Now showing items 451-470 of 609

 • Studium vlivu příměsových látek na vlastnosti elektrodových materiálů lithno-iontových baterií 

  Nejedlý, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá novými příměsovými interkalačními materiály pro kladnou elektrodu lithno- iontových akumulátorů. Konkrétně novými metodami přípravy elektrodových materiálů a porovnáním s používanými ...
 • Studium vodíkových palivových článků 

  Kamrla, David
  Předkládaná bakalářská práce uvádí do problematiky vodíkových palivových článků a zaměřuje se na nízkoteplotní alkalické palivové články (AFC). Základním zaměřením práce je vytvoření postupů pro výrobu elektrod pro AFC a ...
 • Synchronní detekce modulovaných optických signálů 

  Poliak, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o vlastnostiach systému pre synchrónnu detekciu slabých optických signálov. V práci budú rozobrané jednotlivé aspekty návrhu, ako aj jednotlivé časti systému. V závere bude navrhnutá celková ...
 • Synergické účinky teploty a vlhkosti na dielektrická spektra keramiky 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá sledováním vlastností dielektrických materiálů metodou dielektrické relaxační spektroskopie ve frekvenční oblasti. V rámci práce je navržen a realizován nový elektrodový systém umožňující práci ...
 • Syntéza rezistorů s předepsaným tvarem AV charakteristiky 

  Prudký, Tomáš
  Tématem mé bakalářské práce je syntéza nelineárních rezistorů a jejich modelování v obvodovém simulátoru Pspice. Základní stavební částí nelineárních rezistorů je analogová násobička. Mým úkolem je nakonfigurovat zapojení, ...
 • Systém elektronické časomíry s bezdrátovým připojením terčů a hlavního zobrazovače 

  Novobilský, Petr
  Práce se zabývá návrhem a výrobou časomíry řízené mikrokontrolérem dle vlastního výběru s možností připojení max. tří terčů, přenos informací od terčů a k hlavnímu dipleji řešit bezdrátově.
 • Systém evidence příchodů a odchodů 

  Pikula, Stanislav
  Cílem této práce byl návrh a realizace systému evidence příchodů a odchodů s poskytováním monitorovaných dat přes ethernetové rozhraní. Obsahem textu je popis výběru hardware a návrh desky plošných spojů. Dále je popsán ...
 • Systém identifikace barevných profilů zobrazovacích zařízení 

  Hrabčík, Oldřich
  Práce se zabývá problematikou spektrometrie a indentifikací barevného profilu zobrazovacích zařízení. Je zde popsána možnost měření barevného rozsahu zařízení pomocí spektrometru a následná tvorba ICC profilu z těchto ...
 • Systém jakosti v metrologické laboratoři 

  Bílý, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu jakosti Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy, mezinárodní organizace. Dále zde zpracovávám činnosti metrologické laboratoře, jako pracovní ...
 • Systém pro digitální bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost 

  Rébl, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem komunikačního systému bezdrátového přenosu dat na krátkou vzdálenost. Rozebírá možné varianty komunikace mezi uzly sítě se zaměřením na specifický typ bezdrátové sítě tvořené jen jedním typem ...
 • Systém pro komunikaci mezi vozítkem a počítačem PC 

  Petrov, David
  Bakalářská práce řeší problematiku komunikace mezi vozítkem a počítačem. Obsahuje rozbor možných způsobů přenosů povelů z počítače PC do mobilního robota (vozítka). Pro výsledné řešení jsou zvoleny bezdrátové hybridní ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Maňák, Radim
  Stále se zvyšující nároky na aktivní bezpečnost v automobilu a bezpečnost pasažérů si vyžadují neustálý vývoj a zdokonalování technologií. Především elektronické prvky v posledních několika letech dosáhly největšího rozmachu ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Slaběňák, Patrik
  V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...
 • Systémy MMS a jejich spolehlivost 

  Jurčík, Petr
  Cíl této práce je popsat a analyzovat lidskou a technickou spolehlivost v systému člověk – vozidlo. Spolehlivost celého systému je dána dílčími spolehlivostmi technických subsystémů a spolehlivostí člověka jako lidského ...
 • Systémy pro synchronizaci souborů a adresářů 

  Říha, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na zjištění současného stavu v oblasti synchronizace souborů a adresářů na různých platformách. První část se věnuje nástrojům pro zrcadlení, nástrojům pro správu verzí a webovým úložištím. V ...
 • Systémy širokopásmového přenosu po energetických sítích 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění základních poznatků z oblasti PLC systémů. Zkoumá současnou problematiku v oblasti komunikace po energetických napájecích sítích. Jejím cílem je poskytnout ucelené informace o ...
 • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...
 • Širokopásmové antény pro měření EMC 

  Červenka, Dušan
  Tato bakalářská práce pojednává o problému Širokopásmových antén pro měření EMC ve frekvenčním rozsahu 30 – 2000MHz. Jsou zde nastíněna různá řešení a základní modifikace antén. Výsledná anténa je logaritmicko-periodická. ...
 • Šíření elektromagnetického pole v lidské tkáni 

  Dostálová, Petra
  Tato bakalářská práce se věnuje základům šíření elektromagnetického pole, popisu principu metody konečných prvků, simulaci šíření elektromagnetického pole od trychtýřové antény a vlivu tohoto pole na lidskou tkáň v programu ...