Now showing items 92-111 of 612

 • Diodové funkční měniče pro generátory periodických signálů 

  Podhorský, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je navržení dvou typů diodových funkčních měničů a jejich využití jako převodník trojúhelníkového signálu na sinusový. Součástí práce je teoretický rozbor navrhovaných zapojení a následně návrh ...
 • Distribuce matematických výpočtů v PC 

  Fuksa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití grafických karet pro matematické výpočty. Výběrem vhodného vývojového nástroje a realizací několika příkladů využití výpočtů na grafických kartách.
 • Dohledové centrum pro sítě IP 

  Patala, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice monitorování a správy počítačových sítí pomocí protokolu SNMP a jeho praktickém využití. Hlavní část práce popisuje práci s programem SNMPc, jeho konfiguraci, tvoření dlouhodobých ...
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) založeného na mikrokontroléru PIC16F77. EZS umožňuje vyhodnocovat signály z pohybových senzorů, magnetických kontaktů a laserové závory. ...
 • DSL-based triple-play services 

  Al-Anqari, Mhannad
  This research examines the triple play service based on the ADSL technology. The voice over IP will be checked and combined with the internet data by two monitoring programs in order to examine the performance that this ...
 • Dvoukanálový devítipásmový ekvalizér 

  Kollár, Marcel
  Ciežom bakalárskej práce je zoznámenie sa s úpravou audio signálu s kmitočtovými výhybkami a návrhom deväťpásmového ekvalizéra. Následne po navrhnutí ekvalizéra bolo nutné ho odsimulovať v programe PSpice. V programe Eagle ...
 • Dynamický laserový interferometr 

  Chovaneček, Libor
  Tématem této bakalářské práce je dynamický laserový interferometr. Práce se nejprve zaměřuje na teorii, kde vysvětluje pojem interference a popisuje princip fungování interferometru na konkrétních typech interferometrů. ...
 • Efektivní využití přenosového zařízení ve výuce 

  Rosenberg, Martin
  Ciežom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť efektívne využitie zariadení, ktoré sú k dispozícii pre výuku v predmete Prístupové a transportné siete a vypracovať na nich tri laboratórne úlohy. Všetky vypracované úlohy ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Šilar, Martin
  Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...
 • Elektrické charakteristiky povrchového výboje pro rozklad organických látek 

  Budík, Martin
  Cílem této semestrální práce je popsání elektrického povrchového výboje pro rozklad organických látek, který bude dále sloužit k praktickému proměření VA charakteristiky zapálení povrchového výboje, vlivu průtoku a typu ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Svoboda, Luděk
  Cílem této bakalářské práce byla realizace ladícího systému s kompletním softwarovým vybavením, dále ověření funkčnosti systému a parametrů antény. Celý systém byl rozdělen na části ladící, řídící. V první části je realizována ...
 • Elektronicky přeladitelné oscilátory 

  Polanský, David
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy oscilátorů s možností spojitého elektronického přeladění kmitočtu. Práce je zaměřena na využití nestandardních aktivních prvků jako je OTA a CCII. Je zde uvedeno ...
 • Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry 

  Štěpán, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem elektronicky řiditelných filtrů s pomocí moderních aktivních prvků, jako jsou proudové konvejory, transkondukční zesilovače či programovatelné proudové zesilovače. Při návrhu nových zapojení ...
 • Elektronický termostat 

  Flek, Tomáš
  Zaměření této semestrální práce je hledání vhodných měřících metod, které výslednou změřenou teplotu převedou na elektrickou veličinu tak, aby se s ní co nejlépe pracovalo v dalších částech obvodu. Při výběru metody měření ...
 • Evokované potenciály v mozku a zařízení pro jejich vznik 

  Šimonová, Lucie
  Každý mozek vytváří určitou elektrickou aktivitu. Tato aktivita je buď spontánní, kdy je elektrický signál vytvářen po celou dobu existence jedince nebo se jedná o vyvolané odpovědi, kdy mozek vytváří elektrické odpovědi ...
 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Experimentální síť pro testování podpory QoS 

  Fogl, Miroslav
  Práce rozvádí problematiku podpory kvalitativních požadavků služeb v sítích IP na síťové i linkové vrstvě. Jsou zde popsány možnosti podpory kvalitativních služeb jednotlivých síťových prvků v laboratoři UTKO (směrovače, ...
 • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

  Baše, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovým polem, měřením jeho útlumu a měřením pomocí LabVIEW. Jsou zde vysvětleny základní parametry ultrazvukových měničů a ultrazvukového pole. Byly navrženy dvě metody pro měření ...
 • Expertní systém pro výběr oboru 

  Vítek, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém pro výběr studijního oboru na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Expertní systém má ...
 • Externí generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je vysvětlit a seznámit se s neuromodulací, jejím použitím a možnostmi její aplikace v současné medicíně. Taktéž se zaměřuje na základní konfiguraci a blokový návrh externího generátoru, jsou zde ...