Show simple item record

System of the Economic Security Indicators of a Public Bus Transport Provider

dc.contributor.authorPrievozník, Pavol
dc.contributor.authorStrelcová, Stanislava
dc.date.accessioned2022-05-23T06:52:09Z
dc.date.available2022-05-23T06:52:09Z
dc.date.issued2022-05cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 1, s. 14-20. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204307
dc.description.abstractPodnik sa považuje za ekonomicky bezpečný ak si udržuje stabilitu svojich podnikových procesov, ktoré uskutočňuje na dennej báze. Podnikové krízy sú nevyhnutnými fázami životného cyklu podnikov, pretože podniky, rovnako ako akékoľvek iné systémy, prirodzene inklinujú k strate svojej stability. Preto je pre každý podnik kľúčové identifikovať, analyzovať a monitorovať stabilitu svojich kľúčových prvkov, ako napríklad svojich aktív či podnikových procesov. Identifikované riziká nestability kľúčových prvkov vyjadrujú mieru ohrozenia ekonomickej bezpečnosti podniku. Identifikovanie, analyzovanie a monitorovanie podnikových rizík umožňuje manažmentu pôsobiť proti krízovému vývoju. Účelom bežne používaných metód hodnotenia ekonomickej kondície podniku je zvyčajne zvýšiť či ochrániť hodnotu pre vlastníka podniku, a nie sledovať podnikové riziká či symptómy podnikovej krízy. Predkladáme systém základných ukazovateľov pre posudzovanie ekonomickej bezpečnosti prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravy z oblastí výkonových, nákladových a výsledkových ukazovateľov. Je vytvorený metódou identifikácie podnikových rizík, Ishikawa diagram, pričom v sebe zahŕňa ukazovatele z výročných správ slovenských prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb.sk
dc.description.abstractEnterprise is considered as economically secure if it maintains its stability in business processes which the enterprise performs daily. Enterprise crises are inevitable stages of business lifecycle because enterprises, just as any other systems, naturally incline to losing their stability. Therefore, it is crucial for any enterprise to identify, analyze, and monitor stability of its key elements, such as assets and business processes. Identified risks to the elements’ instability express the measure of the threat to economic security of the enterprise. Identifying, analyzing, and monitoring enterprise risks enables management to counteract crisis development. The purpose of commonly used methods to assess economic condition of an enterprise, is usually to increase or preserve shareholders’ value rather than monitoring enterprise risks or enterprise crisis symptoms. We present a system of the core indicators for assessment of economic security of a public bus transport provider from the areas of performance indicators, costs indicators, and financial ratios of enterprise. The system is constructed using a risk identification methodology, Ishikawa diagram, and it includes indicators from Slovak public bus transport providers’ annual reports.en
dc.formattextcs
dc.format.extent14-20cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoskcs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.relation.uriwww.sinz.czcs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectekonomická bezpečnosťsk
dc.subjectverejná autobusová dopravask
dc.subjectIshikawa diagramsk
dc.subjectrizikosk
dc.subjectindikátorsk
dc.subjectpodniková krízask
dc.subjecteconomic securityen
dc.subjectpublic bus transporten
dc.subjectIshikawa diagramen
dc.subjectindicatoren
dc.subjectrisken
dc.subjectenterprise crisisen
dc.titleSystém ukazovateľov ekonomickej bezpečnosti prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravysk
dc.title.alternativeSystem of the Economic Security Indicators of a Public Bus Transport Provideren
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume33cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2022.1.14cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record