Now showing items 491-510 of 609

 • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole 

  Grénar, Milan
  Cílem bakalářské práce je shromáždění teoretických i praktických informací o~metodách pro odhad směru příchodu signálu, přičemž důraz je kladen na tvarování přijímací charakteristiky. Jsou zavedeny obecné konvence používané ...
 • Tvorba aplikace v LabView pro automatizované měření oteplení elektrických přístrojů 

  Kopunec, Vít
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného měření oteplení elektrických přístrojů s využitím grafického programovacího prostředí programu LabView. Pro měření oteplení jsou použity až čtyři termočlánky libovolného typu. ...
 • Tvorba pokročilého simulačního modelu technologie DiffServ v prostředí Opnet Modeler 

  Machata, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích. Největší pozornost byla věnována technologii DiffServ a způsobu identifikace a klasifikace síťového provozu na hraničních ...
 • Tvorba vzorových úloh pro model systémové elektroinstalace 

  Pěcha, Jiří
  Tato práce vysvětluje pojem systémová elektroinstalace a její rozšíření v České republice. Je sepsán stručný přehled výrobců zabývajících se touto oblastí. Porovnání výhod a nevýhod oproti klasické elektroinstalaci. Pro ...
 • Uhlíkové materiály pro alternativní zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro alternativní zdroje energie. Cílem práce byla příprava elektrod s různými uhlíkovými materiály a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...
 • Ultrazvukové odstraňování zubního kamene 

  Novotný, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se základními metodami odstraňování zubního kamene. První část této práce je zaměřena na vznik zubního kamene, jeho tvorbu a jeho účinky. Jelikož je kladen důraz na metody využívající ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Šimák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a elektrickým zapojením jednoduchého ultrazvukového indikátoru toku krve, kterým lze získat neinvazním způsobem informaci o rychlosti toku krve. Tento přístroj byl navržen pro snímání ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá dopplerovskými metodami měření průtoku krve cévami a návrhem jednoduchého indikátoru s kontinuální vlnou pro kmitočet 4 MHz a intenzitu ultrazvuku 100 mW/cm2. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých ...
 • Univerzální časovací zařízení 

  Kobza, David
  Seznámení se základními vlastnostmi a požadavky na časovací zařízení. Funkce zařízení. Návrh základní řídící jednotky s popisem základních obvodu, součástek a schémat. Linkové a bezdrátové propojení řídící a indikační ...
 • Určování vah spojů směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích 

  Dušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi z pohledu směrovacích protokolů a metriky. Je zde popsán obecný pohled na tyto sítě a jejich srovnání s IP sítěmi. Dále jsou popsány některé skupiny protokolů ...
 • USB multimetr s mikroprocesorem 

  Samek, Martin
  Tématem mé semestrální práce je návrh multimetru a jeho následné propojení pomocí sběrnice USB. Při návrhu multimetru byla snaha o využití minimálního počtu součástek při zachování dobré ochrany proti špatnému použití v ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Jurča, Ondřej
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce, jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Sláma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočty dlouhých vedení 400 kV. Hlavním úkolem je zjištění parametrů na začátku vedení, pokud známe parametry na konci vedení pro různé účiníky odběru. Je zde také pojednáno obecně o metodách ...
 • Účinky klimatických činitelů na vlastnosti oligobutadienů 

  Baťa, David
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlastností dielektrického materiálu ve střídavém elektrickém poli. Jsou prostudovány elektrické vlastnosti různých druhů kapalných oligobutadienů, včetně jejich praktických aplikací. ...
 • Účinky vícefaktorového namáhání na vlastnosti elektroizolačních materiálů 

  Kučera, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu relativní vlhkosti prostředí a elektrického a kombinovaného namáhání na dielektrické vlastnosti drážkové izolace ISONOM NMN. Zkoumány jsou především obě složky komplexní permitivity ...
 • Úprava obecného stereo páru obrazů do jednoduché stereo geometrie 

  Peloušek, Jan
  Tato práce pojednává o základech epipolární geometrie, vysvětluje způsob automatické detekce korespondujících bodů, popisuje principy tvorby fundamentální matice a konečně tvorby mezilehlého pohledu. Dále jsou zde popsány ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Strouhal, Adam
  Cílem této práce je odfiltrování nejčastějšího typu rušení v EKG signálech, síťového brumu a driftu. Zabývá se návrhem a realizací lineárních filtrů typu FIR a IIR v prostředí Matlab. Pro realizaci FIR filtrů jsou použity ...
 • Úzkopásmový přenos dat po energetických sítích 

  Valenta, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá převážně úzkopásmovým přenosem dat po energetických sítích nízkého napětí. Nejprve jsou rozebrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silových vedeních přináší, dále pak druhy šumů, ...
 • Vektorové řízení synchronního stroje 

  Rajchman, Zbyněk
  Cíl této práce je popsat matematický model synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) použitím (d-q osy). D-q model PMSM byl vytvořen na rotorové soustavě souřadnic, to je provedeno převedením trojfázových napětí ...
 • Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen 

  Kulíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně ...