Show simple item record

Memethodology

dc.contributor.advisorMagid, Václavcs
dc.contributor.authorPolách, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:59Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:59Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPOLÁCH, J. Memetodologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.cs
dc.identifier.other140912cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204496
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205382
dc.description.abstractVizuální komunikace se s dostupností grafických editorů a rozvojem sociálních sítí dostala do stavu, kdy se obrázky zásadní pro kulturní, společenské nebo politické dění vytváří uvnitř internetových subkultur. Vizuální umělci nebo grafičtí designéři s akademickými tituly jejich aktivitu potom pouze tematizují nebo je přímo exploatují na zdech nebo objektech uložených v kamenných institucích, mezi něž patří také školy umění a designu. Ty se dají charakterizovat jako trhem poháněná rekombinace fragmentovaných zadání, dovedností, hostů, přednášek nebo pseudo-konferencí, jejichž povaha je podřízena základnímu nastavení algoritmů digitálních platforem. Školy plní roli rozšíření internetového prohlížeče místo toho, aby se samy staly prohlížeči. Paradoxní je, že výstupy intenzivního tréninku, které jsou součástí tohoto nepřetržitého, pasivně přijímaného infotainmentu konzumně-randomizovaného přístupu ke vzdělávání, nejdou samy o sobě zužitkovat – roli nehraje formální kvalita výstupů, ale jejich šikovné zapletení do sociálního tkaniva účelových vztahů. Diplomová práce proto vychází z předpokladu, že odbornost může mít extrémně nízké obrazové rozlišení – ukazatelem v orientačním systému nemusí být vektorová šipka, ale může jí být třeba interpretace marxismu na TikToku. Diplomová práce tyto a další přístupy nechce jenom tematizovat, ale aktivně se na nich podílet skrze formování memetodologie jako formálně i obsahově inkluzivního open-source sdělovacího prostředku.cs
dc.description.abstractWith the accessibility of graphic editors and the development of social media, visual communication has reached a state where images that are important for cultural, social or political events are created by internet subcultures. Visual artists or graphic designers with academic degrees then just thematize their activity or directly exploit them on walls or objects housed in brick-and-mortar institutions, which include art and design schools. These can be characterized as a market-driven recombination of fragmented assignments, skills, guests, lectures or conferences, the nature of which is subordinated to the automated algorithm configuration of digital platforms. Schools fulfil the role of browser extensions instead of becoming browsers themselves. Paradoxically, the outputs of intensive training that are part of this non-stop, passively received infotainment of a consumer-randomized approach to education cannot be capitalized on by themselves – it is not the formal quality of the outputs that plays a role, but their skillful entanglement in the social fabric of purposeful relationships. The thesis therefore draws on the assumptions that expertise can have extremely low visual resolution, that a pointer in an orientation system may not be a vector arrow but an interpretation of Marxism on TikTok. The thesis may not only thematise these and other approaches but actively participate in them through the formation of memethodology as a formally and content-inclusive open-source medium.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmemecs
dc.subjectalt-rightcs
dc.subjectchancs
dc.subjectwojakcs
dc.subjectžabák pepecs
dc.subjectdoomercs
dc.subjectironiecs
dc.subjecthate-speechcs
dc.subjectstudentská hnutícs
dc.subjectneoliberální vzdělávací reformycs
dc.subjectvšeobecný intelektcs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectmemeen
dc.subjectalt-righten
dc.subjectchanen
dc.subjectwojaken
dc.subjectžabák pepeen
dc.subjectdoomeren
dc.subjectironieen
dc.subjecthate-speechen
dc.subjectstudentská hnutíen
dc.subjectneoliberální vzdělávací reformyen
dc.subjectvšeobecný intelekten
dc.subjectautomatizaceen
dc.titleMemetodologiecs
dc.title.alternativeMemethodologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-05-17cs
dcterms.modified2022-05-24-13:57:51cs
thesis.disciplineDesigncs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1cs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid140912en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:54:59en
sync.item.modts2022.06.15 08:19:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeBělohradský, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeM.Sc. Denisa Kollarová (předseda) MgA. Jozef Ondrík (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) Julie Bena (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) MgA. Darina Alster (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) Mgr. et MgA. Ivo Bystřičan (člen)cs
but.defenceStudent začal svoji obhajobu cca 15 minut dlouhou prezentací ve formě videa. Vedoucí práce V. Magid následně ukázku zhodnotil a přečetl posudek. Následovalo přečtení oponentského posudku, po kterém student pomocí memů zareagoval na kritiku vedoucího jeho práce. V následné diskuzi J. Polách věcně a pohotově reagoval na otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record