Show simple item record

Analysis of coronavirus by QRT-PCR and possible therapy by nanoliposomal carriers of recombinant antigens

dc.contributor.advisorTuránek, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKrchová, Lenkacs
dc.date.accessioned2022-05-25T06:54:08Z
dc.date.available2022-05-25T06:54:08Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKRCHOVÁ, L. Analýza koronavirů metodou QRT-PCR a možnosti terapie pomocí nanoliposomálních nosičů rekombinantních antigenů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other140792cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204429
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem koronavirů, jejich diagnostikou a následně možnou konstrukcí rekombinantní vakcíny na bázi liposmálních nosičů rekombinantních antigenů. Experimentální část diplomové práce se dotýká dvou rovin. Nejdřív byla měřena a zkoumána diagnostika viru SARS-CoV-2 metodu real-time PCR. Bylo pracováno s biologickým materiálem velkého počtu pacientů. Společně se základním stanovením přítomnosti viru bylo zkoumáno, jak je virová částice stabilní v čase, jak odolává teplotním změnám, jaký vliv má naředění nosného media na hodnotu Ct a další dílčí experimenty. Ze všech metadat je v závěru vyhodnocena nejpřínosnější varianta pro diagnostiku patogenu. Experimentální část následně navazuje na možnou terapii pomocí rekombinantních vakcín. Tato problematika je velmi aktuální a hýbe celou odbornou veřejností. Byly připraveny liposomy, které v rekombinantních vakcínách slouží jako nosiče bioaktivních látek. Liposomy byly homogenizovány extruzí na požadovanou velikost a různě povrchově modifikovány. Bylo zkoumáno navázání antigenu, stálost v čase a případná degradace. Liposomy byl charakterizovány pomocí DLS, nanoflow cytometrie a elektronové mikroskopie.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the study of coronaviruses, their diagnostics and subsequently the possible construction of a recombinant vaccine based on liposomal carriers of recombinant antigens. The experimental part of the thesis touches upon two levels. First, the diagnosis of SARS-CoV-2 virus was measured and investigated by real-time PCR. Biological material of a large number of patients was worked with. Together with the basic determination of the presence of the virus, the stability of the viral particle over time, its resistance to temperature changes, the effect of dilution of the carrier medium on the Ct value and other sub-experiments were investigated. From all the metadata, the most useful variant for pathogen diagnosis is finally evaluated. The experimental part is then followed by a possible therapy with recombinant vaccines. This issue is very topical and moves the whole professional community. Liposomes have been prepared which serve as carriers of bioactive substances in recombinant vaccines. The liposomes were homogenized by extrusion to the desired size and variously surface modified. Antigen binding, stability over time and possible degradation were investigated. Liposomes were characterized by DLS, nanoflow cytometry and electron microscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectQRT-PCRcs
dc.subjectSARS-CoV-2cs
dc.subjectalelická diskriminacecs
dc.subjectliposomcs
dc.subjectantigencs
dc.subjectrekombinantní vakcínacs
dc.subjectQRT-PCRen
dc.subjectSARS-CoV-2en
dc.subjectallelic discriminationen
dc.subjectliposomeen
dc.subjectantigenen
dc.subjectrecombinant vaccineen
dc.titleAnalýza koronavirů metodou QRT-PCR a možnosti terapie pomocí nanoliposomálních nosičů rekombinantních antigenůcs
dc.title.alternativeAnalysis of coronavirus by QRT-PCR and possible therapy by nanoliposomal carriers of recombinant antigensen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-05-24cs
dcterms.modified2022-05-24-16:18:36cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140792en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 08:54:08en
sync.item.modts2022.05.25 08:13:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereedoc. RNDr. Milan Bartoš. Ph.D.cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Vala: Jak jste postupovala při záznamu a interpretaci IR spekter? Proč jsou v práci printscreeny a nikoli vektorové grafy? Márová: Proti čemu měla navržená vakcína působit? Jaký antigen byl přítomen? Jaký protein jste navázali? Proč si myslíte, že tento protein bude chránit proti respiračním onemocněním?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record