Recent Submissions

 • Nekonvenční metody měření ve fotometrii 

  Škoda, Jan
  Práce se zabývá nekonvenčními způsoby měření fotometrických veličin, vycházející z jasové analýzy vytvořené digitální fotografie běžně dostupného fotoaparátu. V první části práce je uveden přehled současných metod měření ...
 • Lokalizace místa zemního spojení v kompenzované distribuční síti 

  Topolánek, David
  Nejrozšířenějším typem distribučních sítí jsou sítě kompenzované, které při jednopólové poruše kompenzují pomocí zhášecí tlumivky kapacitní proud soustavy protékající místem poruchy. Úroveň reziduálního proudu je pak velmi ...
 • Nové metody zajištění kvality služeb v datových sítích 

  Hošek, Jiří
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti technologií pro zajištění kvality služeb v datových sítích. Moderní komunikační sítě se v dnešní době již neobejdou bez kvalitního nástroje pro poskytování odlišného zacházení ...
 • Analýza vlivu mechanického momentu asynchronního stroje na sycení magnetického obvodu 

  Skalka, Miroslav
  Hlavním cílem disertační práce je analýza vlivu mechanického momentu na sycení magnetického obvodu asynchronního stroje, klasifikace oblastí přesycení a možnosti redukce jejich vlivů na vlastnosti stroje. Daná problematika ...
 • Odolnost spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí 

  Bok, Jaromír
  Disertační práce je věnována problematice poklesů a krátkodobých přerušení napětí, souhrnně označovaných jako události na napětí, vyskytujících se v el. sítích a jejich vlivu na připojené el. spotřebiče, přičemž se výhradně ...
 • Modelování přístupových metod datové komunikace po silnoproudých vedeních 

  Koutný, Martin
  Práce se zaměřuje na analýzu, optimalizaci a modelování přístupové vrstvy datové komunikace po sil- noproudých vedeních. V první části práce jsou stručně shrnuty základní informace o datovém přenosu po silnoproudých vedeních. ...
 • Návrh a optimalizace struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem 

  Kovács, Peter
  Dizertační práce pojednává o návrhu a optimalizaci periodických struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem (EBG – electromagnetic band gap) pro potlačení povrchových vln šířících se na elektricky tlustých dielektrických ...
 • Optimalizace přístupu do CDMA sítí 

  Kejík, Petr
  Cílem dizertační práce je optimalizace přístupu do sítí CDMA (Code Division Multiple Access). Práce se konkrétně zabývá algoritmy pro řízení přístupu do sítě pro systém UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). V ...
 • Příspěvek k efektivnímu využití úzkopásmového rádiového kanálu 

  Bobula, Marek
  Předkládaná práce se soustředí na problematiku využívání úzkopásmového rádiového kanálu rádiovými modemy, které jsou určené pro průmyslové aplikace pozemní pohyblivé rádiové služby, specifikované v dominantní míře Evropským ...
 • Vícetónová modulace realizovaná bankou filtrů 

  Krajsa, Ondřej
  \abstrakt{Práce je zaměřena vícetónové modulace realizované bankou filtrů, které jsou alternativními modulacemi k modulacím DMT a OFDM. V práci jsou popsány dvě navržené modulační schémata, FMT bez překryvu subkanálů a FMT ...
 • Materiály a komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu 

  Jirák, Tibor
  Disertační práce se zabývá elektrodovými materiály a komponenty pro lithno-iontové zdroje proudu. Konkrétně se jedná o dva typy materiálů, nanostrukturovaný Li4Ti5O12 s vnitřním spinelovým uspořádáním a LiCoO2 s vrstevnatou ...
 • Řešení diferenčních rovnic a jejich vztah s transformací Z 

  Klimek, Jaroslav
  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenčních rovnic a soustřeďuje se na metodu řešení diferenčních rovnic pomocí vlastních vektorů. V první části jsou v přehledu nejdříve uvedeny základní pojmy diferenčních rovnic ...
 • Zpracování analogového signálu s integrovanými zesilovači s proudovou zpětnou vazbou 

  Ben Ayad, Ibrahim R. H.
  Tato disertační práce pojednává o návrhu nových funkčních bloků použitelných v oblasti zpracování analogového signálu. Jde o obvody v proudové módu, které mohou ve vhodné konfiguraci pracovat v proudovém i v napěťovém módu. ...
 • Pulzní elektromagnetické záření štěrbinových antén 

  Štumpf, Martin
  Jednoduché dvojrozměrné anténní zářiče, které slouží jako stavební bloky anténních polí, jsou analyticky analyzovány v časové oblasti. Jako hlavní nástroj pro analýzu je použita Cagniard-DeHoopova metoda. Je ukázáno, že ...
 • Modelování mikrovlnných polovodičových struktur 

  Pokorný, Michal
  Tato dizertační práce se zabývá modelováním mikrovlnných polovodičových struktur. Stále vyšší pracovní kmitočty komunikačních systémů zvyšují nároky na aktivní prvky a přenosová vedení, realizované zpravidla v monolitické ...
 • Singulární počáteční úloha pro obyčejné diferenciální a integrodiferenciální rovnice 

  Archalousová, Olga
  Disertační práce pojednává o kvalitativních vlastnostech řešení singulárních počátečních úloh pro obyčejné diferenciální a integrodiferenciální rovnice, které se vyskytují v teorii lineárních a nelineárních elektrických ...
 • Studium vlivů frekvenčních nestabilit oscilátorů v družicových komunikačních systémech 

  Baran, Ondřej
  Dizertační práce se zabývá studiem vlivu současného působení aditivního tepelného šumu a multiplikativního fázového šumu na přenos užitečného signálu prostřednictvím úzkopásmových družicových komunikačních systémů. Zatímco ...
 • Digitální programovatelné funkční bloky pracující v kódu zbytkových tříd 

  Sharoun, Assaid Othman
  V systému s kódy zbytkových tříd je základem skupina navzájem nezávislých bází. Číslo ve formátu integer je reprezentováno kratšími čísly integer, které získáme jako zbytky všech bází, a aritmetické operace probíhají ...
 • Nové přístupy pro optická měření elektrické aktivity myokardu 

  Švrček, Martin
  Tato disertační práce se zabývá novými přístupy pro optické mapování elektrické aktivity na povrchu myokardu. V práci je popsán princip optického mapování, stejně jako současný stav dané problematiky ve světě. Součástí je ...
 • Studium hydroxidů a oxidů kovů ve vodných roztocích 

  Špičák, Petr
  Dizertační práce se zabývá analýzou obou fází hydroxidu nikelnatého i jejich oxidovaných stavů. Řeší problém stability a degradačních mechanismů elektrochemicky aktivnější alfa fáze na běžně používanou beta fázi. Aktivní ...

View more