Now showing items 218-237 of 329

 • Odměňování statutárních orgánů a jejich optimalizace 

  Tkadlec, Lukáš
  Bakalářská práce na téma „Odměňování statutárních orgánů a jejich optimalizace“ pojednává o odměňování statutárních orgánů a vymezuje možnosti jejich odměňování. Práce charakterizuje pojem statutární orgán a postupně ...
 • Odměňování zaměstnanců a jeho vliv na stimulaci a motivaci v konkrétním podniku 

  Bohuslavová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování a jeho vztahu k motivaci a stimulaci zaměstnanců. Teoretické poznatky jsou cíleny popsat nejen obecnou charakteristiku odměňování, ale také charakterizovat samotné systémy ...
 • Opravy a technické zhodnocení na vlastním a pronajatém majetku 

  Kabáč, Ľudovít
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku vykonávania opráv a technického zhodnotenia na vlastnom a prenajatom majetku. Vymedzuje základné pojmy, ich rozdiely a popisuje možné varianty, ktoré vznikajú v praxi. Na záver ...
 • Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností-fyzických osob 

  Hamplová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací odvodových povinností společníků, jednatelů společnosti s ručením omezeným. Vychází z pravidel určených obchodním zákonem a zákoníkem práce. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Optimalizace procesů servisu zemědělské techniky 

  Ambrožová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů servisu zemědělské techniky, obecnou charakteristikou procesu se zaměřením na zlepšení služeb zákaznického servisu. V práci je zmapována procesní mapa a detailní ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing 

  Řičica, Filip
  Předmětem této bakalářská práce „Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing“ je aplikace filozofií ve výrobním procesu. V práci se soustředím na strategii v rámci štíhlé filozofie, a sice systém Kanban. ...
 • Optimalizace vzniku pracovního poměru a uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u společnosti Radík, s.r.o. 

  Horák, Martin
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Poskytne přehled o jejich výhodách a nevýhodách. Cílem této práce je zhodnocení výhod a nevýhod zaměstnávání ...
 • Ovlivnění základu daně způsobem pořízení dopravního prostředku 

  Kalábová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného financování nového automobilu pro Radka Pelikána, fyzickou osobu podnikající na živnostenské oprávnění. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, ...
 • Podnikatelský plán na založení nového podniku 

  Španár, Tomáš
  Moja bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku nového podniku. Cieľom práce je spracovať, už spomínané, založenie podniku z hľadiska teorie aj praxe. Zvláštna pozornosť je pri tom venovaná analýze prostredia, v ...
 • Podnikatelský plán pro poskytování služeb studentům 

  Maštalíř, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je příprava na realizaci podnikatelského záměru. Práce se zabývá řešením základních problémů souvisejících jak s marketingem a českou legislativou s podnikáním spojenou, tak i výběrem formy ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Čechová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru, který poslouží malému živnostníkovi v rozvoji jeho podnikání v oblasti výroby bižuterie. Na základě teoretických poznatků navrhuje postup, jak zvýšit objem ...
 • Podnikatelský plán rozvoje salonu MIA 

  Mráčková, Iva
  Cílem této práce "Podnikatelský plán na rozšíření Salonu MIA" je sestavit podnikatelský plán na rozšíření skutečného podniku. První teoretická část vymezuje pojmy a charakteristiku, dělení a strukturu podnikatelských plánů. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedláček, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá navržením seriózního podnikatelského záměru týkajícího se rozvoje společnosti ABC s.r.o., která působí na trhu jako obchodní firma specializující se na distribuci zdravotnických pomůcek pro ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubálková, Zuzana
  Předmětem této práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Práce zahrnuje teoretický popis podnikatelského záměru a jeho obsahu, následuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mafková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude v budoucnu využit pro založení školy vaření – Grand chef v Jihlavě. Práce vychází z teoretických poznatků, následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Beránková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vznikem společnosti, jaká nemá ve městě, pro něž je realizace projektu plánována, obdoby. Tématem práce je založení společnosti pro volnočasové aktivity, analýza trhu a možná návratnost investic. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Lounek, Michal
  Podnikatelský záměr – „zaloţení“ společnosti s právní formou s.r.o. se zaměřením na fotografickou, obchodní, vzdělávací, společenskou a uměleckou činnost. Firma se zabý-vá kromě fotografování a výroby předmětů ze zhotovených ...
 • Podnikatelský záměr 

  Doležal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je vypracována v rámci studijního oboru 99386 - Ekonomika a procesní management, program Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Cílem bakalářské práce bude popsat založení nového ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaďura, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje průběh a realizaci developerského projektu výstavby polyfunkčního domu v Brně v Ţabovřeskách na ulici Sochorova. Zvláštní důraz byl kladen na popis, průběh a moţnou realizaci klientských změn v ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu ve výrobní oblasti průmyslového podniku. Cílem projektu je minimalizovat průběžnou dobu výroby a eliminovat zmetkovitost ...