Now showing items 1-20 of 438

 • Modulární řešení válečkového dopravníku 

  Novotný, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší modulární návrh válečkového dopravníku tratě pro přepravu europalet s nosností 1200 kg a její uplatnění v praxi. Jsou zde uvedena možná konstrukční řešení a vlastní konstrukční návrh. Následuje ...
 • Optimalizační modely pro podporu strategického rozhodování 

  Ulverová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá možnostmi matematického modelování rozpočtů veřejných vysokých škol. V práci jsou nejprve diskutovány vnější podmínky financování veřejných vysokých škol, je zde uvedena základní legislativa a ...
 • Analýza vlivu procesu ochlazování na kvalitu proteického gelu 

  Semotam, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o možnostech řízení procesu ochlazování pro redukování ztráty materiálu z proteinového gelu a hledá možnosti řízení textury konečného stavu proteinového gelu vlivem ochlazovacího procesu. Tato ...
 • Technologie výroby frézováním na CNC strojích 

  Trunda, Jiří
  Cílem diplomové práce, je stanovit a navrhnout optimální variantu výroby dílce sloužící jako podstavec elektronového mikroskopu. Jako výrobní metody je použito třískové obrábění na číslicově řízeném stroji za pomocí využití ...
 • Nalezení optimální geometrie kryogenní nádoby 

  Létal, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na nalezení optimální konstrukce pro uchycení kryogenní nádoby v rámu ISO kontejneru. Řešení vychází z pevnostních analýz několika navržených variant a jejich následného posouzení. Na základě ...
 • Realizace modulu informačního systému pro příjem objednávek 

  Blaženka, Aleš
  Diplomová práce se zabývá úpravou modulu informačního systémů pro příjem elektronických objednávek. Cílem diplomové práce je implementace změn do firemního informačního systému. V diplomové práci je zachycen a zhodnocen ...
 • Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS) 

  Matulík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o. Uvedené kroky jsou provedeny na základě výrobní filozofie Lean production resp. TPS ...
 • Obrábění elektroizolačních materiálů 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se zabývá rozborem a definováním problémů při obrábění elektroizolačních kompozitních materiálů. Cílem je navržení nových variant řešení technologických podmínek a odzkoušení vybrané varianty. Dále provést pro ...
 • Korekce a kompenzace při měření teplot 

  Zábranský, Jaroslav
  Teplota je považována za základní veličinu v oblasti průmyslového měřeni, protože na její hodnotě je závislá řada výrobních procesů a regulaci Práce je zaměřena na vlivy, působící negativně na přesnost výsledku měření ...
 • Optimalizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči 

  Mangl, Petr
  Diplomová práce v rámci inženýrského studia předkládá způsob optima-lizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči. V teoretic-ké části je rozebrána teorie broušení včetně brousicích kotoučů a základní ...
 • Statistické zhodnocení dat 

  Fadrný, Tomáš
  Diplomová práce hodnotí a vhodně zpracovávaná data z koncové kontroly přístrojů. Přístroje jsou podobných typů tepelných nadproudových relé od firmy ABB. Ke vhodnému statistickému zpracování dat byl použit statistický ...
 • Hierarchické řízení vícesměrového robota 

  Pazdera, Miroslav
  Náplní této diplomové práce je návrh řídícího systému pro mobilní robotický podvozek pohybující se po horizontální matici kuličkových elementů. Součástí práce je analýza pohybů podvozku a definování instrukcí pro řídící ...
 • Klimatizační komora pro zpracování uzenin 

  Čermák, Lubomír
  Cílem diplomové práce je navrhnout klimatizační komoru pro sušení uzenin. Samotné konstrukci předchází rozbor problematiky sušení a zrání. Navržená konstrukce zrací komory sestává z nosné konstrukce, nerezové komory, ...
 • Manipulátor nástrojových držáků a hlav 

  Neudert, Pavel
  Neudert Pavel Cílem této práce je studie variant manipulátoru pro výměnu nástrojových hlav. Zpráva obsahuje výběr optimální kinetické varianty a konkrétní konstrukční řešení manipulátoru, součástí je také technická zpráva ...
 • Inteligentní senzorická síť navržená pro specifikaci 802.15.4 (beta aplikace) 

  Janšta, Tomáš
  Tato diplomová práce je soustředěna na bezdrátový přenos dat dle standardu IEEEŽ 802.15.4 využitím modulárních konstrukčních prvků. Prezentovaná platforma spojuje výhody bezdrátových modulů XBeeŽ a vývojového systému s ...
 • Statistické metody pro vyhodnocování senzorických dat 

  Kozielová, Magda
  \par Tématem této diplomové práce je statistické vyhodnocování dat získaných při senzorické analýze potravin. Přináší výběr vhodných statistických testů, jejich podrobnou analýzu a~srovnání dle průběhu jednotlivých silofunkcí ...
 • Design of a robotic cell for hydraulic pipes moulding 

  Bartošek, Jindřich
  Předmětem této diplomové práce je návrh robotické buňky pro tvarování hydraulických trubek. Práce obsahuje analýzu technologie tvarování trubek a zdůvodnění potřeby automatizace celého procesu. Z návrhů jednotlivých ...
 • Optimalizace výroby dílu pro letecký průmysl 

  Filipčík, Jiří
  Práce se zabývá optimalizací výroby součásti Aretační hák, vyráběné z těžkoobrobitelné slitiny titanu Ti-6Al-4V. Pojednává o materiálu této součásti, o aktuálních výzkumech a optimalizaci v oblasti třískového obrábění ...
 • Využití mobilních AP jednotek pro bezdrátové připojení koncových zařízení 

  Nárožný, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací vícebodové bezdrátové sítě, připojující vybraná koncová zařízení (IP kamery). Připojení je realizováno pomocí přístupových bodů (AP jednotek), v bezlicenčním radiovém pásmu ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...