Now showing items 1-20 of 374

 • Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží 

  Vašátko, David
  V této diplomové práci bylo cílem experimentálně zjistit a popsat chování betonových desek při protlačení. Experimentálně byly zkoušeny celkem čtyři betonové desky s různým způsobem vyztužení. Díky reálným zkouškám bylo ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Nitru 

  Tomečka, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh lávky pro pěší přes řeku Nitru ve městě Nitra. Byly vypracovány tři studie, z nichž byla považována za optimální oblouková lávka a ta byla dále analyzována. Posouzení dílčích konstrukčních ...
 • Silniční most v obci Ždár nad Sázavou 

  Pylypenko, Jevhenij
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce nového betonového mostu ve městě Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Most by měl sloužit pro převod silniční, cyklistické a pěší dopravy přes řeku Sázavu. Osnovu pro návrh ...
 • Most přes Mordovu rokli 

  Ondřej, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce mostu. Ze dvou navržených variant byla zvolena předpjatá deskotrámová konstrukce o pěti polích. Most je betonován po polích v bednění podporovaném výsuvnou skruží. Výpočet ...
 • Most přes řeku Opavici 

  Tang, Minh Phú
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikace I/57 přes přeložku cyklistické stezky, řeku Opavici a místní komunikaci – přeložku příjezdu k vodárně. Mostní objekt se nachází na území města ...
 • Obloukový silniční most 

  Vavřička, Lukáš
  Cílem diplomové práce byl návrh železobetonového předepjatého obloukového silničního mostu. V počátku byli navrženy dvě varianty provedení, komorový a dvoutrámový průřez mostovky, z niž právě varianta dvoutrámového průřezu ...
 • Statické řešení nosné konstrukce knihovny 

  Žůrek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením stropní konstrukce knihovny v Ostravě. Řešená konstrukce trámového stropu se nachází nad 3.NP. Statická analýza byla provedena v softwaru Scia Engineer 20. Výpočetně byly ...
 • Železniční obloukový most 

  Škrabal, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh železničního mostu na základě podkladů od vedoucího práce. Pro posouzení je vybrána varianta obloukového mostu s předpjatým nosníkem – Langrův trám. Práce se věnuje zejména posouzení ...
 • Komplex opatření v povodí Javornického potoka pro zlepšení kvality vody v malé vodní nádrži Rosnička 

  Špaček, Ondřej
  Diplomová práce se věnuje návrhu vodohospodářských a protierozních opatření v povodí Javornického potoka na zlepšení kvality vody v nádrži Rosnička ve Svitavách. V teoretické části autor shrnuje současné postupy v oblastech ...
 • Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic 

  Majkus, Martin
  Cílem této práce je návrh komplexní revitalizace bočního rybníka v katastrálním území Skalička. V rámci revitalizačních opatření je navrženo odbahnění nádrže, opevnění břehů a další úpravy v návaznosti na funkční objekty. ...
 • Přírodě blízká opatření v intravilánu města Brna 

  Svobodová, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku klimatické změny ve městech. Prostřednictvím přírodě blízkých adaptačních opatření představuje v teoretické části formy řešení klimatické změny v intravilánu. V návaznosti na to ...
 • Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v zájmovém území reagující na klimatickou změnu 

  Mrázek, Vojtěch
  Cílem práce je navržení protierozní a protipovodňové ochrany v zájmovém území KÚ Lukavec na současný stav a reagující na klimatickou změnu. Současně je potřeba zhodnotit míru erozního ohrožení půdy a analyzovat odtokové ...
 • Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice 

  Mrázová, Iva
  Diplomová práce „Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice“ se zabývá komplexním zpracováním rekonstrukce malé vodní nádrže Hradisko. Tato práce navazuje na bakalářskou práci, ve které byl podrobně popsán ...
 • Řízení zásobní funkce nádrže s využitím metod umělé inteligence 

  Hon, Matěj
  Práce se zabývá předpovídáním průtoků s využitím umělé inteligence pro řízení zásobní funkce nádrže. Zaměřuje se na řízení dispečerskými grafy v kombinaci s předpovědí průtoků. Práce je rozdělena na metodickou část a část ...
 • Projekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Hvozd 

  Šenková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem přírodní čistírny odpadních vod pro 450 EO pro obec Hvozd (Olomoucký kraj). V první části práce je popsáno několik možných variant přírodních čistíren. V další části je detailněji popsaná ...
 • Využití metod umělé inteligence pro předpověď průtoku v měrném profilu 

  Škarecký, Pavel
  Předmětem této diplomové práce bylo sestavení konstrukce a kalibrace předpovědního modelu pro průtok vody v měrném profilu na řece Dyji v obci Podhradí nad Dyjí. V popisu teoretické části jsou popsány různé předpovědní ...
 • Polyfunkční dům 

  Kuklová, Jana
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně. Stavba se skládá ze dvou částí. Jednu část tvoří obchody. Druhou část tvoří kanceláře a konferenční prostory. Jedná se o budovu, která má tři ...
 • Vinařství Havraníky 

  Krátká, Kristýna
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavebního objektu SO 01 - hotel a SO 02 - výroba vína v areálu Vinařství Havraníky, bývalého zemědělského družstva. Objekt SO 01 je dvoupodlažní, částečně ...
 • Wellness Čeladná 

  Kozumplíková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nízkoenergetickou budovu občanské vybavenosti, konkrétně návrh rekreačního wellness centra. Objekt má půdorysný tvar písmene L s plochou střechou, je navržen s dvěma nadzemními a ...
 • Rekreační hotel Lipno 

  Kováčiková, Nikola
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace návrhu novostavby hotelu v obci Lipno nad Vltavou blízkosti vodní nádrže Lipno. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, s neobytným podkrovím a s ...