Now showing items 298-317 of 329

 • Virtualizace a konsolidace serverů 

  Streit, Jan
  Tato Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci virtualizace v prostředí malé společnosti s omezeným zdrojem finančních prostředků. Analyzuje stav IT infrastruktury v organizaci. Mapuje přehled dostupných technologií a ...
 • Vracení daně z přidané hodnoty 

  Mandovcová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá refundací daně z přidané hodnoty ze zahraničí. Práce obsahuje také vysvětlení základních pojmů této oblasti a rozdělení vnitřní struktury, což má napomoci vytvořit teoretický náhled na danou ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH ve stavebnictví 

  Prokeš, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá řešením problému v oblasti DPH ve stavebnictví. Popisuje optimální postup procesu u zakázek stavebních firem. Dále je analyzována a řešena problematika s tímto spjatá. Při řešení této problematiky ...
 • Vymáhání pohledávek společností Findebt a.s. 

  Janák, Milan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání postoupených pohledávek obchodní společností FinDebt a.s. a jejím cílem je poskytnout co nejucelenější přehled o právní úpravě problematiky vymáhání pohledávek, jakož i o ...
 • Vymezení rozdílů mezi konsolidovanou účetní závěrkou sestavenou dle IFRS a dle českých účetních předpisů 

  Fejfarová, Eliška
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení rozdílů v konsolidované účetní závěrce sestavené podle českých účetních předpisů a podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Tyto rozdíly jsou specifikovány na ...
 • Vytvoření databáze klientů pro finančního poradce 

  Holý, Vladimír
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě databázové aplikace v prostředí Microsoft Access 2003, která bude sloužit finančním poradcům k usnadnění a urychlení jejich komunikace se zákazníky. Obsahem bakalářské prácce je samotná ...
 • Využití cloud computingu ve vzdělávacím procesu 

  Mráz, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá pouţitím nově vzniklého modelu vyuţití prostředků informačních technologií nazývaného cloud computing. Teoretická část je vymezena vysvětlením pojmu cloud computingu a jeho uplatněním. Praktická ...
 • Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Blažková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. Teoretická část práce se zaměřuje ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Gibes, Marek
  Bakalářská práce hodnotí pomocí finanční analýzy finanční situaci v podniku Mlýn Herber, s. r. o. v letech 2005 až 2009. Informace pro tvorbu práce byly použity z účetních výkazů společnosti. Práce je rozdělena do teoretické ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Bubeníčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti AGROTEC a.s. Hodnocení je prováděno pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zabývá se nalezením slabých stránek a jejich příčin.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho vývoje během let 2006–2009. Pomocí finanční analýzy a jejích jednotlivých metod bude popsána aktuální situace, příčiny a na základě toho pak budou ...
 • Využití metody Fused Deposition Modeling pro lékařské účely 

  Ševčíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití lékařských pomůcek k medicínským účelům. První část práce je zaměřena na současný stav problematiky a popisuje dostupné technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje ...
 • Využití programovacích technik při tvorbě výukových kurzů určených pro testování výpočtu daně z příjmu fyzických osob 

  Brejchová, Monika
  Bakalářská práce pojednává o problematice využití programovacích technik LMS Moo¬dle při tvorbě výukových kurzů určených pro testování výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Popisuje vývojové prostředí Moodlu a funkce ...
 • Využití SQL databází pro podporu řízení lidských zdrojů 

  Zeman, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu Řízení lidských zdrojů a její následné vytvoření v programu MS SQL Server.
 • Využití technologie Rapid Prototyping pro vizualizaci architektonických objektů 

  Stehlík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie Rapid Prototyping při vizualizaci architektonických objektů. Součástí práce je konstrukce 3D modelu objektu v ArchiCAD aplikaci a popis dostupných technologií Rapid ...
 • Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení 

  Kubíček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování bydlení v České republice. Nejprve jsou zde popsány některé ze základních pojmů, se kterými se můžeme setkat v přímém styku s touto problematikou. Dále popisuje ...
 • Vývoj v oblasti zdaňování příjmů z podnikání 

  Heger, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzických osob z podnikání a jiných samostatných činností a hodnotí její vývoj od roku 2007 do současnosti. Cílem této práce je popis a zhodnocení vývoje v legislativní úpravě ...
 • Vývoj webové aplikace v Elektronickém obchodě 

  Plachký, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace v prostředí technologie ESO9 pro správu tiskovin ve společnosti HomeCredit a.s. Výsledná webová aplikace bude komunikovat mezi jednotlivými pracovními úseky ve ...
 • Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

  Hortová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá vývojem zdanění fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2000 do současnosti. Bere v úvahu nejen zdanění příjmů, ale i zatížení sociálním a zdravotním pojištěním. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Cabalka, Ondřej
  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Součástí práce jsou ...