Now showing items 1-20 of 609

 • Trojrozměrný model zubového alternátoru v programu 3D studio MAX 

  Vališ, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá novinkami v poslední verzi 3ds Max. To je verze 9. Základní problematikou zubového alternátoru a následně vytvořením modelu a animace tohoto zubového alternátoru. Pro alespoň lehce ...
 • Indukční průtokoměr 

  Kulenda, Vít
  Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...
 • Měření polohy drátu 

  Hradil, Jiří
  Ve své bakalářské práci se zabývám indukčnostními snímači. V krátkosti je popsán princip funkce snímače, jeho výhody a nevýhody. Shrnuji i využití snímačů v reálné praxi. Práce shrnuje i výrobce a dovozce snímačů na českém ...
 • Měření vodivosti kapalin 

  Maceška, Radek
  Popis měření vodivosti kapalin. Popis různých druhů snímačů vodivosti kapalin. Výpočet konstanty čtyřelektodové sondy Tetragon 325. Závislost vodivosti kapalin na frekvenci, elektrickém proudu a teplotě.
 • Měření průtoku 

  Dvořák, Roman
  Cílem bakalářské práce je provedení analýzy dostupných malých čerpacích stanic. Základem bylo seznámit se s možnostmi měření malých průtoků a z nich vybrat nejvhodnější možné řešení, popřípadě osadit vhodným čerpadlem a ...
 • Zaměřování kabelových poruch a trasování kabelů 

  Marek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku trasování kabelů uložených v zemi. Určení jejich hloubky. Předměření místa poruch na kabelech a určení jejich přesného místa. Dává přehled o různých metodách trasování a zaměření ...
 • DAQ USB moduly 

  Kaderka, Tomasz
  Bakalářská práce se zabývá problematikou sběru a zpracování dat. V první části je okrajově rozebrán vývoj měřící techniky, virtuální instrumentace a rozhraní pro komunikaci. Druhá část práce obsahuje srovnání USB měřicích ...
 • Detekce znečištění lahví 

  Komárek, Tomáš
  Při rozvoji a snaze, jak zvýšit kvalitu a trvanlivost výrobků v potravinářském průmyslu, je kladen velký důraz i na hygienickou nezávadnost produktových obalů. V případě stáčírny pivních lahví je jedním z důležitých vstupních ...
 • Obslužný SW pro analyzátor HP89410A 

  Jemelka, Ondřej
  Cílem práce je shrnout možnosti a využití spektrálního analyzátoru jako záznamníku krátkodobých signálů a jejich spektrální analýzu v prostředí LabView. Práce pojednává o principech a výhodách spektrální analýzy. Produktem ...
 • Využití biomasy v malý provozech a domácnostech 

  Láník, Lukáš
  Práce pojednává o využití biomasy jako zdroje energie pro menší provozy a domácnosti. Posuzuje využitelnost jednotlivých druhů biomasy. V další části práce je uvedena pomoc státu při využívání tohoto druhu energie, různé ...
 • Konfirgurační aplikace pro embedded Ethernet 

  Zamrzla, Martin
  Konfigurační aplikace pro embedded Ethernet
 • Spínané měniče s obvody TOP Switch 

  Wolfshörndl, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím obvodů TOPSwitch pro spínané DC/DC měniče napájené z elektrorozvodné sítě. Hlavním obsahem práce je samotný program (Excelovská tabulka), který provádí veškeré výpočty nutné pro ...
 • Laboratorní přípravek demonstrující sběrnici CAN 

  Levek, Vladimír
  Cílem této semestrální práce je navrhnout laboratorní přípravek demonstrující komunikaci pomocí sběrnice CAN. Laboratorní přípravky, řízené mikroprocesorem, budou posílat stavy vstupů a výstupů mezi sebou. Rovněž bude ...
 • Modul analogových výstupů s rozhraním Modbus 

  Neuwirth, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modulu analogových výstupů s rozhraním Modbus. Od nákresu schématu zapojení, desky plošných spojů až po softwarové vybavení celého modulu. Zařízení plní nároky na jednoduchou a ...
 • Automatické ovládání ventilační klapky 

  Harman, Ján
  Tématem mé bakalářske práce je automatické ovládání ventilační klapky. Je to elektronické zařízení, které na základě vstupního signálu otevírá či zavírá klapku poháněnou elektromotorem. Toto zařízení může sloužit samostatně, ...
 • Zobrazování diagramu oka 

  Chýlek, Richard
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout adaptor pro zobrazování diagramu oka digitálních signálů v základním pásmu. Adaptor je zařízení, pomocí kterého můžeme znázornit zkreslení signálu vzniklé průchodem přes přenosový ...
 • Nízkofrekvenční výkonový zesilovač 2 x 50 W 

  Skalický, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je návrh nízkofrekvenčního výkonového zesilovače 2 x 50 W/4, pracujícího ve třídě AB, s korekčním předzesilovačem se sterofonním výstupem. Jedná se o standartní řešení koncového stupně ve ...
 • Laboratorní spínaný napájecí zdroj 

  Šneidr, Radim
  Tématem mé bakalářské práce je řešení laboratorních spínaných napájecích zdrojů, srovnání jejich výhod a nevýhod a vlastnosti z hlediska EMI. Úkolem této práce je také návrh koncepce dvouhladinového spínaného zdroje s ...
 • Konvertor pro SV pásmo ke KV přijímači 

  Lejsková, Alena
  Práce je zaměřena na syntézu obvodů přijímačů s požadavkem konverze kmitočtu vstupního signálu a následnou realizaci zadaného konvertoru. Nejprve seznamuje čtenáře se základním dělením rádiových vln a součástmi důležitými ...
 • Program pro testování monitorů 

  Matyáš, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena do problematiky LCD panelů. Ve své úvodní části se zabývá teoretickým popisem jednotlivých typů a vlastností používaných zobrazovacích LCD panelů, vznikem chyb v obrazu počítačových monitorů, ...