Now showing items 1-20 of 486

 • Indikátor obsahu feromagnetických fází 

  Krupa, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem přenosného dotykového měřiče, určeného k měření obsahu feromagnetických fází v neferomagnetických ocelích. První část popisuje princip snímače použitého v indikátoru. Následně je uveden přehled ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...
 • Měření parametrů piezoelektrických materiálů 

  Fialka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá piezoelektrickými koeficienty, rezonanční frekvencí, především pak ověřením piezoelektrických konstant. Za pomoci přístrojů, jako např. LCR metru HIOKI 3532, impedančního analyzátoru Agilent 4294A ...
 • Impedanční metody v detekci toxických látek 

  Feber, Václav
  Práce se zabývá určením koncentrace pesticidů ve vodném roztoku pomocí impedanční spektroskopie prováděné elektrochemickými mikrosenzory. Pesticidy jsou za běžných podmínek touto metodou ve vodě neměřitelné. Proto bylo ...
 • Dynamické vážení vozidel 

  Kašpárek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů ...
 • Indukční průtokoměr 

  Dohnal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou indukčních průtokoměrů, se změřením na zásuvné indukční průtokoměry. Je zde podrobně rozebrán návrh takovéhoto průtokoměru: sonda, elektromagnet, elektrody, buzení a zpracování měřeného ...
 • Mobilní přehrávač pro příjem a zpracování multimediálních dat 

  Króner, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o vývoji multimediální aplikace umožňující přehrávání a příjem multimediálních souborů, jako jsou audio a video. V úvodu práce je v několika kapitolách shrnutá teorie ohledně programovacího jazyka ...
 • Hashovací funkce a jejich využití při autentizaci 

  Piller, Igor
  Práce se zabývá hashovacími funkcemi a jejich využitím při autentizaci. Obsahuje základní teorii o hashovacích funkcích a popis jejich základních konstrukčních prvků. Konkrétně se práce zaměřuje na hashovací funkce LMHash, ...
 • Měřicí modul s A/D převodníkem se současným vzorkováním 

  Křížek, Miroslav
  V práci je navržen modul pro sběr analogových akustických signálů ze snímačů. K digitalizaci těchto signálu je použit přesný A/D převodník ADS1287 od firmy Texas Instruments s rozlišením 24 bitů. K ovládání tohoto A/D ...
 • Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI 

  Krupička, Jan
  Úkolem diplomové práce je porovnat možnosti detekce frekvence základního tónu v jednohlasé melodii. V práci je uveden přehled detekčních metod vycházejících z metod pro detekci základního tónu řeči. Tyto metody využívají ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Houdek, Miroslav
  Tato diplomová práce pojednává o rozpoznání emočních stavů a určení pohlaví na základě analýzy řečového signálu. Pro popis řečového signálu jsme využili různých prozodických a kepstrálních příznaků. Součástí práce je popis ...
 • Návrh řiditelných kmitočtových filtrů s moderními proudovými prvky 

  Stejný, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává zejména o aktivních prvcích zvaných vícevýstupový proudový sledovač, digitálně řízený zesilovač proudu a jejich použití v řiditelných kmitočtových filtrech. Tyto řiditelné kmitočtové filtry ...
 • Databáze zvukových souborů 

  Khatib, Nabhan
  Diplomka a prakticky cast
 • Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky 

  Homola, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF, DCCA a CC. V úvodní části jsou představeny proudové aktivní prvky, jejich vlastnosti, struktura a využití. V práci je popsán ...
 • Řešení bezpečnosti v IMS 

  Porubský, Tomáš
  V mé diplomové práci nejprve představuji obecnou architekturu sítě IMS (IP Multimedia Subsystem). Jde zejména o databázi účastníků HSS (Home Subscriber Server) a SLF (Subscription Locator Function), dále pak SIP servery ...
 • Laboratorní úloha CISCO Security 

  Švec, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je obeznámení se s principy a technickém řešení bezpečnostních prvků firmy Cisco a podle platných zásad zabezpečení navrhnout a nakonfigurovat přidělený systém. Práce v úvodu pojednává o ...
 • Sledování bezpečnosti počítačových sítí 

  Morský, Ondřej
  Práce se věnuje programům pro sledování síťové komunikace a bezpečnosti počítačových sítí. Je zde popsán způsob zpracování přijatých rámců na síťové kartě a také v protokolovém ovladači. V další části je popsána funkce ...
 • Tvorba IMS aplikací 

  Nagy, Ľuboš
  Diplomová práca sa zaoberá základnou štúdiou architektúry IMS a možnosťami vývoju aplikácie v nej. V prvej časti práce je popísaná generická architektúra IMS ako vrstvový model rozdelený na štyri logické vrstvy s popisom ...
 • Dekodér pro systém detekce klíčových slov 

  Krotký, Jan
  Práce seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi rozpoznávání lidské řeči, popisuje systémy pro detekci klíčových slov a blíže se věnuje návrhu jednotlivých bloků dekodéru rozdělených do tří kapitol. První z nich popisuje ...
 • Moderní metody zvýrazňování statických MR obrazů 

  Zbranek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat vhodnou metodu pro zvýraznění MR tomografických obrazů a na základě identifikace hran stanovit hrubé dělení sledovaných oblastí. K tomu účelu je možné použít například ...