Now showing items 1-20 of 438

 • Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě 

  Lýsek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řešením problému prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v prostředí C++. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí několika umělých neuronových sítí, které jsou popsány, ...
 • Návrh vírové turbiny pro MVE Hovězí 

  Oliva, Štěpán
  Cílem této práce byl návrh na zpracování hydroenergetického potenciálu malého vodního toku v obci Hovězí u Vsetína. K přeměně vodní energie byla zvolená nová technologie vírové turbiny v násoskovém uspořádání. Jedná se o ...
 • Solární chladicí systém 

  Klusák, Jan
  Práce je zaměřena na problematiku výroby chladu s využitím absorpčního oběhu poháněného tepelnou energií zachycenou solárními kolektory. Práci je možné rozdělit do několika hlavních částí. V první části práce je uveden ...
 • Modernizace brzdového stanoviště pro osobní automobily 

  Meduna, Martin
  Cílem této práce je navrhnout optimalizaci dané válcové zkušebny. Aby bylo možné provést optimalizaci stávající zkušebny, je nutné zjistit, jaké nedostatky válcová zkušebna má. Po zjištění nedostatků je třeba provést návrhy ...
 • Plánování cesty robota pomocí dynamického programování 

  Stárek, Ivo
  Práce je věnována plánování cesty robota pomocí dynamického programování v diskrétním prostředí. Teoretická část se věnuje současné situaci v tomto oboru a principu aplikace Markovova rozhodovacího procesu na oblast plánování ...
 • Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu 

  Heralt, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá ...
 • Řezné síly při vrtání vláknově vyztužených kompozitů 

  Režný, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vláknově vyztužené kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, užití, vývoje a výroby. Cílem práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků a vyhodnoce-ní ...
 • Analýza šíření trhlin v železničním kole za provozních podmínek 

  Navrátil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá určením směru šíření primární trhliny v kole kolejového vozidla za provozních podmínek. Cílem práce byla napjatostně#deformační analýza s využitím lomové mechaniky k posouzení chování primární ...
 • Technologické a ekonomické parametry řezného nástroje 

  Drda, David
  Cílem diplomové práce je analyzovat technologické a ekonomické parametry řezného nástroje. Postupně jsou specifikovány parametry řezného nástroje, opotřebení břitu, ekonomické parametry a náklady na provoz nástroje. Na ...
 • Cílená modifikace topografie třecích povrchů 

  Chlachula, Petr
  Cílené modifikace topografie třecích povrchů patří mezi úpravy spolu zabírajících povrchů, které zajišťují v jistém smyslu zlepšení mazacích schopností a také snížení tření a s tím spojeného opotřebení. Pro praktickou ...
 • Statistická analýza výroby 

  Kovaříková, Ludmila
  Cílem diplomové práce je aplikace statistických metod ve výrobním procesu. Zadáním je popsat a zhodnotit proces lisování, který je součástí výroby pozistorů. První, teoretická část, obsahuje úvod do matematické statistiky, ...
 • Bezpečnost technických syst¨¦mů 

  Rotnágl, Pavel
  Tato diplomov¨˘ pr¨˘ce se zabýv¨˘ technickými syst¨¦my, jejich bezpečnost¨Ş a dalš¨Şmi požadavky na jejich jakost. Shrnut¨¦ poznatky o zm¨Şn¨§ných t¨¦matech jsou aplikov¨˘ny na konkr¨¦tn¨Ş oblast strojů ¨C na vysokonap¨§ťov¨¦ ...
 • Spolehlivost technických systémů 

  Ertl, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spolehlivosti vícestavových technických systémů. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie obnovy a náhodných procesů. Je zde ukázána možnost řešit splehlivost vícestavových ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště na ohýbání dílců 

  Hirsch, Michal
  Cílem této diplomové práce je řešení úkolu z průmyslové praxe, jenž spočívá v navržení pracoviště na ohýbání dílců s využitím průmyslových robotů a manipulátorů, zhodnocení a vzájemné porovnání navrhovaných variant, výběr ...
 • Systém pro hodnocení energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla 

  Bobák, Petr
  Tato práce řeší problém určování energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla analyzováním základních faktorů, které ovlivňují energetickou náročnost procesu a představuje některé výpočtové nástroje potřebné k ...
 • Modelování proudění v ejektoru. 

  Bílek, Martin
  Tato práce je založena na modelování proudění v ejektoru pomocí programu FLUENT. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, kde byl vytvořen matematický model proudění v ejektoru a jeho experimentální ověření. Cílem ...
 • Design tepelného čerpadla. 

  Nečas, Martin
  Diplomová práce se zabývá designem tepelného čerpadla typu vzduch - voda pro vytápění budov. Výsledné řešení využívá inovativního technického konceptu modulového systému, který by přinesl nové kvality pro toto zařízení. ...
 • Difuze uhlíku ve svarových spojích nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích. 

  Zdvořáček, Marek
  Práce obsahuje výsledky měření a analýz difúze uhlíku ve svarovém spoji tvořeného vysoko legovanou austenitickou ocelí ČSN 417 242 a nelegovanou ocelí ČSN 412 050. Vzorky byly podrobeny izotermickému žíhání v rozsahu 500 ...
 • Návrh dezintegrační jednotky čistírenských kalů 

  Brtna, Filip
  První část diplomové práce je zaměřena na problematiku produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. V diplomové práci je popsán kompletně proces čištění odpadních vod. Zejména ...
 • Deformačně napěťová analýza a hodnocení mezních stavů částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu. 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou částí tlustostěnného potrubí. Jsou řešeny rozměrové řady (charakterizovány poměrem D/d) tří těles, přímý válec, anuloid s konstantní tloušťkou (oblouk) a anuloid s ...