Now showing items 21-40 of 486

 • Elektronická jednotka pro řízení pohonu kostelních zvonů 

  Bureš, Petr
  Diplomová práce se zabývá rozborem indukčních motorů. Je zde popsáno jejich složení, princip, metody spouštění, řízení a brzdění. Na základě tohoto rozboru byl stanoven vhodný způsob řízení motoru použitelný pro řídící ...
 • Měření vlastností stíněných komor EMC 

  Švec, Marek
  Diplomová práca pojednáva o všeobecných aspektoch a možnom riešení merania efektívnosti tienenia tienených krytov a komôr pre potreby elektromagnetickej kompatibility EMC na základe dostupných noriem a štandardov. ...
 • Ovládání vytápění přes GSM 

  Snížek, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá ovládáním vytápění přes GSM síť kde cílem práce je návrh a realizace celého zařízení včetně programového vybavení. Celý systém se v podstatě skládá ze dvou jednotek, GSM jednotky a termostatu. ...
 • Implementace čárového kódu do výrobního procesu malé firmy 

  Tihon, Karel
  Cílem mojí diplomové práce je studium a implementace čárového kódu do SMT montážního procesu. Tato práce se skládá ze dnou hlavních částí. První pojednává o typech čárových kódů, technologiích čtení a mapuje výrobní proces ...
 • Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně 

  Vitásek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá energetickým proměřováním optického svazku ve vzdá-lené zóně. Objasněny jsou veličiny: optická intenzita a optický výkon. V práci je diskutováno řešení vlnové rovnice. Popsány jsou rovinná ...
 • Ionizační detektor pro EREM 

  Černoch, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem vkládané mřížky mezi vzorek a ionizační detektor v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Při změnách tlaku, napětí na mřížce při různých vzdálenostech vzorek detektor a ...
 • Redukce PAPR v OFDM a její simulace ve Scilabu 

  Maňák, David
  Cílem této práce je prostudování modulace OFDM její princip a vlastnosti. Dále se seznámíme s vybranými základními metodami pro redukci dynamiky PAPR v OFDM, jako např. ořezávání signálu (Clipping) nebo prokládání vstupní ...
 • Hluková mapa v GIS 

  Keršner, Oldřich
  Cílem diplomové práce je vytvoření hlukové mapy a zpracování naměřených dat pomocí geografického informačního systému ArcView 9.2 a jeho nadstaveb. Pro účel zpracování diplomové práce byla poskytnuta studentská licence ...
 • Expertní systémy ES pro samostatné studium a jeho vyhodnocení 

  Novák, Jaroslav
  Tato diplomová práce obsahuje základní informace ohledně znalostních a expertních systémů. Dále se zde zabývám architekturou expertních systémů a důkladně jsou zde popsány způsoby reprezentace znalostí pro expertní systémy. ...
 • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

  Líbal, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů. V první části je nastíněno bezdotykové měření teploty, ve druhé části je popsán princip senzorů, které vyhodnocují množství ...
 • Měřicí anténa pro pásmo 1 - 6 GHz 

  Slažanský, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na návrh antény pro měřicí účely v pásmu 1-6 GHz. Zabývá se typy logaritmicko periodických antén, přičemž podrobněji jsou rozpracovány logaritmicko periodické dipólové antény (LPDA). Je popsána ...
 • Využití programu ANSYS Workbench v silnoproudé elektrotechnice 

  Partl, Tomáš
  Diplomová práce popisuje ve své první části tvorbu elektronických databází výkresů v programu Raster Design 2009, jako výhodnou formu uchování pouze papírové dokumentace. Ve druhé části diplomové práce jsou provedeny výpočty ...
 • Získávání dat z kamer 

  Tylš, Ladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi vytvoření vhodného prostředí k ovládání a nastavení kamer. V první části jsou popsány základní možnosti připojení kamer a vysvětleny jednotlivé parametry kamer. V druhé části je ukázáno, jak ...
 • Aplikační rozhraní pro podporu grafiky v jazyce VHDL 

  Vlček, Petr
  Cílem této práce je vytvořit rozhraní pro generátor obrazu. Rozhraní generuje VGA signál s možností až 4 bitů barevné hloubky, ovládá 2 čipy jednoportové SRAM IS61 dodávané spolu s Digilent Spartan-3 Starter Kit Board a ...
 • Vývoj ovladače pro zákaznický analogový uživatelský modul v OS Linux 

  Brejcha, Martin
  Tato diplomová práce popisuje návrh ovladače zařízení firmy Silicon Laboratories pro operační systém Linux. Při návrhu je zohledněno propojení ovladače zařízení s pobočkovou ústřednou Asterisk. Propojení je realizováno ...
 • Pracoviště pro měření elektrochemických článků pomocí cyklické voltametrie 

  Kučera, Vojtěch
  Tato práce pojednává o sledování parametrů článků. Jednou z možností jak sledovat charakteristiky článků je využití elektrochemické analytické metody zvané voltametrie. Její princip spočívá ve vkládání měnícího se napětí ...
 • Zabezpečení standardu 802.11 a jeho možnosti 

  Endrle, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o zabezpečení standardu 802.11 a jeho možnostech. V úvodní části jsou popsány jednotlivé varianty tohoto standardu a jejich vlastnosti. V dalších několika kapitolách jsou podrobně popsány ...
 • Optimalizace řízení aktivního síťového prvku 

  Přecechtěl, Roman
  Práce se zabývá problematikou užití neuronových sítí pro řízení telekomunikačních sítových prvků. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu sítového prvku se spojovacím polem s pamětí, u kterého je optimalizace ...
 • Transformační návrhová metoda filtrů vycházející z pasivních struktur 

  Venclovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá transformací pasivních prvků, ve strukturách filtrů, na aktivní náhrady s novým prvkem CFTA. V úvodní části jsou uvedeny základní vlastnosti a typy filtrů, jejich kmitočtové charakteristiky ...
 • Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích 

  Horych, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o řídicích protokolech využívaných v průmyslových aplikacích. Vysvětluje pojmy distribuovaný řídicí systém, řídicí protokol a zabývá se vlastnostmi, strukturami rámců a způsoby komunikace ...