Now showing items 1-20 of 419

 • Centralizace správy experimentální datové sítě 

  Meixner, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace správy centralizované experimentální sítě v laboratoři konvergovaných síťových technologií. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce jsou popsány obecné ...
 • Centralizace správy experimentální datové sítě 

  Meixner, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace správy centralizované experimentální sítě v laboratoři konvergovaných síťových technologií. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce jsou popsány obecné ...
 • Parametry sítí FTTx - kvalita služeb 

  Winkler, Aleš
  Hlavním cílem této diplomové práce je provést návrh na zlepšení optické přístupové sítě pro přenos služeb Triple play. Chtěl bych tady čtenáři objasnit metodu návrhu optické sítě. Jsou zde popsány druhy přístupových sítí ...
 • Vliv skelných vláken v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla 

  Klojda, Viktor
  Diplomová práce se zabývá využitím olověných akumulátorů v režimu hybridních vozidel. Popisuje nežádoucí vlivy nazývané PCL, vznikající během režimu PSOC, které jsou spojené s délkou životnosti baterie. Možností, jak tyto ...
 • Výkonnost, robustnost a implementace regulátorů pro průmyslové řízení 

  Buchta, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou moderního postupu při návrhu regulačních algoritmů vhodných pro řízení SISO průmyslových zařízení. Popsána je metodika návrhu regulátorů pomocí smíšené citlivostní funkce. Tato ...
 • Postranní kanály 

  Kolařík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou postranních kanálů, šifrovacího algoritmu AES a využití neuronových sítí za účelem získání šifrovacího klíče. První část této práce se zaměřuje na základy kryptografie a útoky ...
 • Bezdrátové rozhraní pro digitálně řízené aplikace 

  Valouch, Martin
  Práce je zaměřena na praktickou realizaci bezdrátového rozhraní použitím infračerveného přenosu dat. Tento druh přenosu je použit k měření rychlosti jízdy na motocyklu značky Simson. V práci je uveden způsob realizace ...
 • Řízení kogenerační jednotky 

  Ulver, Martin
  Diplomová práce se zabývá kogenerační jednotkou a jejím řízením. Kogenerační jednotka slouží k výrobě elektrické energie a výrobě tepla. Výkon kogeneračního zařízení se řídí podle aktuální spotřeby objektu, tak aby odebíraný ...
 • Algoritmy odhadu stavových veličin elektrických pohonů 

  Herman, Ivo
  Práce se zabývá metodami odhadu stavů pro střídavé motory a podmínkami odhadu těchto stavů. Odvozeny byly podmínky pozorovatelnosti pro synchronní motor a dále pro odhad momentu setrvačnosti a momentu zátěže pro oba typy ...
 • Digitální nízkofrekvenční zesilovač s univerzálními vstupy 

  Svadbík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního nízkofrekvenčního zesilovače s univerzálními vstupy. V první části práce jsou popsány modulace a audio formáty používané v nízkofrekvenční elektronice. V práci je navrženo ...
 • Binokulární vidění 

  Brňák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění člověka pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrazů pomocí brýlí. Je zde vypracovaná teoretická část o dané fyziologii vidění, dále pak sepsání ...
 • Měření průtoku plynů 

  Slováček, Antonín
  Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci nových laboratorních přípravků, které mají studentům v rámci laboratorních cvičení přiblížit metody měření průtoku vzduchu. Vytvořené přípravky a laboratorní úlohy umožní ...
 • Radiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHz 

  Frecer, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací radiokomunikačního monitoru pro ISM pásmo 868 MHz. V práci je uveden popis bezlicenčních rádiových pásem dle doporučení ITU a norem ETSI. Zvláštní pozornost je věnována pásmu ...
 • Kumulace biologických signálů 

  Kubík, Adam
  Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou kumulace biologických signálů. První část práce objasňuje principy jednotlivých metod kumulace (pevné, plovoucí a exponenciální okno) a popisuje jejich základní vlastnosti. ...
 • Senzorická síť po silových rozvodech 

  Plachý, Martin
  Tato diplomová práce podává informace na téma konstrukce senzorických sítí po silových rozvodech. Ty jsou rozděleny a popsány podle šířky přenášeného pásma. Za obecným popisem sítě následuje vlastní realizace řídicí a ...
 • Elektrochemické a matematické studium interakcí selenu s biologicky aktivními thioly 

  Slavík, Jan
  Proteiny s thiolovými skupinami interagují s ionty kovů v organismu. Udržují jejich homeostázu, účastní se buněčné signalizace, chrání buňku před účinky toxických kovů a detoxikují je. Tato práce je zaměřena na proteiny s ...
 • Vlastnosti systému reálného času v LabVIEW 

  Válek, Petr
  Práce pojednává o vybraných vlastnostech operačních systémů reálného času (RTOS) Ardence PharLap ETS, WindRiver VxWorks a LabVIEW RT modulu.V práci jsou navrženy tři metodiky porovnávání kvality RTOS, z toho dvě jsou ...
 • Porovnání pokročilých přístupů pro analýzu fMRI dat u oddball experimentu 

  Fajkus, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním a analýzou dat, získaných při experimentálním vyšetření pomocí funkční magnetické rezonance. Jedná se experimentální úkol typu oddball, jehož cílem je vyšetření kognitivních funkcí ...
 • Chatovací systém pro mobilní telefony 

  Starosta, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia lokálneho chatovacieho systému pre mobilné zariadenia a inteligentné telefóny. Systém je tvorený hlavným serverom zas- trešujúcim komunikáciu mobilných aplikácii, ...
 • Elektronický systém výukové jazykové učebny 

  Skoumal, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou elektronicky řízeného audio systému jazykové učebny. Porovnává možnosti řešení analogovou a digitální formou. Dále pak popisuje výsledný navržený systém. Výsledný systém je realizován analogovými ...