Now showing items 536-555 of 612

 • Vytvoření databáze vzorků za účelem rozpoznávání řeči 

  Grobelný, Petr
  Práce se zabývá rozpoznáváním řeči a tvorbou řečové databáze, která bude sloužit jako trénovací a testovací data pro systém rozpoznávání řeči. Daný korpus je navrhnut jako databáze čtené řeči. V teoretické části je čtenář ...
 • Vytvoření komunikace mezi Power Panely 

  Motl, Jakub
  Teoretická část této bakalářské práce se zabývá možnostmi komunikace mezi Power Panely od firmy B&R. Jsou zde rozebrány možnosti komunikace mezi více PLC, vizualizační prostředky, seznam produktů od firmy B&R. Dále obsahuje ...
 • Vytvoření webového mutimedálního portálu pro výuku PLD 

  Fíla, Lukáš
  Tato práce popisuje principy tvorby statických webových stránek a nejpoužívanější metody používané při tvorbě stránek dynamických. Seznámíte se s jazyky HTML, CSS, PHP, JavaScript a databázemi MySQL. Dále jsou zpracovány ...
 • Využití alternativních zdrojů energie 

  Vaňko, Adam
  Práca je venovaná problematike alternatívnych zdrojov energie. Obsahuje popis v súčasnosti využívaných alternatívnych zdrojov energie a možnosti ich inštalácie. U jednotlivých typov zdrojov sú spomenuté ich výhody, nevýhody ...
 • Využití bezdrátových přenosů v J2ME aplikacích 

  Mikulecký, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou programování J2ME aplikací se zaměřením na bezdrátové přenosy. Jako bezdrátová technologie byla vybrána technologie Bluetooth, která je dnes implementována na většině dnešních ...
 • Využití biomasy v energetických výrobnách ČR 

  Červinka, Petr
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s rozdělením biomasy podle druhu a použití. Srovnáme využívání biomasy mezi ČR a EU. Seznámíme se s technologií spoluspalování s fosilními palivy a její energetické a ekonomické hodnocení. ...
 • Využití biomasy v malý provozech a domácnostech 

  Láník, Lukáš
  Práce pojednává o využití biomasy jako zdroje energie pro menší provozy a domácnosti. Posuzuje využitelnost jednotlivých druhů biomasy. V další části práce je uvedena pomoc státu při využívání tohoto druhu energie, různé ...
 • Využití bioplynu ve spojení s kogenerací 

  Fojtík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení aktuální problematiky využívání biologických odpadů s použitím kogenerace. Úkolem je navrhnout a zhodnotit provoz kogeneračního systému spolupracujícího s bioplynovou stanicí. První ...
 • Využití bioplynu ve spojení s kogenerací 

  Fojtík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení aktuální problematiky využívání biologických odpadů s použitím kogenerace. Úkolem je navrhnout a zhodnotit provoz kogeneračního systému spolupracujícího s bioplynovou stanicí. První ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Ryšavý, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využití při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. V teoretické části práce je krátce popsán princip nukleární magnetické ...
 • Využití hydroenergetického potenciálu na řece Tichá Orlice 

  Rybka, Michal
  Tato bakalářská práce řeší návrh malé vodní elektrárny. V prvních částech se zabývá energetickými zdroji, hlavně vodní energií a její využívání v České republice. V další části je charakterizována řeka Tichá Orlice, nezbytnou ...
 • Využití Inventor Studia při tvorbě modelů elektrických strojů 

  Jeřábek, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na popisování veškerých geometrických vazeb existujících v prostředí Náčrt. Dále se zde pojednává o vazbách, které se uplatňují při tvoření sestavy v prostředí „sestava“. Jsou popsány veškeré vazby, ...
 • Využití kompaktních řídících systémů k ovládání svítidel protokolem DALI 

  Uchytil, Tomáš
  V této práci je popsán systém ovládání osvětlení pomocí digitálních signálů. Přesněji se zde popisuje protokol DALI, který nám slouží jako standart v tomto řízení. Jsou zde popsány možnosti zapojení řídících jednotek a ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

  Trachta, Jiří
  Cílem práce je seznámení s problematikou biomasy a její využití v České republice. Práce se zabývá jednak cíleným pěstováním biomasy, ale i využitím odpadních produktů z jiné lidské činnosti, které jsou přeměněny na biomasu ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

  Zmeškal, Pavel
  Účelem této práce byl rozbor stávajícího stavu a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Dále jejich vlivy na elektrizační soustavu ČR. Na základě zjištěných faktů byl vypracován aktuální ...
 • Využití OpenSource SW pro filtraci provozu 

  Horák, Daniel
  Práce se zabývá využitím svobodného a otevřeného software pro filtrování síťového provozu a jeho nasazením v hraničních branách malých a středně velkých sítí. Zvláštní pozornost je kladena na filtrování provozu protokolu ...
 • Využití poloautomatického dávkovače ve flexibilní malosériové montáži desek plošných spojů 

  Prikryl, Petr
  Cílem této práce je řešení problematiky uvedení poloautomatického dávkovače Dotmaster do flexibilní malosériové povrchové montáže desek plošných spojů. V první části se práce zabývá úvodem do problematiky procesu dávkování ...
 • Využití programu 3ds Max v silnoproudé elektrotechnice 

  Loško, Petr
  V mé práci jsem se rozhodl nastínit základní vlastnosti a postupy tvorby vizualizace v programu 3ds Max. Má práce by měla nalézt odpověď na otázku, zde je 3ds Max vhodný pro modelování, vizualizaci a animaci v silnoproudé ...
 • Využití programu LabView v oblasti elektrických přístrojů 

  Karpeta, Petr
  Mým cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou vývojového prostředí LabVIEW a měřící kartou DAQCard-6036E. Uplatnění tohoto programu v průmyslu, dále zmapovat použitelnost v oblasti měření vlastností, sběru dat a ...
 • Využití programu SolidWorks v silnoproudé elektrotechnice. 

  Fazekas, Tamás
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s parametrickými CAD systémy a vytvořit jednoduchý model z oblasti silnoproudé elektrotechniky. V první části projektu jsou shrnuty nejznámější CAD systémy. Druhá část práce se zabývá ...