Now showing items 556-575 of 612

 • Využití prostředí MATLAB pro neuronové sítě 

  Lenk, Peter
  Tato bakalářská práce se věnuje základům teorie neuronových sítí a jejich modelováním v prostředí MATLAB. Práce může být rozdělena do čtyř celků. Po úvodu k práci je v první kapitole vysvětleno teoretické pozadí neuronových ...
 • Využití simulačního nástroje NS2 v sítích multicast 

  Hošek, Petr
  Práce je zaměřena na směrování v datových sítích, především na síťovou metodu multicast. Také se podrobněji zabývá jednotlivými multicastovými protokoly a dále modely multicastu, zejména ASM (Any Source Multicast) a SSM ...
 • Využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin 

  Gőtz, Lukáš
  Práce pojednává o využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin. Především je zkoumána elektrická vodivost, dynamická viskozita, hustota a metody měření. Měření probíhá na vzorku minerálního transformátorového ...
 • Výkonnost sítě Flash OFDM 

  Jireček, Martin
  Sítě FLASH-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff-Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) jsou zařazovány do sítí čtvrté generace. Systém je určen pro rychlý přenos dat, dosahuje nižšího zpoždění než sítě ...
 • Výkonnostní testy kryptografických algoritmů 

  Pospíšil, Karel
  Bakalářské práce se zabývá rozborem jednotlivých kryptografických algoritmů, které se využívají při zabezpečování komunikace. První část je věnována symetrickým kryptografickým algoritmům, asymetrickým kryptografickým ...
 • Výpočet okamžitého kmitočtu 

  Mik, Šimon
  V bakalářské práci jsou popsány algoritmy, které je možno použít k výpočtu okamžitého kmitočtu. Následně jsou uvedeny závěry, ke kterým se došlo po implementaci uvedených algoritmů do programu Matlab. Metody jsou porovnávány ...
 • Výpočet optimálního rotorového kmitočtu asynchronního motoru za účelem minimalizace ztrát 

  Prudík, Martin
  V díle je odvozen matematický aparát popisující výpočet optimálního rotorového kmitočtu asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Odvození je provedeno pomocí náhradního -článku a je konstruováno pro široké rozmezí otáček a ...
 • Výpočet tepelného schématu parní turbíny velkého výkonu s přihříváním páry 

  Cerman, Marek
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je výpočet tepelného schématu parní kondenzační turbíny. První část práce je zaměřena na teorii parních oběhů a v devíti kapitolách stručně seznamuje čtenáře s principem a používanými ...
 • Výukový vývojový kit s procesorem Freescale S08 

  Havlík, Jan
  Práce je věnována architektuře a využití procesorů Freescale řady S08, dále je věnována návrhu vývojového výukového kitu s procesorem MC9S08JM60 se zaměřením na aplikace v elektronice a sdělovací technice. Je sestaven ...
 • Vývoj aplikace pro modelování fyzikálních jevů 

  Polách, Milan
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit výukový systém pro efektivnější výuku fyzikálních jevů a nahrazení starších používaných systémů. Celek se skládá z několika částí, kde na začátku jsou teoretické informace zobrazeny ...
 • Vývoj aplikace pro modelování fyzikálních jevů pro oblast mechaniky 

  Libiš, Zdeněk
  Cílem celého projektu je vytvoření komplexního výukového prostředí pro výuku počítačových cvičení předmětu fyzika na FEKT VUT v Brně. Tato práce se věnuje vytvoření simulačního prostředí pro 5 jevů: volný pád, svislý vrh ...
 • Vývoj autonomního fotovoltaického systému 

  Svoboda, Luboš
  Práce se zabývá realizací systému, který umožní testovat vliv šesti různých režimů na životnost akumulátoru. Systém bude spojen s počítačem, který bude provádět měření proudu a napětí a přepínat mezi nabíjecím a vybíjecím ...
 • Vývoj sériových komunikačních periferií pomocí FPGA 

  Štraus, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na dvě periferie. První vytváří ze vstupních paralelních dat výstupní sériový signál podle standardu UART. Tento sériový signál je tvořen start bitem, datovými bity, paritou a stop bitem. Počet ...
 • Vývojový kit s AVR procesorem 

  Dostál, František
  Tématem bakalářské práce je realizace vývojového kitu s AVR procesorem ATMega16 a vytvoření jednoduchých programů pro ověření funkčnosti všech použitých periferií. Součástí řešení je i programátor JTAG. Programy jsou ...
 • Vývojový modul s 32bitovým procesorem typu ARM 

  Pokorný, Vladimír
  Práce se zabývá návrhem vývojového modulu s procesorem ARM. Nejprve je proveden stručný popis historie vývoje tohoto procesoru a jeho vnitřní struktury. Poté je krátce popsán vybraný procesor Atmel AT91SAM7SE512. V další ...
 • Vzdálená správa mikrokontroléru přes Internet 

  Kulig, Tomáš
  Tématem mé bakalářské práce je vzdálená správa mikrokontroléru přes Internet. Výstupem bude internetová stránka (pomocí níž bude možná komunikace s vývojovou deskou) a konstrukce samotné vývojové desky. Vzhledem k dosti ...
 • Vzorové úlohy ve VHDL 

  Huzlík, Petr
  Tato bakalářska prace navazuje na semestralní projekt a zabývá se jazykem VHDL a obvody FPGA a CPLD firmy Xilinx. Dále pak má tato práce za cíl popsat, jak zacházet s vývojovým prostředím WebPack, kde je popsáno jak ...
 • Webová aplikace pro správu učebny 

  Bartoňová, Veronika
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webového rozhraní pro vzdálenou správu telefonních přístrojů. Pro realizaci tohoto projektu bylo zvoleno vývojové prostředí jazyka PHP a databázový systém MySQL. ...
 • Webová aplikace pro srovnání algoritmů pro kompresi obrazů 

  Šanda, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro vzájemné porovnání originálního a zkreslených obrázků, které jsou znehodnoceny ztrátovou kompresí. Obrázky mohou být posuzovány jak visuálně, tak dle parametrů k nim ...
 • Webová aplikace pro testové hodnocení 

  Janů, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro testové hodnocení. Aplikace plní funkci webové učebnice, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti formou testu. Aplikace je koncipována tak, aby k její administraci ...