Recent Submissions

 • Dynamické vážení vozidel 

  Kašpárek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů ...
 • Analýza připojení nového zdroje do soustavy 

  Galuszka, Jakub
  Tato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje ...
 • QoS v systému UMTS 

  Kavan, Radovan
  Tato práce pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Termín kvalita služeb je v poslední době velice používaným, a to nejen v počítačových sítích ale stále více také v sítích mobilních. Nynější ...
 • Vývojový modul s 32bitovým procesorem typu ARM 

  Jůn, Lukáš
  Náplní této práce je vytvořit podrobný popis 32bitových procesorů typu ARM. Čtenář bude seznámen s jednotlivými rodinami procesorů architektury ARM, s možnostmi vývoje aplikací pro tyto procesory. Aplikace se v převážné ...
 • Návrh a realizace Sigma-Delta modulátoru v technice SC 

  Valehrach, Ondřej
  Postup návrhu Sigma-Delta modulátoru je představen. Vhodné řešení zlepšení parametrů původního Sigma-Delta A/D převodníku, které vyhovuje zvýšeným požadavkům kladeným na rozlišení 16 bitů a šířku zpracovávaného pásma 20- ...
 • Pracoviště pro zkoušky odolnosti zařízení vůči silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím 

  Slach, Petr
  Diplomová práce zkoumá možnosti návrhu pracoviště pro zkoušky odolnosti zařízení vůči silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. Zabývá se metodami testování, popisuje výhody a nevýhody daných metod. Zkoumá možnosti ...
 • Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy 

  Moravec, Petr
  V diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové ...
 • Měření iontových polí 

  Svozil, Radek
  Cílem semestrálního projektu je seznámení se s iontovými poli, kde a za jakých okolností vznikají i zanikají. Způsoby jejich měření. Bude rozebrána atmosféra a elektrické pole země. Složení atmosféry. Budu se věnovat ...
 • Digitálně řízený rezistor 

  Sedlář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídících obvodů pro ovládání digitálních potenciometrů a jejich aplikací v analogových systémech. Digitální potenciometry jsou rezistory se třemi vývod, kde prostřední je proveden ...
 • Experimentální rušička pro GSM sítě 

  Charvát, Jiří
  Tato práce popisuje komunikaci v síti GSM, způsob jak ji rušit a návrh rušičky pro toto pásmo. Práce je hlavně zaměřena na návrh rušičky s volitelnou šířkou pásma rušení a volitelnou úrovní výstupního výkonu. Nastavení ...
 • Návrh planárních anténních struktur z metamateriálů 

  Javora, Petr
  V této práci jsou studovány základní principy metamateriálů, které vykazují v mikrovlnné technice nezvyklé vlastnosti jako je záporná permitivita či permeabilita. Jsou zde popsány typy a vlastnosti antén tvořených metamateriály.
 • Simulace RF přenosového kanálu pro DVB-T v prostředí MATLAB 

  Daďa, Petr
  Předmětem práce je hrubý popis digitální televize DVB a způsob digitalizace pro její pozemní vysílání podle standardu DVB-T. Podrobně je popsán proces modulace a demodulace OFDM a přenosový kanál, kterým se televizní signál ...
 • Neuronové sítě pro modelování EMC malých letadel 

  Koudelka, Vlastimil
  Tato práce se zabývá neuronovým modelováním elektromagnetického pole uvnitř trupu malého letadla, které je sestaveno z kompozitních dílů. První část je věnována úvodu do problematiky neuronových sítí a rozboru jejich využití ...
 • Výškoměr pro RC modely letadel 

  Beneš, Jan
  Výškoměr měří atmosférický tlak a z něho vypočítá aktuální nadmořskou výšku modelu. Data odesílá pomocí ZigBee do pozemního modulu, který je na displeji zobrazí. Pozemní modul obsahuje rozhraní USB pro připojení k PC. To ...
 • ARC oscilátor s bloky s řiditelným parametrem 

  Bořecký, Tomáš
  V rámci diplomové práce je provedeno srovnání různých zapojení ARC oscilátorů s ohledem na velikost jejich harmonického zkreslení. Je rozebráno zapojení jednotlivých bloků oscilátoru. Pozornost je věnována výběru a návrhu ...
 • Charakteristiky komunikačních systémů založených na 2D rozprostírání 

  Blumenstein, Jiří
  Semestrální projekt pojednává o vlastnostech a teoretických základech systéme CDMA, OFDM a VSF-OFCDM, srovnává je a vyhodnocuje pomocí programu Matlab a simulace penosového kanálu.
 • Modely odrušovacích filtrů 

  Kejík, Zdeněk
  Cílem úvodu práce je vysvětlení základních pojmů odrušovacích filtrů a uvedení problémů, které se při návrhu a měření vlastností odrušovacích filtrů vyskytují. Jde hlavně o problém neurčitosti impedancí na vstupu a výstupu ...
 • Multifunkční display pro pozemní zdroj 

  Kincl, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout koncepci a obvodové zapojení multifunkčního displeje. Jednotka je použita v rámci leteckého pozemního zdroje pro předletovou přípravu vrtulníků. Její hlavní funkcí je monitorování ...
 • Webová podpora technické němčiny 

  Doležal, Ondřej
  V současné době jsou webové stránky velice rozšířeny do všech oblastí lidských činností. Jsou důležité pro obchodování, zábavu a také pro vzdělání. Jejich největší předností je snadná dostupnost po celém světě a obrovské ...
 • Laserový vysílač s optickým vláknem 

  Hašek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá komunikací zajištěnou optickými prostředky, která se v současné době uplatňuje hlavně díky vysokým dosažitelným přenosovým rychlostem, spolehlivosti a odolnosti vůči rušení. Hlavní část je ...

View more