Now showing items 1-20 of 425

 • Návrh sítě WDM-PON 

  Lásko, Jan
  Práce se zaměřuje na návrh optické sítě technologií WDM-PON. Pojednává o pasivních technologiích typu APON, GPON, EPON aj. Teoretická část je zaměřena na prvky používající se v sítích WDM-PON jako jsou vysílače, přijímače ...
 • SW modul TCP/IP a Modbus pro OS FreeRTOS 

  Šťastný, Ladislav
  The aim of this work is to get familiar with operating system FreeRTOS and its usage in device design. It also explains usage of SW module LwIP (TCP/IP stack) and Free-MODBUS. Consequently is designed example device, simple ...
 • Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF 

  Tiller, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a popisem vybraných vysokofrekvenčních obvodů používaný v přijímací technice. Práce se dále zaměřuje na návrh těchto obvodů a jejich simulaci v programu Ansoft Designer. Důraz při ...
 • Metody pro analýzu vlastností přenosových vedení 

  Žůrek, Dalibor
  Tato práce se zabývá rešerší dostupné literatury v oblasti teorie přenosových vedení a ověření možnosti simulace dějů na těchto vedeních pomocí vhodného simulačního programu. Zpočátku jde o seznámení s parametry a ději, ...
 • Bezdrátové rozhraní pro digitálně řízené aplikace 

  Valouch, Martin
  Práce je zaměřena na praktickou realizaci bezdrátového rozhraní použitím infračerveného přenosu dat. Tento druh přenosu je použit k měření rychlosti jízdy na motocyklu značky Simson. V práci je uveden způsob realizace ...
 • Senzorická síť po silových rozvodech 

  Plachý, Martin
  Tato diplomová práce podává informace na téma konstrukce senzorických sítí po silových rozvodech. Ty jsou rozděleny a popsány podle šířky přenášeného pásma. Za obecným popisem sítě následuje vlastní realizace řídicí a ...
 • Modelování mikrovlnných struktur na bázi SIIG 

  Teplý, Tomáš
  Dobře známý dielektrický vlnovod se zemní deskou dosahuje v oblasti milimetrových vln zajímavých výsledků. Oproti běžným typům vedení a vlnovodů se vyznačuje především svým nízkým průchozím útlumem pro kmitočty blížící se ...
 • Měření komplexní permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu 

  Polák, Radek
  V této práci jsou popsány vybrané metody měření komplexní permitivity v mikrovlnném pásmu, jejich vlastnosti, výhody i nevýhody. Jsou zde diskutovány důvody jejich možného využití pro konstrukci měřícího pracoviště. Práce ...
 • Šroubovicová dvoupásmová anténa pro WiFi pásmo 

  Šrajbr, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na vlastnosti a typy šroubovicových antén. Jsou zde popsány jednotlivé módy, ve kterých šroubovicové antény pracují. Dále jsou zde rozebrány možnosti vytvoření dvoupásmové šroubovicové ...
 • Vysokorychlostní přepínač dat 

  Toman, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh ethernetového vysokorychlostního přepínače dat, který je založený na obvodu FPGA. Přepínač bude schopný rozdělit datový tok tvořený ethernetovými rámci na dva toky s polovičním datovým tokem.
 • Řízení kogenerační jednotky 

  Ulver, Martin
  Diplomová práce se zabývá kogenerační jednotkou a jejím řízením. Kogenerační jednotka slouží k výrobě elektrické energie a výrobě tepla. Výkon kogeneračního zařízení se řídí podle aktuální spotřeby objektu, tak aby odebíraný ...
 • Psychogalvanický reflex 

  Kuběna, Zdeněk
  Semestrální práce na téma Psychogalvanický reflex se zabývá příčinnou vzniku, detekcí a následným diagnostickým využitím tohoto signálu. V teoretické části je pojednáno o vlastní struktuře kůže, mechanismu vzniku kožního ...
 • Studium vlivu magnetických polí na biologické tkáně 

  Vlachová Hutová, Eliška
  Práce se zabývá výzkumem působení magnetického pole na raná somatická embrya (RSE) smrku a borovice. Působící magnetické pole je gradientní. Cílem práce bylo seznámit se s těmito magnetickými poli a navrhnout metodiku ...
 • Automatizované měřící pracoviště letecké rádiové stanice R-863 

  Kropáček, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat automatizované měřicí pracoviště pro měření parametrů letecké rádiové stanice R – 863. V prvním kroku práce se seznámíme s principy měření vlastností R – 863. Na základě těchto ...
 • Monitor alfa aktivity 

  Kašpar, Blahoslav
  Tato práce se zabývá problematikou EEG biologické zpětné vazby a možnostmi jejího využití při terapii. Metoda EEG biologické zpětné vazby napomáhá pacientovi k dosáhnutí stavu relaxace. Jedná se o neinvazivní terapeutickou ...
 • Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů 

  Jirásková, Kristýna
  Fylogenetika v posledních desetiletích zaznamenala velký rozvoj. Vývojem počítačů a přístrojů pro sekvenování biopolymerů bylo získáno ohromné množství fylogenetických dat z různých zdrojů a odlišných typů. Snahou vědců ...
 • Kumulace biologických signálů 

  Kubík, Adam
  Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou kumulace biologických signálů. První část práce objasňuje principy jednotlivých metod kumulace (pevné, plovoucí a exponenciální okno) a popisuje jejich základní vlastnosti. ...
 • Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody 

  Janíček, Zdeněk
  Diplomová práce obsahuje informace o používaných enzymech, biosenzorech, enzymových biosenzorech a magnetických částicích. Cholinesterasa (ChE) je obecné označení pro dva příbuzné enzymy, vzájemně se lišící výskytem a ...
 • Shluková analýza 

  Chrobák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá použitím metody shlukové analýzy na EKG signál, s cílem oddělit od sebe normální a abnormální QRS komplexy. K tomuto účelu byly v profesionálním výpočetním prostředí MATLAB vytvořeny dva ...
 • Systém pro optické měření 

  Opravil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...