Now showing items 1-20 of 486

 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Vliv aditiv na vlastnosti elektrodových hmot pro alkalické akumulátory 

  Řihák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi elektrodových hmot pro alkalické akumulátory. V této práci je pojednáno o možnostech stabilizace kapacity niklové elektrody, aby byla stabilní po co nejvyšší počet ...
 • Měření parametrů piezoelektrických materiálů 

  Fialka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá piezoelektrickými koeficienty, rezonanční frekvencí, především pak ověřením piezoelektrických konstant. Za pomoci přístrojů, jako např. LCR metru HIOKI 3532, impedančního analyzátoru Agilent 4294A ...
 • QoS v IP síti 

  Bumbál, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o počítačových sítích, které tvoří v současné době globální komunikační strukturu a sehrávají v dnešní společnosti velmi důležitou úlohu. Prudký rozvoj Internetu, vznik nových multimediálních ...
 • Řízení hudební elektroniky pomocí snímačů neelektrických veličin s využitím protokolu MIDI 

  Vlach, Miloš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro ovládání hudební elektroniky pomocí protokolu MIDI, kdy bude využito snímačů ne-elektrických veličin jakožto netradičních ovládacích prvků a modulu Arduino ...
 • Analýza rozložení tlaků v detektoru SE pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Ambrož, Václav
  V práci je nejprve popsána stručná problematika elektronové mikroskopie v oblasti vysokých tlaků a následně v systému SolidWorks vymodelován scintilační detektor, u kterého je pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza ...
 • Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI 

  Krupička, Jan
  Úkolem diplomové práce je porovnat možnosti detekce frekvence základního tónu v jednohlasé melodii. V práci je uveden přehled detekčních metod vycházejících z metod pro detekci základního tónu řeči. Tyto metody využívají ...
 • Neuronové sítě a evoluční algoritmy 

  Svobodová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá použitím zvolených evolučních algoritmů k určení a úpravě parametrů neuronové sítě. K úpravě parametrů sítě se zpětným šířením chyby byly použity genetické algoritmy, evoluční strategie a evoluční ...
 • Řídicí jednotka k automatickému přepínači 

  Zlý, Marián
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC/DC etalonu Fluke 792A. V první části je uveden popis parametrů a vlastností AC/DC Transfer Standart Fluke 792A ...
 • Řešení datové komunikace pro aplikaci do mobilních sítí 

  Sodomka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá datovými technologiemi, které je možné použít při komunikaci mezi mobilní a IP sítí. Cílem práce je návrh datové komunikace a následná realizace mezi mobilní a IP sítí. Nejdříve je proveden úvod ...
 • Implementace real-time protokolu 

  Procházka, Jan
  Práce se zabývá problematikou multicastového vysílání, rozebírá typ ASM i SSM. Dále řeší princip využití RTP/RTCP protokolu pro velké multicastové skupiny, například pro vysílání IPTV. Byl vytvořen model pro simulaci chování ...
 • Analyzátor vodného roztoku 

  Jeřábek, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce chloru, měřením pH, atmosférického tlaku a teploty. Základním zaměřením práce je nastudování dané problematiky, volba vhodných senzorů a metod pro detekci, sestavení schématu ...
 • Laboratorní úloha infrastruktury veřejných klíčů 

  Slavík, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se systémem PKI od jednotlivých dílčích stavebních prvků, kterými jsou především kryptografické operace (asymetrické a symetrické šifrování, hashovací funkce, digitální podpis), přes ...
 • Detekce a rozpoznávání obličeje 

  Ponzer, Martin
  Tato práce popisuje základní metody detekce a rozpoznávání obličeje jak z obrázku, tak z videosekvence. Všechny metody jsou určeny pro barevné snímky a jsou založeny na detekci kůže na základě její barevné informace. Pro ...
 • Měřicí modul s A/D převodníkem se současným vzorkováním 

  Křížek, Miroslav
  V práci je navržen modul pro sběr analogových akustických signálů ze snímačů. K digitalizaci těchto signálu je použit přesný A/D převodník ADS1287 od firmy Texas Instruments s rozlišením 24 bitů. K ovládání tohoto A/D ...
 • Nejistoty měření v diagnostice izolačních materiálů 

  Kamenická, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá měřením kapacity a ztrátového činitele kondenzátoru s dielektrikem ve frekvenční oblasti od 20 Hz do 30 MHz. Změřena jsou kapalná a tuhá dielektrika po jednom vzorku na třech LCR metrech firmy ...
 • Měření vzdáleností a plochy pomocí GPS 

  Konecký, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření aplikace pro kapesní počítače s operačním systémem Windows Mobile a dotykovým displejem, která by umožňovala určení aktuální polohy kapesního počítače na základě údajů z GPS modulu, ...
 • Syntéza mikrovlnných rezonátorů 

  Šeděnka, Vladimír
  Práce se zabývá syntézou mikrovlnných rezonátorů v prostředí programu Matlab. S využitím multikriteriální optimalizace je postupně upravován tvar rezonátoru tak, aby se jeho frekvenční vlastnosti (rozsah pásma jednovidovosti) ...
 • Analýza kompletnosti výrobního procesu rozváděčů 

  Stokláska, Jiří
  Práce seznamuje s ABB Brno a portfoliem jejich výrobků. Popisuje proces výroby rozváděče a zaměřuje se na náplň práce jednotlivých pracovišť na výrobní lince. Stěžejní částí je analýza a rozbor hlavních příčin nekompletnosti ...
 • Sledování trendů elektrické aktivity srdce časově-frekvenčním rozkladem 

  Čáp, Martin
  Práce je zaměřena na využití časově-frekvenčního rozkladu signálu pro sledování vývojových trendů EKG. Cílem je vytvoření algoritmu, který by sledoval změny ST segmentu v záznamu EKG a jeho realizace programem MATLAB. V ...