Now showing items 1-20 of 330

 • Podnikatelský záměr 

  Bohatová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Cílem této práce je sestavení 3 návrhů, díky kterým by firma Camaieu mohla na trhu lépe obstát, snížit náklady a především zvýšit zisk. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Ševčík, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu B&Ch music s.r.o. Obsahuje analýzu elektronického obchodování, analýzu firmy a potřeb firmy, a následně návrh elektronického obchodu.
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků stavebního bytového družstva 

  Čtvrtečková, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku. Obsahuje jak teoretické poznatky z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků, tak analyzuje současný stav v podniku. Navrhuje ...
 • Studie optimalizace materiálového toku Dolu Darkov 

  Kotula, Pavel
  Tato bakalářská práce navrhuje metodu, která zefektivní dopravu materiálu do dolu. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, které budou využity v druhé části práce. Ta se soustředí na analýzu a vyhodnocení ...
 • Návrhy na zlepšení koncepce CRM společnosti Teva Czech industries s.r.o. 

  Sobotík, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na řízení vztahů se zákazníky (CRM) společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje problémy v této oblasti a navrhuje zlepšení, které povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zefektivnění ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Kitnerová, Radka
  Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální ...
 • Efektivní financování podnikatelské činnosti 

  Havlíčková, Barbora
  Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti a zlepšit její financování. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Halamová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy Retex, a.s. pomocí metod a ukazatelů finanční analýzy za roky 2006 – 2009. V první části se věnuji krátkému úvodu o firmě a dále teoretickým poznatkům. ...
 • Internetové stránky jako podpůrný nástroj při hodnocení finanční situace podniku 

  Michalisko, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční analýzy v oblasti informačních systémů. Teoretická část klade pozornost zejména na popis vybraných metod finanční analýzy aplikovaných do navrženého nástroje pro ...
 • Návrh uplatnění procesní ergonomie při navyšování produktivity práce 

  Zvolánková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce na daných výrobních procesech podniku, který se zabývá polygrafickou výrobou. Analyzuje procesy na konkrétním pracovišti a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Marketing stavební společnosti 

  Zela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii marketingového mixu, v druhé části analyzuji současný marketing společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štarha, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006 až 2009 a analýza informačních systémů které finanční oddělení primárně používá. Na základě analýz jsou potom ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování ve firmě Jihomoravská armaturka s.r.o. 

  Krausová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému motivačního systému a hodnocení zaměstnanců ve firmě Jihomoravská armaturka, s.r.o. Nejprve přiblížím teoreticky problematiku motivace, stimulace a možnosti hodnocení ...
 • Posouzení dílčí části informačního systému firmy a návrh změn 

  Brada, Lukáš
  V bakalářské práci se zaměřím na informační systém průchodu zakázky podnikem MS Access, který ke svému provozu používá společnost BRASCO Steel s.r.o.. Zde popíšu úroveň stávajícího informačního systému. Závěrem se zaměřím ...
 • Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad 

  Robenková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. S použitím teorie časových řad a regresní analýzy je zkoumána nezaměstnanost za uplynulá období a následně je provedena prognóza ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Šponerová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování celkové finanční analýzy společnosti Festa Servis spol. s r.o., zhodnocení současného ekonomického stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků a jiných možností zlepšení ...
 • Návrh řešení důchodového zabezpečení v České republice 

  Holásková, Romana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku důchodového zabezpečení v České republice. Teoretická část vymezuje základní údaje vztahující se k důchodovému systému jako celku a informace nezbytné k porovnání důchodů v ...
 • Návrh na snížení mzdových nákladů využitím dotací z Evropské Unie 

  Matějka, Lukáš
  Předmětem této práce je návrh snížení mzdových nákladů využitím dotace z Evropské Unie pro malé a střední podniky pro společnost Actimmy a.s. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik a jeho význam, požadavky ...
 • Uplatnění marketingu v řízení podniků, zaměřených na poskytování služeb 

  Matochová, Jolana
  V mojí závěrečné práci jsem se rozhodla věnovat společnosti Veletrhy Brno, a. s., jejíž produkt, tedy veletrhy, zkoumám z pohledu marketingového nástroje. Provedla jsem srovnání s ostatními nástroji a analyzovala argumentaci ...
 • Hodnocení finanční situace firmy Autoexpres CZ, s.r.o. pomocí časových řad 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je hodnocení hospodářské výkonnosti podniku Autoexpres CZ, s.r.o. aplikací metod časových řad a jejich charakteristik na ukazatele finančního zdraví. Využitím statistických analýz budou ...