Now showing items 1-20 of 436

 • Design automatické sekačky na trávu 

  Rytíř, Jan
  Diplomová práce komplexně řeší design automatické sekačky na trávu. Inovativní koncept respektuje všechny technické, ergonomické, estetické a ekologické požadavky na něj kladené. Popisu samotného tvůrčího designérského ...
 • Jeřáb mostový 50t - 27m 

  Daňhel, Oldřich
  Tato diplomová práce se zabývá kočkou mostového jeřábu s nosností 50 000 kg. Cílem práce je funkční výpočet pojezdového a zdvihového ústrojí kočky a pevnostní výpočet rámu dle platných norem ČSN a literatury zabývající se ...
 • Vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny LKG 

  Stachovec, Ivo
  Předmětem diplomové práce bylo řešit a popsat vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Práce byla zaměřena na sledování sklonu cementové směsi k zapečeninám odlitků, vzniku komplexních ...
 • Zpracování obrazu mikroskopických vzorků 

  Janda, Ondřej
  Práce se zabývá zpracováním obrazových dat mikrobiologických snímků. Jsou probrány základní a použité metody zpracování obrazu. Dále je uveden teoretický biologický úvod do zkoumaných dat. Nedílnou součástí je aplikace v ...
 • Rám přívěsu se sklápěcí nástavbou 

  Uher, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu automobilového přívěsu se sklápěcí nástavbou. Její hlavní náplní je pevnostní kontrola nosného rámu, dále pak navržení vhodných konstrukčních úprav včetně jejich přepočtu stavu ...
 • Úprava kolového rypadla pro práci na železničním svršku 

  Dohnal, Roman
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu nakolejovacích adaptérů, které jsou součástí dvoucestného podvozku rypadla. Obsažena je pevnostní analýza pomocí výpočtu metodou konečných prvků a zhodnocení výsledků. Na základě výpočtů ...
 • Návrh spirály k původní kašnové turbině Katovice. 

  Čípa, Jiří
  Tato diplomová práce má za úkol určit nesrovnalosti malé vodní elektrárny Katovice. Kašnová vodní turbína je zde provozována na sníženém výkonu, neboť původní rychloběžná Francisova turbína dosahovala podstatně nižšího ...
 • Snížení radiální síly odstředivých čerpadel 

  Koutný, Luděk
  Diplomová práce se zabývá problematikou radiální síly působící na rotor odstředivého čerpadla a možnostmi, jak ji snížit. Byly navrženy úpravy čerpadla a následně zkoumáno, jak tyto úpravy ovlivňují velikost radiální síly ...
 • Pevnostní analýza protézy dolní končetiny 

  Omasta, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu transtibiální protézy dolní končetiny. Informace o reálném zatížení a geometrické konfiguraci jsou získány na základě provedené analýzy chůze pacienta s protézou, ...
 • Zkušební zařízení mechanické odolnosti termostatických hlavic 

  Rybařík, Ladislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zkušebního zařízení pro testování mechanické odolnosti termostatických hlavic dle normy EN215. Především na testy odolnosti termostatické hlavice vůči ohybovému a krouticímu momentu. ...
 • Zefektivnění výroby statoru pro LCV 20 pomocí CNC horizontální vyvrtávačky ŠKODA FCW 150. 

  Mejzešová, Monika
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem opracování odlitku statoru ve firmě Papcel, a.s., Litovel. První část je zaměřena na popis stávajícího výrobního procesu, který je uskutečňován za použití více strojů a značného ...
 • Technologické, ekonomické a ekologické aspekty obrábění za sucha 

  Vostřel, Josef
  Používání procesních kapalin zlepšuje průběh a výsledky obrábění, na druhé straně zvyšuje náklady a vyvolává problémy povahy ekologické a hygi-enické. V práci je postupně rozebrána analýza mechanismu tvorby třísky, prů-běh ...
 • Dvojstupňové slinování pokročilých keramických materiálů s různými krystalovými strukturami 

  Žalud, Pavel
  Byl studován vliv procesu dvojstupňového slinování (TSS) na finální mikrostrukturu keramických materiálů s třemi různými krystalovými strukturami. Tetragonálního oxidu zirkoničitého (stabilizovaného 3mol%Y2O3, velikost ...
 • Koncepční návrh malého užitkového vozidla 

  Hemerka, Lukáš
  Cílem této práce je vytvořit koncepční návrh malého užitkového čtyřkolového vozidla. Při návrhu se zaměříme na všechny důležité konstrukční celky vozidla a zvolíme vhodnou variantu řešení jejich celkového uspořádání. Dále ...
 • Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů. 

  Hejný, Radek
  Cílem diplomové práce ‚‚Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů‘‘ je zhodnotit schopnost stávající čerpací stanice Hněvkovice dostatečně ...
 • Servoelektrická upínací jednotka 

  Štefánek, Tomáš
  Obsahom diplomovej práce je navrhnutie konštrukcie upínacej jednotky s mechanickým multiplikátorom. Jednotka bude slúžiť k technologickému upínaniu dielcov v technickom zariadení. Mojou úlohou bolo zvoliť spôsob konštrukcie ...
 • Design počítačového tomografu 

  Bojková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu výpočetního tomografu (CT), což je lékařský přístroj, který slouží k určení diagnózy pacienta. Práce zkoumá a analyzuje současný stav a produkci těchto přístrojů. Následně je ...
 • Servoelektrická upínací jednotka 

  Šťastný, Libor
  Návrh servoelektrického pohonu upínací jednotky s pneumatickým nebo mechanickým multiplikátorem. Jednotka má sloužit k silovému upnutí dílců v tažném technologickém zařízení. Rám jednotky je sestaven z pevné a pohyblivé ...
 • Konstrukce peristaltického čerpadla 

  Peslar, Jiří
  Předmětem této práce je konstrukce čerpací jednotky volumetrické infuzní pumpy pro použití v oblasti lékařství. Čerpací jednotka je tvořena lineárním peristaltickým čerpadlem. V práci je řešen mechanický návrh a uspořádání ...
 • Odvodňovací stroj kruhový 

  Dvořák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pro odvodňovací kruhový stroj. Cílem bylo navrhnout stroj, který odpovídá poţadavkům na něj kladené. Stroj je zařazen v lince pro přípravu vodolátky, která je určena k dalšímu zpracování ...