Recent Submissions

 • Posouzení podniku na základě účetní závěrky 

  Kobida, Mário
  Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a ...
 • Demografická analýza města Trutnov pomocí časových řad 

  Kramáreková, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných demografických údajov mesta Trutnov. Skúma priebeh ukazovateľov pomocou metódy časových rád, ich charakteristík a poskytuje pre ne teoretické východiská.
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Ševčík, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu B&Ch music s.r.o. Obsahuje analýzu elektronického obchodování, analýzu firmy a potřeb firmy, a následně návrh elektronického obchodu.
 • Podnikatelský záměr 

  Bohatová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Cílem této práce je sestavení 3 návrhů, díky kterým by firma Camaieu mohla na trhu lépe obstát, snížit náklady a především zvýšit zisk. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Stormware s.r.o. pomocí statistických metod 

  Muška, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zvolených ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Predikuje budoucí vývoj zvolených ekonomických ukazatelů pomocí aplikace vhodných statistických metod. Získané souhrnné výsledky ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybraném podniku 

  Skládalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a. s.. Teoretická část je věnována teoretickým poznatkům, a to především motivaci, metodám hodnocení pracovníků, ...
 • Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace 

  Holubík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá použitím diskrétní simulace jako nástroje pro podporu rozhodování ve výrobním procesu firmy Eckelmann s.r.o., a to za použití simulačního softwaru Witness. Práce stručně seznamuje s problematikou ...
 • Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Horáková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Poskytuje kompletní přehled povinností zaměstnavatele, které souvisejí se zaměstnáváním těchto osob. Rozebírá také finanční i nefinanční ...
 • Návrh inovace motivačního programu vybrané společnosti 

  Hynková, Barbora
  Bakalářská práce analyzuje současnou podobu motivačního programu společnosti Mürdter Dvořák, lisovna spol. s. r. o. Zjišťuje účinnost motivátorů pomocí dotazníkového šetření, vyhodnocuje a navrhuje změny ve stávajícím ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti 

  Jašková, Ivana
  Předmětem bakalářské práce je analýza současné úrovně motivace zaměstnanců ve společnosti XY s. r. o. a návrh na rozvoj motivačního programu. Tato analýza se zaměřuje především formou dotazníkového šetření na spokojenost ...
 • Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov 

  Starostová, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou najdôležitejších ekonomických ukazovateľov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE) pomocou časových radov. V úvode práce sú popísané teoretické poznatky štatistických metód a praktická ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Machačová, Lenka
  Bakalářská práce analyzuje na základě podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci i zaměstnavateli podniku pracovní podmínky podniku KON-KYS s.r.o. Poskytuje informace o současném stavu pracovních ...
 • Aplikace nových metod pro zabezpečení vzdálených počítačů 

  Šandera, Vladimír
  Tato práce se zabývá zabezpečením počítačů pro domácnosti a malé firmy. Nejdříve analyzuji současný stav, jak zabezpečení počítačů probíhá. V teoretické části budu popisovat typy počítačových infekcí, které se dnes vyskytují ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Dolná Mariková 

  Ištok, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením rozpočtového hospodárenia obce Dolná Mariková v rokoch 2006 – 2009. Na základe podrobnej analýzy príjmov a výdajov obecného rozpočtu je vypracované celkové zhodnotenie hospodárenia ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Kochan, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad. Pojednává o teorii časových řad, regresní analýze a nezaměstnanosti. Zahrnuje analýzu vývoje nezaměstnanosti na území České ...
 • Analýza hospodaření obce Kotvrdovice pomocí časových řad 

  Doležel, Karel
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení hospodaření obce. V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vysvětlení základních pojmů týkajících se obce a jejího hospodaření. V praktické ...
 • Návrh komunikačního plánu pro podnik 

  Zápařková, Iveta
  Tato bakalářská práce pojednává o návrzích komunikačního plánu pro společnost KM Beta. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s oblastí marketingové komunikace, ve druhé části práce nazvaná analytická část ...
 • Analýza vybraných položek účetních výkazů a vybraných ekonomických ukazatelů společnosti TREDOS, spol. s r.o. pomocí statistických metod 

  Dokulil, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných položek s majoritním významem pro společnost TREDOS, spol. s.r.o. pomocí časových. Teoretická část popisuje veškeré informace nutné pro úspěšnou analýzu společnosti pomocí ...
 • Návrh specifikace informačního systému malé firmy 

  Florián, Boris
  Bakalářská práce se zaměřuje na Návrh specifikace informačního systému v malé firmě pro výrobu a ostření nástrojů Astra Motor s.r.o. Konkrétně to znamená detailní analýzu výrobních procesů uvnitř firmy. Na základě těchto ...

View more