Now showing items 272-291 of 329

 • Regresni model determinant přímých zahraničních investic v ČR ve zpracovatelském průmyslu a jeho odhad 

  Kuna, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na problematiku přímých zahraničních investic a jejich determinant v České republice. Vymezuje jejich základní formy, předpoklady pro vznik a historii. Pomocí praktického ekonometrického modelu a jeho ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Blažek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě SENAGRO a.s. V teoretické části vysvětluje pojem reporting a související teoretická východiska. V praktické části je popsán reporting společnosti. Cílem práce je ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti 

  Mucková, Krystyna
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Předmětem bakalářská práce je analýza možností a směru rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a směrech rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...
 • Řízení logistického toku v podniku 

  Fraňková, Marcela
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis kompletního logistického řetězce ve výrobním podniku VUES Brno s.r.o. Vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky a srozumitelně uvádí čtenáře do její problematiky. V další části ...
 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení 

  Atanasovský, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá stavem projektového řízení v konkrétní firmě. Práce je zaměřena na zavedení projektového řízení ve firmě a na zlepšení procesů realizace projektů. Návrhy na zlepšení jsou zkoušeny na pilotním ...
 • Řízení průběhu zakázky výrobou 

  Smrtníková, Lucie
  V této bakalářské práci se budu zabývat Řízením průběhu zakázky výrobou. K tomuto tématu jsem si vybrala konkrétní firmu, u které jsem čerpala podklady a následně zpracovávala postup realizace zakázky. V práci jsem se dále ...
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím a její aplikace 

  Blažková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zamezení dvojího zdanění příjmů mezi Českou republikou a Nizozemím se zaměřením na fyzické osoby. Práce analyzuje smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím s cílem poskytnout ...
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Německem a její aplikace 

  Volná, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodního zdanění příjmů, konkrétně Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Seznamuje s příslušnými právními normami, ...
 • Srovnání různých forem podnikání z pohledu daní z příjmů 

  Konopková, Jiřina
  Moje dílo pojednává o srovnání různých forem podnikání z pohledů daní. Na začátku vysvětluji základní pojmy týkající se mé praktické části, čímž jsou společnosti, podnikání na základě živnostenského oprávnění a daně, ...
 • Stanovení nezávislé převodní ceny 

  Kapoun, Vítězslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice převodních cen. Jedná se o cenu za transakci mezi spřízněnými podniky. Tato problematika se v posledních letech stala jedním z hlavních témat, kterými se zabývají finanční úřady. ...
 • Strategické řízení Elektronického obchodu firmy. 

  Marek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, kde se zaměřuje jak na marketingovou strategii, tak i na komplexní strategické řízení především v začátcích fungování. Na základě poznatků z teoretické ...
 • Strategie Elektronického obchodu firmy 

  Gašpar, Petr
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou vhodnou strategie pro vybudování elektronického obchodu maloobchodní firmy. V práci se zaměřím na to jak docílit aby firma rozšířila své působení na trhu a to právě pomocí ...
 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Duchoň, Karel
  Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou. Charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci společnosti Semperflex s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na obecné charakteristiky strategické analýzy a způsoby ...
 • Studia skladového hospodářství 

  Hančík, Lukas
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice skladového hospodářství ve společnosti Automotive Lighting s.r.o. Dále analyzuje současný stav skladového hospodářství technického servisu a návrhuje zlepšení současné situaci.
 • Studie distribuční logistiky společnosti K-BREWERY TRADE 

  Navrátil, Ondřej
  V mé bakalářské práci je předmětem studie distribuční logistiky K Brewery. Práce je rozdělena na tři části, a to teoretickou část, analýzu a návrh řešení. První část práce je zaměřena na teorii klasifikaci dopravy, dopravní ...
 • Studie efektivnosti řízení zásob 

  Martináková, Jana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii řízení zásob ve výrobním podniku. V teoretické části práce jsou definována teoretická východiska práce zahrnující klasifikaci zásob, definici nákupu, skladování a řízení výroby. ...
 • Studie optimalizace materiálového toku Dolu Darkov 

  Kotula, Pavel
  Tato bakalářská práce navrhuje metodu, která zefektivní dopravu materiálu do dolu. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, které budou využity v druhé části práce. Ta se soustředí na analýzu a vyhodnocení ...
 • Systém řízení zásob 

  Brandejská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na optimalizaci systému řízení zásob. Je zaměřena na metody, které by měly obchodní společnosti minimalizovat náklady spojené se zásobami a skladovacími prostory a zároveň zabránit ...