Recent Submissions

 • Aplikace SPM při studiu a modifikaci ultratenkých vrstev Pt, Co a graphenu 

  Lišková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením velmi tenkých vrstev a jejich studiem především pomocí metod rastrovací sondové mikroskopie. Pulzní laserovou depozicí byly nanášeny ultratenké vrstvy Pt na Pt(111) a atomárně ...
 • Korekce a kompenzace při měření teplot 

  Zábranský, Jaroslav
  Teplota je považována za základní veličinu v oblasti průmyslového měřeni, protože na její hodnotě je závislá řada výrobních procesů a regulaci Práce je zaměřena na vlivy, působící negativně na přesnost výsledku měření ...
 • Studium magnetických nanostruktur pro spintroniku 

  Kameš, Jaroslav
  Iontovým naprašováním byly připraveny spin-valve multivrstvy Cu/NiFe/Cu/Co/ (CoOx). Velikost jevu GMR a jeho stabilita v čase byly studovány za pokojové teploty měřením magnetorezistence a magnetooptického Kerrova jevu. ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Návrh letounu VUT 022 s proudovým pohonem dle předpisu CS-22 

  Matěják, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem, výpočtem zatížení a pevnostní kontrolou kompozitní konstrukce křídla letounu s využitím konstrukce letounu VUT 001 Marabu, tak aby byly splněny požadavky předpisu CS-22. V rámci práce ...
 • Návrh způsobu řízení přiblížení na RWY 10 letiště Brno-Tuřany 

  Oros, Štefan
  Obsahom diplomovej práce je návrh nového, prevádzkovo, technicky a ekonomicky vhodného postupu priblíženia pre pristátie na dráhu 10 letiska LKTB. Práca obsahuje zhodnotenie súčasného stavu letiska, kapacitnej problematiky, ...
 • Konstrukce zařízení pro vakuové lisování plastů 

  Chlup, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro vakuové lisování plastů jakožto významné metody zpracování plastových polotovarů. V rešeržní části diplomové práce je popsán princip této metody, oblast ...
 • Paletový dopravník 

  Klembara, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom paletového dopravníku pre prepravu manipulačnej jednotky medzi prízemným a horným podlažím budovy vežkoskladu, podža zadaných technických parametrov. Práca obsahuje ...
 • Mechanický čistící stroj 

  Čejda, Robert
  Cílem mé práce je navrhnout konstrukci mechanického čistícího stroje jemných česlí včetně návrhu vhodného mechanizmu pohonu a jeho uložení na rámu. Čistící stroj je umístěn ve vtokové soustavě turbíny před objektem malé ...
 • Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů 

  Haška, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.
 • Základní parametry technologie pro výrobu energie z biomasy 

  Grolig, Ondřej
  Práce se zabývá technicko-ekonomickou analýzou uplatnění kogenerace v jednotkách středních výkonů spalujících biomasu. Hlavním výstupem práce je výpočtový systém založený na bilančních modelech klíčových uzlů kogenerace ...
 • Model měření výšky hladiny 

  Pavliš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části popsáním a vysvětlením principů a možností, jak měřit výšku hladiny. Jsou zde objasněny jednotlivé druhy a typy snímačů k měření výšky hladiny. Dále je popsán software a ...
 • Zlepšování jakosti ve výrobě přívěsů 

  Vlach, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na řešení zadání z průmyslové praxe za účelem zvyšování jakosti ve výrobě přívěsů. Ve zhodnocení stávajícího stavu jsou popsány vybrané charakteristiky společnosti AGADOS, rozbor výrobního procesu ...
 • Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě 

  Lýsek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řešením problému prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v prostředí C++. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí několika umělých neuronových sítí, které jsou popsány, ...
 • Návrh ventilového rozvodu pro zážehový motor 

  Štábl, Tomáš
  Tomáš ŠTÁBL Návrh ventilového rozvodu pro zážehový motor. DP, ÚADI, 2009, str. 62, obr. 27. Diplomová práce se zabývá návrhem ventilového rozvodu zážehového motoru pro sportovní účely. Vlastnímu návrhu předchází rozdělení ...
 • Hydraulické posunovače 

  Kvasnica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí hydraulického posunovače. V práci jsou uvedeny možná konstrukční provedení. Následně je vypracována vybraná konstrukce posunovače pro parametry : maximální tlačná síla 50 kN, ...
 • Přepočet kotle při dílčím výkonu 

  Kříž, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem parního kotle. Na začátku práce jsou provedeny stechiometrické výpočty.V druhé kapitole je provedena tepelná bilance kotle. V třetí a čtvrté kapitole jsou určeny rozměry ohniště a stanovena ...
 • Náhrada základních výměníků v Teplárně Malešice 

  Rybka, Tomáš
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navržení dvoucestného výměníku tepla s integrovaným chladičem parovzdušní směsi a porovnání materiálů teplosměnné plochy. Dalším úkolem je pevnostní dimenzování tohoto výměníku a ...
 • Vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny LKG 

  Stachovec, Ivo
  Předmětem diplomové práce bylo řešit a popsat vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Práce byla zaměřena na sledování sklonu cementové směsi k zapečeninám odlitků, vzniku komplexních ...
 • Koncepční návrh malého užitkového vozidla 

  Hemerka, Lukáš
  Cílem této práce je vytvořit koncepční návrh malého užitkového čtyřkolového vozidla. Při návrhu se zaměříme na všechny důležité konstrukční celky vozidla a zvolíme vhodnou variantu řešení jejich celkového uspořádání. Dále ...

View more