• Plánování cesty robota pomocí dynamického programování 

  Stárek, Ivo
  Práce je věnována plánování cesty robota pomocí dynamického programování v diskrétním prostředí. Teoretická část se věnuje současné situaci v tomto oboru a principu aplikace Markovova rozhodovacího procesu na oblast plánování ...
 • Ukázka řízení otáček motoru frekvenčním měničem 

  Möhwald, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řízením otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem MICROMASTER 440 pomocí programovatelného automatu S7-200. Začátkem mé diplomové práce jsem se zabýval studováním firemní dokumentace fy. ...
 • Regulace polohy svisle otáčivého ramene 

  Nykodým, Libor
  Tato práce se zabývá číslicovou regulací polohy svisle otáčivého ramene. Pohonem tohoto ramene je stejnosměrný motor k jehož číslicovému řízení je použit programovatelný automat. Výsledkem práce je několik alternativ řešení ...
 • Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru 

  Kovář, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřícího řetězce pro indikaci tlaku ve válcích Stirlingova motoru. Popisuje problematiku praktické metodiky měření a upozorňuje na možná úskalí daného měřícího řetězce. Pro měření byl ...
 • Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS) 

  Matulík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o. Uvedené kroky jsou provedeny na základě výrobní filozofie Lean production resp. TPS ...
 • Modely silové části regulace vodní turbiny 

  Prudek, Stanislav
  Práce se zabývá modelováním a simulací silové části Přečerpávací vodní elektrárny (PVE), pomocí které je ovládáno otevírání/zavírání rozváděcích lopatek Francisovi reverzní turbíny na PVE Dalešice. Jedná se o polohový ...
 • Navíjecí stroj 

  Dorňák, Michal
  Cílem této diplomové práce je návrh řešení kinematiky tříosého navíjecího stroje pro technologii navíjení kompozitních rotačních profilů. Navíjené materiály jsou nepřetržité pramence uhlíkových, aramidových nebo skleněných ...
 • Úprava parkovacích míst v areálu VUT FSI, Technická 2, Brno 

  Pazdera, Igor
  Diplomová práce se zabývá problematikou parkovacích míst v areálu VUT FSI, Technická 2, Brno.V úvodu jsou vysvětleny způsoby parkování, třídění a orientační rozměry vozidel. Dále jsou vysvětleny základní požadavky na ...
 • Optimalizace výroby dílu pro letecký průmysl 

  Filipčík, Jiří
  Práce se zabývá optimalizací výroby součásti Aretační hák, vyráběné z těžkoobrobitelné slitiny titanu Ti-6Al-4V. Pojednává o materiálu této součásti, o aktuálních výzkumech a optimalizaci v oblasti třískového obrábění ...
 • Výroba ocelové součásti technologií stříhání 

  Suchomel, Lukáš
  Diplomový projekt vypracovává optimální návrh technologie výroby výstřižku - součásti z ocelového plechu ČSN 11 320.3. Teoretická část popisuje problematiku technologie stříhání a na jejím základě byla navržena výroba ...
 • Mechatronický návrh elektromagnetického vibračního generátoru 

  Jurosz, Pavel
  Tato práce se zabývá úpravou konstrukce generátoru elektrické energie z vibrací, který je jedním ze způsobů řešení problematiky dlouhodobě stabilního zdroje energie pro napájení bezdrátových senzorů. Na základě rešerše ...
 • Výroba bočnice kladky technologií přesného stříhání 

  Robotka, Tomáš
  Diplomová práce vypracována v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie zpracovává technologii přesného stříhání. Zadaná součást je vyrobena z nerezového materiálu 17 240. Pro zadanou technologii byly ...
 • Využití piezo-materiálu pro získávání elektrické energie z vibrací 

  Hanus, Jiří
  Diplomová práce se zabývá získáváním elektrické energie z vibrací okolního pro-středí pomocí piezoelektrického vibračního generátoru. K modelování piezokeramiky a návrhu mechanické části generátoru byl využit simulační ...
 • Výroba třmenu sdruženým nástrojem 

  Brodský, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem sdruženého nástroje pro výrobu třmenu. Třmen je vyroben z oceli 17 240 a jeho tloušťka je 1,5 mm. Velikost série je 400 000 kusů. Na základě konstrukčních výpočtů byl navržen nástroj a pro ...
 • Výroba nosného tělesa objemovým tvářením 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia predkládá návrh výroby nosného telesa objemovým tvárením. Kování je provádeno metodou zápustkového kování na klikovém lisu LZK 1000. Ohrev je indukcní a ostrižení ...
 • Spolehlivost technických systémů 

  Ertl, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spolehlivosti vícestavových technických systémů. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie obnovy a náhodných procesů. Je zde ukázána možnost řešit splehlivost vícestavových ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště na ohýbání dílců 

  Hirsch, Michal
  Cílem této diplomové práce je řešení úkolu z průmyslové praxe, jenž spočívá v navržení pracoviště na ohýbání dílců s využitím průmyslových robotů a manipulátorů, zhodnocení a vzájemné porovnání navrhovaných variant, výběr ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Michalčák, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh výroby součásti z plastu z materiálu PP GF30. V rámci literární studie jsou shrnuty poznatky ze zpracování plastů a na jejich základě je zvolena ...
 • Deformačně-napěťová analýza páteřního segmentu 

  Pánis, Vladimír
  V predloženej práci je spracovaná deformačne-napäťová analýza chrbticového segmentu, konkrétne je sledovaný vplyv totálnej náhrady medzistavcovej platničky Maverick na celkové chovanie chrbticového segmentu a posúdenie ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Ruibar, Jakub
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výrovy součásti z plasu – středič etiket na CD. V literární studii jsou shrnuty základy problematiky ...