Now showing items 1-20 of 420

 • Studium vlivu magnetických polí na biologické tkáně 

  Vlachová Hutová, Eliška
  Práce se zabývá výzkumem působení magnetického pole na raná somatická embrya (RSE) smrku a borovice. Působící magnetické pole je gradientní. Cílem práce bylo seznámit se s těmito magnetickými poli a navrhnout metodiku ...
 • Antivirová ochrana počítače z bootovacího úložiště 

  Mlejnek, Jiří
  Tématem diplomové práce je navržení způsobu antivirové ochrany s využitím alternativního bootovacího úložiště. Zpracována je související problematika virů a možností obran proti nim. Tato práce je zaměřena na návrh a výběr ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Tvorba inovačních zadání a jejich řešení 

  Lněnička, Luboš
  Tato diplomvá práce se zabývá metodikou tvorby inovačních návrhů a jejich řešení. Konkrétněji metodikou TRIZ – Tvorba a Řešení Inovační/Invenčních Zadání (TIPS – Theory of Inventive Problem Solving). Tato práce je rozdělena ...
 • Programové vybavení pro práci s mikroskopickým obrazem 

  Pavlišta, Libor
  Tato práce seznamuje se základním zpracováním obrazu v oblasti šedotónového a binárního obrazu. Zabývá se také analýzou získaných dat. Seznamuje s termíny jako morfologie či segmentace obrazu. Získané poznatky jsou aplikovány ...
 • Studium vlivu akustických podnětů na člověka 

  Schwanzer, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá měřením elektroencefalografických signálů (EEG), jejich popisem, metodami kvantitativní analýzy a zpracováním v časově-frekvenčních oblastech potažmo energetických spektrech. Mozková aktivita je ...
 • Zálohování dokumentů v informačních systémech státní správy 

  Starosta, Martin
  Diplomová práca je zameraná na zálohovanie dokumentov v informačných systémoch verejnej správy. Prvé kapitoly práce sú venované všeobecnej teórií zálohovania súborov a databázy. Ďalej sú v práci opísané úloţné médiá, ktoré ...
 • Porovnání hlasových a audio kodeků 

  Lúdik, Michal
  Táto práca sa zaoberá popisom vlastností ľudského sluchu, audio a rečových kodekov, popisom objektívneho hodnotenia ich kvality a ich praktickým porovnaním. Kapitola o audio kodekoch zahŕňa popis bezstratového kodeku FLAC ...
 • Testovací implementace protokolu ACP 

  Ležák, Petr
  Diplomová práce obecně pojednává o metodách řízení přístupu, jednotlivých jeho modulech a konkrétně pak o autentizaci žadatelů. Jsou zde uvedeny metody autentizace využitelné v testovací implementaci protokolu ACP. Dále ...
 • SW simulátor analogových soustav 

  Košta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwarového simulátoru analogových soustav různých druhů a řádů pro simulování a ověřování funkčnosti mikrokontrolérových řídicích systémů. Součástí práce je i návrh a ...
 • Akvizice MRI obrazových sekvencí pro preklinické perfusní zobrazování 

  Krátká, Lucie
  Úkolem diplomové práce je prostudovat akviziční metody pro perfusní zobrazování zaloţené na dynamickém MR zobrazování s T1 kontrastem. Jsou zde popsány metody měření relaxačního času T1 a moţnosti hodnocení výsledků. Dále ...
 • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

  Zimáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...
 • Matematický model trajektorie svazku nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu 

  Sedláček, Miloš
  Práce se zabývá modelováním trajektorie svazku nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu. Dále podává stručné vysvětlení principu fundus kamery a problematiky glaukomu. Jejím cílem je zmíněný model implementovat v ...
 • Pokročilá segmentace obrazu pro 3D zobrazení 

  Baletka, Tomáš
  Diplomová práce pokročilé segmentace obrazu pro 3D se zabývá segmentací obrazu a anaglyfického 3D zobrazení. V teoretické části diplomové práce byly popsány různé přístupy používané k segmentaci obrazu a úzce související ...
 • Využití softwarového PLC v tepelné technice budov 

  Hubený, František
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou číslicového řízení teploty v místnosti pomocí softwarového PLC. Výsledkem práce bylo vytvoření algoritmu regulace teploty na požadovanou hodnotu minimalizující provozní ...
 • Speciální reflektory pro širokopásmové dipólové antény 

  Velička, Pavel
  Práce pojednává o speciálních vlnitých reflektorech pro širokopásmové antény. Vlnité reflektory jsou rozděleny na typ H a typ E. Z těchto typů je následně vytvořena jejich kombinace. Všechny tři typy reflektorů byly ...
 • Planární přenosové vedení na polovodičovém substrátu 

  Chára, Pavel
  Cílem této práce bylo seznámit se s typy planárních vedení a diskutovat jejich vlastnosti. Následně pak vytvoření reálných modelů vybraných typů vedení v programu COMSOL Multiphysics a simulací ověřit jejich vlastnosti. ...
 • Laminace nízkoteplotní keramiky 

  Hudeček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu laminace nízkoteplotní keramiky, která ovlivňuje výslednou kvalitu 3D struktur (např. kanálky, dutiny, membrány). Práce hodnotí vliv laminačních parametrů (tlak, teplota, čas) ...
 • Alternativy likvidace fotovoltaických článků jako potenciální ekologické zátěže 

  Demchikhin, Sergey
  V první části této diplomové práci je popsána historie fotovoltaiky technologie výroby a typy FV článků. Pojednává o výhodách a nevýhodách těchto FV článků. Jsou zde porovnány jejich účinnosti a důležité parametry.V další ...
 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...