Now showing items 1-20 of 486

 • Moderní energie a snížení energetické náročnosti budov 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce řeší možnosti energetických úspor v budovách obce Spytihněv, zlepšením tepelných vlastností a využitím obnovitelných zdrojů energie, prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budov a efektivnějších ...
 • Návrh automatizované kontroly výrobků na výrobní lince 

  Pelcl, Milan
  Předkládaná práce se zabývá rozborem jedné z výrobních linek ve společnosti ModusLink Czech Republic s.r.o. Snaží se najít možnosti automatizace jednotlivých procesů na této lince, vykonávaných v současné době manuálně. ...
 • Aplikace pro monitorování a správu sítě pro ISP 

  Kmoníček, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá návrhem dohledového a administrativního systému pro poskytovatele Internetu. Výsledkem práce je plně funkční dohledový systém umožňující správci sítě kontrolu odezvy a ztrátovosti v~celé síti. ...
 • Modelování síťového prvku pomocí logického pole 

  Štafa, Václav
  Diplomová práce obsahuje seznámení se s programovatelnými logickými poli a na nich vyvíjenou platformou NetFPGA v souvislosti s jejím využitím pro směrování za pomocí neuronové sítě. Současné směrovací protokoly a metody ...
 • Syntéza struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem 

  Šedý, Michal
  V mikrovlnném pásmu se pro realizaci elektronických obvodů využívají především planární technologie. Problémem planárních obvodů je šíření povrchové vlny. Povrchové vlny způsobují nechtěné vazby mezi dílčími částmi struktury ...
 • Program pro odstranění prokladu ve videosekvencích různých formátů 

  Jirků, Pavel
  Cílem této diplomové práce je nastudovat současné možnosti využití progresivních algoritmů pro odstranění prokládání ve videosekvencích. První část práce je věnována teorii, základním poznatkům a vlastnostem zpracování s ...
 • Řešení pro clusterování serverů 

  Čech, Martin
  V práci je uveden rozbor Open Source Software (dále jen OSS), který umožňuje využívat a vytvářet počítačové clustery. Je zde prozkoumána problematika clusteringu a sestavování clusterů. Veškeré instalace konfigurace a ...
 • Návrh a realizace aplikace pro správu RDS zpráv 

  Heralt, Jiří
  Účelem této práce bylo navržení a realizace dvou aplikací určených pro správu Radio Data System (RDS) zpráv. Tyto aplikace budou následně využívány v ČRo Ostrava pro podporu dvou služeb systému RDS, a to konkrétně služeb ...
 • Genetické algoritmy 

  Miček, David
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh ...
 • Moderní pouzdření a 3D systémy 

  Nicák, Michal
  Práce se skládá ze tří částí. Záměrem první teoretické části tohoto projektu je shrnutí současných způsobů pouzdření a zejména systémů využívajících trojrozměrné provedení. Navazující praktická část se zaměřuje na návrh a ...
 • Identity management 

  Kefer, Daniel
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich je na teoretické úrovni zpracována oblast Identity Managementu. Jsou zde popsány jednotlivé oblasti Identity Managementu, kam patří autentizace, autorizace a audit. ...
 • Analýza EEG signálů při Stroopově testu 

  Tolaszová, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření biologických signálů během psychické zátěže. Ke sledování tohoto vlivu byl zvolen Stroopův test, který se v psychologii využívá ke zjišťování poruch pozornosti a schopnosti ...
 • Vícevrstvé aplikace v prostředí .NET 

  Palkech, Marek
  Práce popisuje návrhový vzor Model-View-Controller. Soustřeďuje se především na popis principu a funkčnosti jednotlivých vrstev architektury. Pojednává také o příčinách vzniku třívrstvé architektury, výhodách, které tenhle ...
 • Časové vzorkování obrazového toku 

  Němec, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vypracovat teoretický úvod do problematiky časového vzorkování obrazového toku, s přihlédnutím na různé faktory, které vzorkování ovlivňují. Dále navrhnout ideové schéma modelu, který bude simulovat ...
 • Video na vyžádání v JavaME 

  Obdržálek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření systému pro přehrávání videa na vyžádání. Jsou rozebírány technologie, které se používají při tvorbě aplikací pro mobilní zařízení. Také jsou uvedeny dnes nejpoužívanější kodeky v ...
 • Poskytování informací dle GPS souřadnic v systému IMS 

  Šišák, Vladimír
  Diplomová práca úvodom predstavuje nové možnosti komunikácie pri použití IP Multimedia Subsystem (IMS). Opisuje funkcie jeho častí a predstavuje protokoly, ktoré systém využíva. Práca predstavuje spôsob určenia zemepisnej ...
 • Aplikace LED pro signalizační a osvětlovací účely v dopravě 

  Mikula, Vladimír
  Tématem Diplomové práce je porovnání dosavadních zdrojů světla s LED diodami, jejich vlastnostmi. Práce se zabývá využitím LED diod v automobilové dopravě, v železničních aplikacích a všeobecnými informacemi o principech ...
 • Regulace nestabilních soustav DP 

  Heczko, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá regulací nestabilních soustav obsahujících kmitavě nestabilní póly. Řešení je hledáno pomocí algebraické teorie řízení. Důraz je kladen především na velikost výstupu regulátoru. Práce se skládá z ...
 • Měření doby života nosičů proudu ve strukturách křemíkových solárních článků 

  Macháček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou měření doby života ve strukturách křemíkových solárních článků. V první kapitole je popsáno několik modelů rekombinačních dějů, které mají nejpodstatnější vliv na efektivní dobu života ...