Recent Submissions

 • Zavádění SPC ve výrobním procesu 

  Letáček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zaváděním SPC (statistické řízení procesů) do výrobního procesu. Cílem práce je analýza současného stavu výroby ohýbání lišt a výběr vhodných metod, které je možné aplikovat v procesech firmy. ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61. 

  Svozil, Libor
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ61v litém stavu a po rozpouštěcím žíhání. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro ...
 • Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích 

  Stavinoha, Jakub
  Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Habásko, Jakub
  HABÁSKO Jakub: Optimalizace výrobního procesu. Diplomová práce navazujícího magisterského studia, 2. roč. šk. r. 2008/2009, FSI VUT v Brně, Ústav metrologie a zkušebnictví, říjen 2009, str. 68, obr. 40, tabulek 2, příloh ...
 • Analýza vzniku sloučenin fosforu při procesech tepelného zpracování 

  Skoumalová, Zuzana
  Během vysokotlakých únavových zkoušek docházelo k opakovanému porušování tělesa vysokotlakého čerpadla CP3, které je součástí vstřikovacího systému Common Rail. Porušení může být způsobeno segregací fosforu z čistících ...
 • Únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ61 

  Provazníková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá únavovým chováním hořčíkové slitiny AZ61 odlité metodou squeeze casting. V rámci práce byly zjištěny základní mechanické charakteristiky a získána nízkocyklová únavová data. Dále bylo provedeno ...
 • Hodnocení koroze u vybraných typů hliníkových slitin pro letecký průmysl 

  Skýba, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení koroze hliníkových slitin typu AlCu4Mg1 tvaru úhelník a plech, který je opatřen vrstvou hliníku o čistotě 99,5%. Teoretická část se věnuje charakteristice hliníku, rozdělení hliníkových ...
 • Návrh technologické jednotky pro odstraňování perzistentních látek při termickém zpracování kontaminované biomasy 

  Plch, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom metódy čistenia spalín pre spažovňu biomasy, ktorá zaručí odstránenie dioxínov zo spalín. Popisuje metódy čistenia spalín, ako je ADIOX, použitie keramických filtrov, katalytickej filtrácie ...
 • Fermentace kuchyňských odpadů 

  Dlabaja, Tomáš
  Významnou komoditou odpadů jsou biologicky rozložitelné odpady, mezi které patří také organický odpad z kuchyní a stravoven. Práce hodnotí produkci odpadů na území ČR v porovnání s dalšími evropskými zeměmi. Provádí ...
 • Optimalizace parametrů optické soustavy digitálního holografického mikroskopu pro odražené světlo. 

  Dostál, Zbyněk
  V diplomové práci se pojednává o konstrukčním návrhu holografického mikroskopu reflexního typu společně s návrhem mechanického uložení všech optických prvků. Práce obsahuje statě pojednávající o výpočtu chodu paprsků ...
 • Návrh speciálního manipulátoru 

  Martinů, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem speciálního manipulátoru, poháněného speciálním mechanizmem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden z dolní větve vodorovné vodící drážky přes řetězové kolo do horní větve vodící ...
 • Optimalizace energetického hospodářství galvanovny 

  Pavlíček, Lukáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je optimalizovat energetické hospodářství galvanovny. Cílem je navrhnout vhodná řešení pro snížení tepelných ztrát a využít odpadního tepla spalin jdoucích z parních vyvíječů. V první ...
 • Solární chladicí systém 

  Klusák, Jan
  Práce je zaměřena na problematiku výroby chladu s využitím absorpčního oběhu poháněného tepelnou energií zachycenou solárními kolektory. Práci je možné rozdělit do několika hlavních částí. V první části práce je uveden ...
 • Zneškodňování spalin znečištěných NOx 

  Hanák, Libor
  Úvodní část diplomové práce nabízí přehled sekundárních metod zneškodnění NOX ze stacionárních zdrojů. Jsou zde uvedeny nejrozšířenější metody (SCR, SNCR), ale i metody méně časté či experimentální. Větší prostor je také ...
 • Zneškodňování spalin znečištěných NOx II 

  Jedlička, Filip
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na kombinované čištění odpadních plynů prostřednictvím keramické svíčky, kde nanesený katalyzátor ...
 • Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Špičák, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V první části jsou popsány obnovitelné zdroje využívané v ČR. V druhé kapitole je seznámení s principy akumulace elektrické ...
 • Mikrokogenerace pro malé obytné objekty 

  Opluštil, Marek
  Tématem této diplomové práce je zpracovat přehled mikrokogeneračních jednotek pro obytné objekty. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedený přehled vhodných mikrokogeneračních jednotek. Druhá část práce ...
 • Návrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondami 

  Pikula, Jiří
  Práce se zabývá možností použití lineárních Hallových snímačů vyráběných jako integrované obvody pro konstrukci absolutních snímačů polohy a natočení. Hallovy snímače ve spojení s permanentními magnety umožňují rozměrově ...
 • Plnící turbodmychadlo 

  Růsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou přeplňování spalovacích motorů plnícími turbodmychadly. Cílem diplomové práce je návrh turbodmychadla pro naftový přeplňovaný spalovací motor o výkonu 430 [kW]. Ve výpočtech bude ...
 • Parní turbina 

  Číž, Ondřej
  Cílem diplomové práce „Parní turbína“ je návrh parní kondenzační turbíny s odběrem, ve dvouhřídelovém provedení, pro spalovnu komunálního odpadu. První část práce je zaměřena na použitý výpočtový program a na zvolenou ...

View more