Recent Submissions

 • Návrh malého soustruhu na dřevo 

  Mečíř, Václav
  V bakalářské práci je popsán postup návrhu malého soustruhu na dřevo. Samotnému návrhu předchází seznámení se s problematikou a technickými možnostmi této doby. S tím souvisí průzkum trhu a porovnání si jednotlivých variant ...
 • Simulace vřetene CNC obráběcího stroje v SW ADAMS 

  Pham, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje návrhu simulačního modelu CNC obráběcího stroje v softwaru MSC ADAMS. Simulace se v dnešní době staly nedílnou součástí každého vývojového procesu, jelikož nabízejí finančně výhodnou alternativu ...
 • Analýza prostorového tvaru trhliny ve vetknutém nosníku 

  Ozimák, Eduard
  Bakalárska práca sa zaoberá numerickým výpočtom faktoru intenzity napätia, za využitia metódy konečných prvkov a následným modelovaním tvaru čela trhliny na jednoduchom votknutom nosníku vo výpočtovom prostredí ANSYS ...
 • Automatické monitorování množství CO2 v potravinářském průmyslu 

  Mikuš, Martin
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace systému pro automatické monitorování CO2 (vznikajícího při fermentačním procesu přeměny cukrů na alkohol) a teploty kvasné směsi. Naměřená data budou bezdrátově přenášena do ...
 • Řízení low-cost protetické ruky s využitím EMG senzorů 

  Šafran, Jindřich
  Tato bakalářská práce se zabývá celkovým návrhem, sestavením a skladbou modelu protetické ruky včetně jejího ovládání a naprogramování. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je rozebrána anatomie předloktí ...
 • Modelování a identifikace středověkého katapultu 

  Štupák, Jakub
  Táto práca sa zoberá modelovaním a optimalizáciou stredovekého trebuchetu a niekoľkých zjednodušených variánt tohoto systému. Prvá časť obsahuje informácie o podobných obliehacích strojoch, ako aj princíp fungovania ...
 • Automatické monitorování hustoty kapaliny 

  Bebej, Rastislav
  Táto práca sa zameriava na vytvorenie zariadenia schopného monitorovať hustotu kvapalín pri fermentačnom procese. Súčasťou práce je výber vhodného princípu merania hustoty kvapalín, doplneného kompenzáciou vplyvu teploty, ...
 • Konstrukce výukového modelu míč na špulce 

  Pohludka, Jan
  Tato práce pojednává o návrhu a výrobě výukového modelu míč na špulce. První část práce popisuje vytvoření matematického modelu, výpočet parametrů, návrh regulace a simulaci, na základě které jsou zjišťovány požadavky na ...
 • Konstrukce výukového modelu " Kulička na nosníku" 

  Coufal, Ondřej
  Cílem této práce bylo vytvořit výukový model, který bude mít využití pro budoucí studenty mechatroniky jako ukázka dynamické soustavy a její regulace. Návrh konstrukce byl inspirován konstrukcí podobného charakteru, avšak ...
 • Návrh a realizace laboratorního modelu "Automatické otevírání pátých dveří osobního automobilu" 

  Vodička, Ondřej
  V rešeršní části této práce je představena konstrukce automatického otevírání pátých dveří osobního automobilu a její varianty včetně možností pohonů. Práce se dále zaobírá návrhem a konstrukcí laboratorního modelu ...
 • Konstrukce pohonné soustavy pro demonstraci činnosti PID regulátoru 

  Šulc, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonné jednotky pro demonstraci činnosti PID regulátoru polohy. V první části jsou popsány již existující výukové modely, jejich výhody a nevýhody. Druhá část popisuje návrh ...
 • Modelování chůze čtyřnohého robotu 

  Číž, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou dynamického modelu chůze čtyřnohého robotu v prostředí MATLAB/Simscape Multibody. Popisuje proces od modelování geometrie až po sestavení algoritmu chůze. Pro tvorbu algoritmu chůze zde byla ...
 • Vývoj řídicí elektroniky pro magnetoreologické tlumiče vozidla Formula Student 

  Skřivánek, Vladimír
  Tématem této bakalářské práce je návrh řídicí desky magnetoreologických tlumičů. Deska má být schopna přijímat vstupní data z dataloggeru po sběrnici CAN. Z nich má následně, pomocí již známého řídícího algoritmu, vypočítat ...
 • Snímkovací systém v letadle na určování polohy pozemních objektů 

  Lipták, Samuel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou identifikácie polohy pozemných znakov na základe známej polohy lietadla a snímok odfotografovaných samotným lietadlom za účelom účasti na medzinárodnej súťaži modelov lietadiel New ...
 • Autonomní montáž s pomocí robotického ramene UR5e 

  Cesnek, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá ukážkou schopností kolaboratívných robotov pri použití v praxi. Tieto schopnosti sú demonštrované na úlohe kde robot autonómne skladá predefinovaný tvar z kociek LEGO. K realizácií tejto ...
 • Odometrie experimentálního vozidla Car4 

  Štarha, Matěj
  Tato práce se zabývá vytvořením odometrie pro experimentální vozidlo Car4. Nejprve jsou provedeny nutné HW a SW úpravy. Následně je provedena rešerše kinematického modelu a známých algoritmů pro odhad polohy. Dále jsou dva ...
 • Ozubené soukolí vytvořené 3D tiskem pro spotřební využití 

  Chládek, Vilém
  Tato bakalářská práce se zabývá ozubenými soukolími a následně 3D tiskem. 3D tisk je v nynější době rychle se vyvíjející technologie a je díky ní možno řešit i složitější sestavy. Nachází se zde rozbor druhů ozubených ...
 • Monitorování prostředí pomocí miniaturní termokamery FLIR Lepton 

  Niedoba, Marek
  Tato práce se zabývá monitorováním prostředí použitím cenově dostupného teplotního senzoru s vývojovou platformou. První část prezentuje základní přehled o termovizní technologii a jejím využití. Dále se zabývá technickými ...
 • Vizuální detekce vad v sériové výrobě konektorů pro automobilový průmysl 

  Kilian, Jaroslav
  V této práci jsou popsány způsoby detekce vad, se zaměřením na vizuální detekci, tedy odhalování vad z fotek. Jsou popsány její základní komponenty a metody, které se pro detekci vad z fotek využívají. Dva přístupy jsou ...
 • Vývoj SW pro automatické vyhodnocování fotografií z měření pomocí erozního mostu 

  Dobrovolný, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem softwaru pro automatické zpracování fotografií z měření pomocí erozního mostu. Program vzniká ve spolupráci s Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je ...

View more