Show simple item record

Analysis of VOC Frankovka wines originating in the Modré hory region

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorHoráková, Lenkacs
dc.date.accessioned2022-05-27T06:54:05Z
dc.date.available2022-05-27T06:54:05Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHORÁKOVÁ, L. Analýza VOC vín odrůdy Frankovka z regionu Modré hory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139206cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204455
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá chemickou charakterizací červených vín odrůdy Frankovka a možností využití chemické analýzy vín pro rozlišení vín odrůdy Frankovka z VOC Modré hory od ostatních vín odrůdy Frankovka z vinařské oblasti Morava. V teoretické části je popsáno vinohradnictví v České republice, charakteristika odrůdy Frankovka a systém třídění vín v ČR. V další části je detailně popsán spolek VOC Modré hory, technologie výroby červených vín a využití chemometrie k autentifikaci vín. Experimentální část této diplomové práce se zabývá stanovením prvkového složení vín metodami ICP-MS a ICP-OES, analýzou vybraných fenolických látek pomocí HPLC-MS a analýzou organických kyselin pomocí IC. Dále byla provedena analýza aromatického profilu vín pomocí techniky HS-SPME-GC-MS a byl stanoven celkový obsah fenolických látek ve vínech metodou MAS. Celkem bylo analyzováno 24 vzorků vín, kdy 12 vzorků pocházelo z VOC Modré hory a dalších 12 vín pocházelo z jiných moravských vinařských oblastí. Pro klasifikaci vzorků vín do skupin byly využity techniky statistické analýzy (Mann-Whitneyho U-test a analýza hlavních komponent) s cílem oddělení vín VOC Modré hory a ostatních vín z jiných moravských oblastí. V této práci bylo zjištěno, že pomocí provedených chemických analýz s využitím statistických technik bylo možné odlišit vína VOC Modré hory od ostatních vín z vinařské oblasti Morava.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the chemical characterization of Frankovka red wines and the possibility of using chemical analysis of wines to distinguish Frankovka wines from VOC Modré hory from other Frankovka wines from the Moravian wine region. The theoretical part describes viticulture in the Czech Republic, the characteristics of the Frankovka variety and the wine classification system in the Czech Republic. The next part describes in detail the association VOC Modré hory, the red wine technology and the use of chemometry for wine authentication. The experimental part deals with the determination of the elemental profile of wines by ICP-MS and ICP-OES methods, analysis of selected phenolic substances by HPLC-MS and analysis of organic acids by IC. Furthermore, the analysis of the aromatic profile of wines was performed using the technique HS-SPME-GC-MS and the total content of phenolic substances in wines was determined by the MAS method. A total of 24 wine samples were analyzed, where 12 samples came from VOC Modré hory and another 12 wines came from other Moravian wine regions. Statistical analysis techniques (Mann-Whitney U-test and PCA) were used to classify wine samples into groups in order to separate wines from VOC Modré hory and other wines from other Moravian regions. The results of this work showed that with the help of chemical analyzes and statistical techniques it was possible to distinguish wines from VOC Modré hory from other wines from the Moravian wine region.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČervené vínocs
dc.subjectFrankovkacs
dc.subjectVOC Modré horycs
dc.subjectchemometriecs
dc.subjectRed wineen
dc.subjectBlaufränkischen
dc.subjectVOC Modré horyen
dc.subjectchemometricsen
dc.titleAnalýza VOC vín odrůdy Frankovka z regionu Modré horycs
dc.title.alternativeAnalysis of VOC Frankovka wines originating in the Modré hory regionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-05-26cs
dcterms.modified2022-05-26-17:16:53cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139206en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.27 08:54:05en
sync.item.modts2022.05.27 08:14:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMachát,, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Je možné na základě Vašich výsledků určit, zda neznámí vzorek vína spadá do daného VOC? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Při výrobě vín z regionu Modré hory dochází pouze k spontánnímu kvašení? Jaký je objem produkce červených vín v rámci VOC Modré hory? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. U semikvantitativního hodnocení těkavých látek u vzorků uvádíte průměr, o jaký průměr se jedná? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Může se ve VOC Modré hory používat při výrobě vína i řízené kvašení? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record