Now showing items 1-20 of 113

 • Agenda standardního specifického výzkumu FAST VUT v Brně 

  Doubek, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s průběhem agendy standardního specifického výzkumu Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně, a to od podání žádosti, přes průběh vlastního výzkumu až po věcné a ...
 • Aké sú možnosti využívania odpadového tepla z bazénovej vody? 

  Predajnianska, Anna (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Termálne kúpaliská na Slovensku sú producentmi odpadových vôd, ktoré v sebe ukrývajú značný energetický potenciál. Odpadová voda často prekračuje maximálnu prípustnú teplotu, ktorá môže byť odvádzaná do recipientu bez ...
 • Analýza efektívnosti spriahovacích líšt v drevobetónových konštrukciách 

  Petrík, Adam (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Perforated steel strips as an alternative coupling method of steel-concrete structures have found application mainly in bridge construction, but they are also increasingly used in building structures, where it is necessary ...
 • Analýza ekvivalentní šířky diagonální vzpěry ztužující stěny s otvorem 

  Šimek, Ondřej; Zich, Miloš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Předmětem článku je porovnání chování prefabrikovaných ztužujících železobetonových výplňových stěn s otvorem pro různé typy vyztužení. Jedná se o stěny, které mohou zajišťovat tuhost konstrukce skeletového typu proti ...
 • Analýza parametrov injekčnej clony v podloží priehrady Vlčia Dolina 

  Václavik, Patrik (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Goal of this article is to analyze the parameters of the curtain grouting (CG) in the bedrock of the Vlčia Dolina dam, using the modern criteria for water pressure tests (WPT). The input data for the evaluation of the CG ...
 • Analýza pracovních cyklů věžových jeřábů 

  Kurková, Dita (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Věžové jeřáby jsou velmi často používaným zvedacím mechanismem při realizaci pozemních staveb. Jejich správným návrhem a koordinací je možné dosáhnout časové i finanční efektivnosti výstavby a snížit bezpečnostní rizika ...
 • Analýza realizace zelené střechy na mateřské škole Brno-Komín 

  Jílek, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Článek analyzuje stavebně-technologické procesy při realizaci zelené střechy na objektu mateřské školky v městné části Brno-Komín. Nejdříve proběhla kontrola stávající střechy, návrh nového zastřešení a pak následná ...
 • Analýza rozhledových poměrů na přechodech pro chodce 

  Kejvalová, Lucie; Kobzová, Hana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Předmětem práce je analýza návrhových parametrů pro rozhledové poměry na přechodech pro chodce. Stávající české normy začínají být vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků silničního ...
 • Analýza rozsahu prozkoumanosti přepadu přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem 

  Pospíšilík, Šimon (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Za první významný experiment s přepadem přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem lze považovat Thomsonův z roku 1858. V návaznosti na Thomsonovo měření byla provedena řada experimentů především v první polovině ...
 • Analýza schodišťového stupně z ultra vysokohodnotného betonu 

  Lisztwan, Dominik; Daněk, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Článek popisuje experimentální a numerickou analýzu modelu štíhlého železobetonového schodišťového stupně v měřítku 1:1 vyrobeného z ultra vysokohodnotného betonu pro ověření reálného chování stupně a jeho odezvy na působící ...
 • Analýza spár mezi prefabrikovanými segmenty štíhlých mostních konstrukcí 

  Velešík, Marek; Nečas, Radim (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  U štíhlých mostních konstrukcí, jako jsou předpjaté pásy a visuté konstrukce, je mostovka často realizována prostřednictvím prefabrikovaných segmentů. Spáry mezi prefabrikovanými segmenty jsou však zdrojem diskontinuit a ...
 • Analýza spotřeby energií při výstavbě bytových domů 

  Lukášková, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Současná legislativa se zaměřuje na minimalizaci množství spotřebované energie při užívání stavby, není však řešena energie vynaložená při výstavbě objektu. V porovnání s celým životním cyklem stavby tato energie tvoří ...
 • Analýza stokovej siete v meste Trnava 

  Šutúš, Marek; Rózsa, Gergély; Stanko, Štefan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  A typical object on uniform sewer networks are relief chambers, which serve to regulate the flow of rainwater. Their task is to reduce the amount of rainwater supplied to the wastewater treatment plant and thus protect it ...
 • Analýza vnitřního prostředí a dynamiky tepelných toků v montovaném baťovském půldomku ve Zlíně 

  Baroň, Alexandr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Článek se zabývá studií rodinného domu postaveného roku 1946 pro ubytování dělnické třídy Baťových závodů, a to z hlediska dynamiky energetických toků a vnitřního prostředí. Metoda výzkumu byla založena na vytvoření ...
 • Analýza výstavby membránové konstrukce s ohledem na zatížení větrem 

  Zajac, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tento příspěvek se zabývá analýzou odezvy membránové konstrukce na zatížení větrem s ohledem na fáze výstavby. Moderní nástroje umožňují analýzu odezvy konstrukce na postupné předpínání membrán. Tato úloha byla doposud při ...
 • Analýza zmien priemerných mesačných prietokov do roku 2100 na vybraných povodiach Slovenska 

  Sabová, Zuzana; Kohnová, Silvia (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  The paper is focused on the analysis of changes in average monthly discharges using MPI and KNMI climate scenario in the gauging station Liptovský Mikuláš (5550) in the Váh River Basin and in the gauging station Chmelnica ...
 • Aproximace evakuační křivky metodou polynomické regrese 

  Uhlík, Ondřej; Dobiášová, Lucie; Kratochvílová, Martina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Predikce průběhu evakuačního procesu v čase mimořádné události je klíčová pro následnou efektivní koordinaci evakuace a zásah složek IZS. Mikroskopické simulační nástroje jsou v současnosti nejpokročilejší metodou modelování ...
 • Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu 

  Bednář, Martin; Marton, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Hlavním cílem příspěvku je představení vyvíjeného softwaru představující bilanční srážko-odtokový hydrologický model. Software umožňuje uživateli vytvořit simulační model srážko-odtokového procesu v libovolném povodí, pro ...
 • Chování atrazinu za denitrifikačních podmínek 

  Pániková, Kristína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Atrazin patří mezi nejvíce perzistentní pesticidy, má negativní vliv na životní prostředí a lidský organizmus. Tato látka je častým kontaminantem podzemních vod, ve kterých převládají ideální podmínky pro denitrifikační ...
 • Chování sendvičových kompozitních panelů při namáhání ohybem 

  Zlámalová, Pavlína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Příspěvek prezentuje ověření chování kompozitních nosníků na bázi FRP materiálů, které byly provedeny v různých konfiguracích, tak aby umožnily popsat vliv povrchové vrstvy laminátu a vliv spoje nosníku v místě stojiny a ...