Now showing items 1-20 of 330

 • Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Božková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Obsahuje analýzu možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na jejímž závěru se ukázalo, že zaměstnavatel ABC nevyužívá optimálně ...
 • Optimalizace vzniku pracovního poměru a uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u společnosti Radík, s.r.o. 

  Horák, Martin
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Poskytne přehled o jejich výhodách a nevýhodách. Cílem této práce je zhodnocení výhod a nevýhod zaměstnávání ...
 • Komparace aktivně spravovaných fondů kolektivního investování s indexovými fondy 

  Plundra, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci aktivně řízených fondů kolektivního investování s indexovými fondy. První část vymezuje samotný pojem kolektivního investování, jeho subjekty, výhody a nevýhody. Druhá část analyzuje ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Botosová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu firemní webové prezentace Penzionu Anežka a jeho realizací. V první části jsou popsány teoretická východiska pro tvorbu webových stránek, použité techniky pro vytvoření návrhu ...
 • Analýza a návrh rozvoje elektronického obchodu firmy 

  Komárek, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetového obchodování ve společnosti Zahradní centrum Jindřichův Hradec. Práce popisuje současný stav již fungujícího internetového obchodu a na základě nastudovaného ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Halamová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy Retex, a.s. pomocí metod a ukazatelů finanční analýzy za roky 2006 – 2009. V první části se věnuji krátkému úvodu o firmě a dále teoretickým poznatkům. ...
 • Návrh informačního systému pro potřeby základní školy 

  Firlová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých procesů odehrávajících se na základní škole. Výsledek vlastní analýzy tvoří nezbytný podklad pro návrh informačního systému, který respektuje model fungování základní ...
 • Analýza specifik zdanění neziskových subjektů 

  Šalomon, Martin
  Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika zdaňovaní u neziskových subjektů. V teoretické části jsou popsány rozdílnosti v režimech zdaňování neziskových subjektů oproti ziskovým subjektům u daně z příjmů právnických ...
 • Návrh na zvýšení efektivity personální práce 

  Fialová, Kateřina
  Práce se zabývá personálním managementem v malé firmě EKON international, s.r.o.: shrnutí teoretických poznatků k dané problematice, analýza podmínek, návrh řešení pro současný stav personalistiky ve firmě. Cílem návrhu ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Hrůza, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě. V první části teoreticky popisuje technologie, které se používají pro stavbu bezdrátových sítí a následně je prakticky aplikuje při realizace bezdrátové sítě pro společnost ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Bárta, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh modelu bezdrátové sítě na Rašínové vysoké škole s.r.o. Po nastudování teoretických poznatků týkajících se problematiky při implementaci bezdrátové sítě, o které pojednává teoretická ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku 

  Effenberk, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníku v konkrétním podniku, kde byla tato oblast opomíjena. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků, dále analyzuje současný ...
 • Analýza vymáhání pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vymáháním pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. Teoretická část vymezuje problematiku pohledávek, a to nejen jejich vymáhání, ale i to, co s vymáháním pohledávek souvisí tedy vznik, ...
 • Návrh uplatnění procesní ergonomie při navyšování produktivity práce 

  Zvolánková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce na daných výrobních procesech podniku, který se zabývá polygrafickou výrobou. Analyzuje procesy na konkrétním pracovišti a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Návrh internetových stránek 

  Vlček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá možností propagace Svazku obcí Moravia, se zaměřením na soustředěnou propagaci pomocí společných webových stránek. Svazek obcí Moravia (dále mikroregion Moravia) slučuje 7 obcí: Výrovice, Višňové, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bumbálková, Gabriela
  Bakalářská práce analyzuje proces, jak založit společnost podnikající v oblasti poskytování služeb, konkrétně cukrárny a kavárny v Brně-Jehnicích. Obsahuje všechny potřebné informace, které jsou nezbytné k založení společnosti ...
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím a její aplikace 

  Blažková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zamezení dvojího zdanění příjmů mezi Českou republikou a Nizozemím se zaměřením na fyzické osoby. Práce analyzuje smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím s cílem poskytnout ...
 • Internetové stránky jako podpůrný nástroj při hodnocení finanční situace podniku 

  Michalisko, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční analýzy v oblasti informačních systémů. Teoretická část klade pozornost zejména na popis vybraných metod finanční analýzy aplikovaných do navrženého nástroje pro ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Kitnerová, Radka
  Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální ...
 • Analýza ukazatelů firmy Sporten, a.s. pomocí časových řad 

  Drdlová, Světlana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti SPORTEN, a.s. pomocí statistických metod. V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické ...