Now showing items 280-299 of 329

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím a její aplikace 

  Blažková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zamezení dvojího zdanění příjmů mezi Českou republikou a Nizozemím se zaměřením na fyzické osoby. Práce analyzuje smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím s cílem poskytnout ...
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Německem a její aplikace 

  Volná, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodního zdanění příjmů, konkrétně Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Seznamuje s příslušnými právními normami, ...
 • Srovnání různých forem podnikání z pohledu daní z příjmů 

  Konopková, Jiřina
  Moje dílo pojednává o srovnání různých forem podnikání z pohledů daní. Na začátku vysvětluji základní pojmy týkající se mé praktické části, čímž jsou společnosti, podnikání na základě živnostenského oprávnění a daně, ...
 • Stanovení nezávislé převodní ceny 

  Kapoun, Vítězslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice převodních cen. Jedná se o cenu za transakci mezi spřízněnými podniky. Tato problematika se v posledních letech stala jedním z hlavních témat, kterými se zabývají finanční úřady. ...
 • Strategické řízení Elektronického obchodu firmy. 

  Marek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, kde se zaměřuje jak na marketingovou strategii, tak i na komplexní strategické řízení především v začátcích fungování. Na základě poznatků z teoretické ...
 • Strategie Elektronického obchodu firmy 

  Gašpar, Petr
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou vhodnou strategie pro vybudování elektronického obchodu maloobchodní firmy. V práci se zaměřím na to jak docílit aby firma rozšířila své působení na trhu a to právě pomocí ...
 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Duchoň, Karel
  Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou. Charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci společnosti Semperflex s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na obecné charakteristiky strategické analýzy a způsoby ...
 • Studia skladového hospodářství 

  Hančík, Lukas
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice skladového hospodářství ve společnosti Automotive Lighting s.r.o. Dále analyzuje současný stav skladového hospodářství technického servisu a návrhuje zlepšení současné situaci.
 • Studie distribuční logistiky společnosti K-BREWERY TRADE 

  Navrátil, Ondřej
  V mé bakalářské práci je předmětem studie distribuční logistiky K Brewery. Práce je rozdělena na tři části, a to teoretickou část, analýzu a návrh řešení. První část práce je zaměřena na teorii klasifikaci dopravy, dopravní ...
 • Studie efektivnosti řízení zásob 

  Martináková, Jana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii řízení zásob ve výrobním podniku. V teoretické části práce jsou definována teoretická východiska práce zahrnující klasifikaci zásob, definici nákupu, skladování a řízení výroby. ...
 • Studie optimalizace materiálového toku Dolu Darkov 

  Kotula, Pavel
  Tato bakalářská práce navrhuje metodu, která zefektivní dopravu materiálu do dolu. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, které budou využity v druhé části práce. Ta se soustředí na analýzu a vyhodnocení ...
 • Systém řízení zásob 

  Brandejská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na optimalizaci systému řízení zásob. Je zaměřena na metody, které by měly obchodní společnosti minimalizovat náklady spojené se zásobami a skladovacími prostory a zároveň zabránit ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Princová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové směrnice inventarizace majetků a závazků a pravidel týkajících se pohledávek od jejich vzniku až po řešení jejich vymahatelnosti ve společnosti. Výstupem práce je ...
 • Uplatnění marketingu v řízení podniků, zaměřených na poskytování služeb 

  Matochová, Jolana
  V mojí závěrečné práci jsem se rozhodla věnovat společnosti Veletrhy Brno, a. s., jejíž produkt, tedy veletrhy, zkoumám z pohledu marketingového nástroje. Provedla jsem srovnání s ostatními nástroji a analyzovala argumentaci ...
 • Uplatnění marketingu ve společnosti Verizon Business 

  Kiss, Miroslav
  Bakalárska práca poskytuje informácie o problematike uplatnenia marketingu vo vedení spoločnosti Verizon Business. Analyzuje súčasnú situcáciu v segmente zákazníkov regiónu EMEA ( Európa, Stredný východ, Afrika) a ponúka ...
 • Uplatnění procesního řízení u podnikatelského subjektu 

  Kudlička, Martin
  Cílem této práce je vytvoření konceptu zvyšujícího úspěšnost firmy při telefonickém oslovení a následujícím prodejním rozhovoru. Popsat vybraný podnikatelský subjekt – finanční společnost a jeho působení na trhu. V práci ...
 • Účetní a daňové aspekty při transformaci sdružení na spol. s r.o. 

  Kargerová, Hana
  Bakalářská práce pojednává o sdružení, které dosáhlo za své působnosti vysokých ekonomických výsledků a na základě nich se rozhodlo transformovat na spol. s r.o., nebo-li převod z daňové evidence na účetnictví. V první ...
 • Účetní výkazy podle českých a mezinárodních účetních standardů 

  Zycháčková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním požadavků na účetní výkazy sestavené dle Mezinárodních účetních standardů a dle České účetní legislativy. Postihuje rozdíly ve vykazování pod oběma koncepcemi ve vybrané společnosti a ...
 • Virtualizace a konsolidace serverů 

  Streit, Jan
  Tato Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci virtualizace v prostředí malé společnosti s omezeným zdrojem finančních prostředků. Analyzuje stav IT infrastruktury v organizaci. Mapuje přehled dostupných technologií a ...
 • Vracení daně z přidané hodnoty 

  Mandovcová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá refundací daně z přidané hodnoty ze zahraničí. Práce obsahuje také vysvětlení základních pojmů této oblasti a rozdělení vnitřní struktury, což má napomoci vytvořit teoretický náhled na danou ...