• Mobilní přehrávač pro příjem a zpracování multimediálních dat 

  Króner, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o vývoji multimediální aplikace umožňující přehrávání a příjem multimediálních souborů, jako jsou audio a video. V úvodu práce je v několika kapitolách shrnutá teorie ohledně programovacího jazyka ...
 • Hashovací funkce a jejich využití při autentizaci 

  Piller, Igor
  Práce se zabývá hashovacími funkcemi a jejich využitím při autentizaci. Obsahuje základní teorii o hashovacích funkcích a popis jejich základních konstrukčních prvků. Konkrétně se práce zaměřuje na hashovací funkce LMHash, ...
 • Měřicí modul s A/D převodníkem se současným vzorkováním 

  Křížek, Miroslav
  V práci je navržen modul pro sběr analogových akustických signálů ze snímačů. K digitalizaci těchto signálu je použit přesný A/D převodník ADS1287 od firmy Texas Instruments s rozlišením 24 bitů. K ovládání tohoto A/D ...
 • Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI 

  Krupička, Jan
  Úkolem diplomové práce je porovnat možnosti detekce frekvence základního tónu v jednohlasé melodii. V práci je uveden přehled detekčních metod vycházejících z metod pro detekci základního tónu řeči. Tyto metody využívají ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Houdek, Miroslav
  Tato diplomová práce pojednává o rozpoznání emočních stavů a určení pohlaví na základě analýzy řečového signálu. Pro popis řečového signálu jsme využili různých prozodických a kepstrálních příznaků. Součástí práce je popis ...
 • Návrh řiditelných kmitočtových filtrů s moderními proudovými prvky 

  Stejný, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává zejména o aktivních prvcích zvaných vícevýstupový proudový sledovač, digitálně řízený zesilovač proudu a jejich použití v řiditelných kmitočtových filtrech. Tyto řiditelné kmitočtové filtry ...
 • Databáze zvukových souborů 

  Khatib, Nabhan
  Diplomka a prakticky cast
 • Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky 

  Homola, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF, DCCA a CC. V úvodní části jsou představeny proudové aktivní prvky, jejich vlastnosti, struktura a využití. V práci je popsán ...
 • Řešení bezpečnosti v IMS 

  Porubský, Tomáš
  V mé diplomové práci nejprve představuji obecnou architekturu sítě IMS (IP Multimedia Subsystem). Jde zejména o databázi účastníků HSS (Home Subscriber Server) a SLF (Subscription Locator Function), dále pak SIP servery ...
 • Laboratorní úloha CISCO Security 

  Švec, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je obeznámení se s principy a technickém řešení bezpečnostních prvků firmy Cisco a podle platných zásad zabezpečení navrhnout a nakonfigurovat přidělený systém. Práce v úvodu pojednává o ...
 • Sledování bezpečnosti počítačových sítí 

  Morský, Ondřej
  Práce se věnuje programům pro sledování síťové komunikace a bezpečnosti počítačových sítí. Je zde popsán způsob zpracování přijatých rámců na síťové kartě a také v protokolovém ovladači. V další části je popsána funkce ...
 • Tvorba IMS aplikací 

  Nagy, Ľuboš
  Diplomová práca sa zaoberá základnou štúdiou architektúry IMS a možnosťami vývoju aplikácie v nej. V prvej časti práce je popísaná generická architektúra IMS ako vrstvový model rozdelený na štyri logické vrstvy s popisom ...
 • Dekodér pro systém detekce klíčových slov 

  Krotký, Jan
  Práce seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi rozpoznávání lidské řeči, popisuje systémy pro detekci klíčových slov a blíže se věnuje návrhu jednotlivých bloků dekodéru rozdělených do tří kapitol. První z nich popisuje ...
 • Moderní metody zvýrazňování statických MR obrazů 

  Zbranek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat vhodnou metodu pro zvýraznění MR tomografických obrazů a na základě identifikace hran stanovit hrubé dělení sledovaných oblastí. K tomu účelu je možné použít například ...
 • Praktická realizace přípravku demonstrující systém RFID 

  Pernica, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací demonstračního přípravku pro systém RFID. První část se zaměřuje na teorii tohoto systému. Další část se zabývá teorií řešení a použitými součástkami. Dále popisuji vlastní ...
 • Detektor objektů s využitím vlnkové transformace 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací metod na detekci objektů v obraze. Při zpracování obrazu je často nutné oddělit objekty od pozadí. Vyhraní se tak oblast zájmu, s kterou se dále pracuje. Hlavním cílem práce je vysvětlení ...
 • Statistická data v nemocničním informačním systému 

  Velička, Tomáš
  Cílem práce byl výpočet některých statistických ukazatelů z dat získaných z Nemocničního Informačního Systému Clinicom. Data jsou v tomto informačním systému spravována databázovým systémem Caché. Pro práci byla využita ...
 • Simulace protichybového zabezpečení v ADSL modemech 

  Bernat, Zbyněk
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit model protichybového systému použitého v ADSL modemech, který bude schopen ověřit svá jednotlivá nastavení pomocí testovací metody specifikované v doporučení G.996.1. Práce ...
 • Klasifikace mikrospánku analýzou EEG 

  Ronzhina, Marina
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí mikrospánku na základě změn energetického spektra EEG signálu. Vstupními hodnotami pro klasifikaci jsou výsledky časově-frekvenční analýzy. Navržená metoda klasifikace využívá aparát ...
 • Akustický generátor pro buzení evokovaných potenciálů 

  Škutková, Helena
  Evokované potenciály jsou elektrickou odpovědí mozku na vnější stimul. Jsou důležitou diagnostickou neobrazovou metodou v neurologii. Pro jejich vybuzení se využívá různých druhů stimulace, nejčastěji: zrakové, sluchové, ...