Now showing items 362-381 of 612

 • Přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW 

  Khait, Ranny
  Hlavním tématem předkládané práce je přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány typy přenosových protokolů, metody komprese, Ethernet, popis programu ...
 • Přesná měření vlastností polovodičových součástek 

  Smělík, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout laboratorní pracoviště pro přesná měření stálosti výstupních parametrů polovodičových součástek. Součástí je také termostat, který udržuje konstantní teplotu proměřované součástky. ...
 • Převodník mezi sběrnicemi I2C a RS232 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je obeznámit se s funkcí sběrnice I2C a mikrokontroléry AVR a s principem propojení mikrokontroléru s ostatními obvody pomocí této sběrnice. Dále navrhnout takové zařízení, které bude schopno ...
 • Přijímač dálkového ovládání 

  Zdařil, Tomáš
  Tato bakalárská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zarízení,které bude sloužit jako prijímací modul infracerveného dálkového ovládání.Tímto modulem bude rízen smer otácení anténního rotátoru.Soucástí práce je teoretický ...
 • Přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky 

  Vyskočil, Jiří
  Tématem mé bakalářské práce je přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky. Jedná se o návrh multifunkčních kmitočtových filtrů. Výhodou přímé realizace přenosové funkce je např. snadná modifikace ...
 • Přípravek na cyklování superkondenzátorů 

  Hába, Roman
  Superkondenzátor je perspektivní elektrotechnická součástka dosahující velmi velkých kapacit. V současné době se pracuje na zlepšování jejich parametrů. Tyto parametry je potřeba testovat. Nabíjení a vybíjení superkondenzátoru ...
 • Přístroj pro elektroterapii 

  Kopečný, Josef
  V úvodu této práce jsou popsány základy fyziatrické léčby. Podrobněji se zde rozebírá elektroléčba a to jak z hlediska vedení proudu tkáněmi tak i z hlediska využití nejrůznějších druhů proudů, které se pro tuto léčbu ...
 • Psychogalvanický reflex a jeho detekce 

  Brudík, Vladislav
  Bakalářská práce popisuje historický vývoj měření psychogalvanického reflexu. Zabývání polarizací elektrod a velikosti měřeného elektrického proudu a napětí procházejícím přes povrch kůže. Také se zabývá vedením elektrického ...
 • Publikační a redakční systém v jazyce PHP 

  Velký, Petr
  Tato práce se zabývá vývojem redakního systému. V úvodní ásti dokumentu se zab ývá návrhem vlastního systému, následuje výet pouítých technologií a implementace vlastního systému.
 • QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ 

  Hudec, Lukáš
  Obsahem práce je seznámení se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho nadstavbou INET Framework. Na toto téma je v práci realizovaná ukázková simulace IP sítě za pomoci sady modelů INET Framework. Dále se práce zabývá ...
 • RAKE receiver pro systém UMTS 

  Koudela, Oldřich
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem dějů probíhajících v systému UMTS při práci se signálem, jeho rozprostřením za použití modulační techniky DS SS(direct sequence spread spectrum) a následným zpracováním signálů v ...
 • Rádiové rozhraní systému LTE (E-UTRAN) 

  Opletal, Prokop
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat základní principy bezdrátového systému LTE se zaměřením na rádiové rozhraní. V průběhu textu jsou čtenáři seznámeni se základními koncepty systému, jako je modulace OFDM, která ...
 • Realizace dekodérů konvolučních kódů 

  Šicner, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou konvolučních kódů. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část obsahuje základní popis konvolučních kódů, jejich vlastnosti a rozdělení. Jsou zde stručně popsány některé metody ...
 • Realizace hranového detektoru s využitím vlnkové transformace 

  Pálka, Zbyněk
  Tato práce se zabývá detekcí hran v obraze. V teoretické části práce jsou obsaženy běžně používané metody detekce hran, využívající první i druhou derivaci a jsou zde popsány hranové detektory obě zmíněné metody. Dále je ...
 • Realizace komponent v redakčním systému Joomla 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce popisuje vytvoření a implementaci komponenty pro správu elektronické knihovny do redakčního systému Joomla. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to komponenta nebo redakční systém. ...
 • Realizace koncového nízkofrekvenční zesilovač LEACH 

  Korvas, Miroslav
  Cílem mé bakalářské práce je realizace koncového nízkofrekvenčního zesilovače LEACH a jeho modifikace tak, aby bylo zkreslení minimální. Jelikož nebylo zadáno, rozhodl jsem se pro realizaci výkonu 100 W. Modifikace jsou ...
 • Realizace vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Obsahem dokumentu je základní seznámení s programovatelnými automaty, dále popis vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů pro Power Panel 4PP480.1043 – 75 od firmy B&R. Práce seznamuje s uživatelským ...
 • Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti 

  Branč, Martin
  Tato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Redoxní elektrodové procesy v gelových elektrolytech s obsahem nanooxidů 

  Hála, Martin
  Tato práce se zabývá chováním elektrochemicky aktivních látek v polymerních gelových elektrolytech. V teoretické části je popsána fyzikální podstata elektrodových oxidačně – redukčních reakcí, vlastnosti elektrolytů, jejich ...
 • Redukce obrazového šumu s využitím vlnkové transformace 

  Holiš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretické pojednání o šumech vyskytujících se v digitálních obrazových datech, jejich klasifikaci a možnosti odstranění. V další části je věnována teorii vlnek, vlnkové transformací a jejím ...