Now showing items 1-20 of 410

 • 3D tisk kovů drátovými metodami svařování 

  Přibyla, Dalibor
  Práce přibližuje nejčastěji používané technologie 3D tisku kovů drátovými metodami svařování, jako WLAM, EBAM a WAAM. Zabývá se jejich principem, dílčími metodami, použitím, dodavateli, a také současnými výzkumy a trendy, ...
 • Aerodynamické vlastnosti různých specifikací předních křídel závodních vozů formule 

  Šulík, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zameriava na aerodynamické vlastnosti predných krídel na závodných vozoch Formule 1. V prvej kapitole sú rozobraté základné aerodynamické princípy tekutín a plynov. V druhej kapitole je rozobraný ...
 • Algoritmus ICP a jeho použití pro sesazování 3D skenů 

  Fiala, Zdeněk
  Práce se zabývá ICP algoritmem používaným pro sesazování mračen bodů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část shrnuje základní pojmy potřebné pro danou tematiku. Druhá část popisuje základní ICP algoritmus a ...
 • Analogie v dynamice tekutin: vír jako černá díra 

  Staňo, Šimon
  Táto bakalárska práca pojednáva o rôznych analogických súvislostiach dynamiky te- kutín s oblasťami elektriny, elektromagnetizmu, kvantovej mechaniky a gravitácie. Zvláštna pozornosť bola sústredená na určitú podobnosť ...
 • Analýza a charakterizace spirálně uspořádané autoemisní nanostruktury 

  Ondříšková, Martina
  Katody obsahující pole emitorů s vysokým poměrem stran budí velký zájem jako elektronové zdroje pro vakuová zařízení. Ve snaze maximalizovat proud a proudovou hustotu byly navrženy hustší pole emitorů. To však vedlo k ...
 • Analýza bezpečnosti provozu letadel při střetu s ptáky 

  Hrotko, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou stretu lietadiel s vtákmi. Ilustrované sú významné faktory prispievajúce k výskytu stretov, ale aj potenciálnym poškodeniam a dôsledkom na let. Ďalej sú v práci spracované ...
 • Analýza jisté třídy zpožděných diferenciálních rovnic 

  Hrabec, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou jisté třídy zpožděných diferenciálních rovnic. Nejprve je uvedeno několik potřebných poznatků týkajících se diferenciálních rovnic se zpožděným argumentem. Dále je představena samotná studovaná ...
 • Analýza možností integrace 3D tisku v proaktivní údržbě strojního vybavení 

  Cherniaev, Egor
  Práce se věnuje analýze možností integrace aditivní výroby do procesů údržby z hlediska nákladů a ekonomických výhod. Z analýzy statistických dat bude stanoven okruh dílů, vhodných pro náhradu 3D tiskem. Výrobní proces ...
 • Analýza napětí ve stěně levé srdeční komory během izovolumické kontrakce 

  Janoušek, Petr
  Cílem této práce je analýza napětí v levé srdeční komoře, během fáze izovolumické kontrakce, ve které je krev stlačována beze změny objemu v komoře. V této práci je levá komora modelována s použitím zjednodušené axisymetrické ...
 • Analýza některých únikových a pronásledovacích strategií 

  Barusová, Ema
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných problémov z oblasti úniku a prenasledovania. Dôraz pritom kladie na zostavenie matematického modelu týchto problémov a ich následnú analýzu, ktorá spravidla vedie k ...
 • Analýza prostorového tvaru trhliny ve vetknutém nosníku 

  Ozimák, Eduard
  Bakalárska práca sa zaoberá numerickým výpočtom faktoru intenzity napätia, za využitia metódy konečných prvkov a následným modelovaním tvaru čela trhliny na jednoduchom votknutom nosníku vo výpočtovom prostredí ANSYS ...
 • Analýza rozmístění sběrných míst a kontejnerů pro komunální odpady 

  Silný, Marek
  V odpadovém hospodářstvím je klíčové vhodně navrhnout sběrnou síť. Tato práce měla za úkol identifikovat hlavní faktory, které ovlivňují motivaci občanů ke třídění odpadu a na jejich základech vytvořit optimalizovanou ...
 • Analýza termodynamických cyklů tepelných čerpadel 

  Vendrame, Katia
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro obytné jednotky a jejich fungováním. Teoretická část popisuje jednotlivé komponenty těchto strojů a stručně před\-stavu\-je zdroje energie, které je možné při jejich ...
 • Animace funkce převodů s ohebnými převodovými členy 

  Dolíhal, František
  Bakalářská práce je věnována tvorbě animací, které jsou zaměřeny na řemenové převody a řetězový převod. Obsahem práce je výběr zobrazovaných principů, shromáždění odpovídajících teoretických vztahů, převod těchto vztahů ...
 • Antibakteriální úprava povrchu biokeramických materiálů 

  Achberger, Šimon
  Implantačné zákroky sú spojené s rizikom infekcie spôsobenej napadnutím povrchu implantátu baktériami. Proliferácii baktérií efektívne bránia antibakteriálne povrchy, ich zavedenie je však zdravotne a technologicky náročné. ...
 • Aplikace algoritmů prediktivní údržby na odhad RUL 

  Dvořák, Jan
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s oblastí prediktivní údržby a jejími algoritmy především v rámci její prognostické části. Na datových sadách a provedeném experimentu dojde k určení zbývající životnosti daného systému ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru při obrábění 

  Havran, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je aplikace CAD/CAM systému při obrábění. Práce obsahuje stručnou rešerši o možnostech programování v CAD/CAM systémech. Softwary použité v této prací jsou Creo Parametric od firmy PTC a ...
 • Aplikace finanční optimalizace 

  Večeřa, Tomáš
  Hlavní náplní této práce je sestavení efektivního akciového portfolia, konkrétně optimalizace současného rozložení největšího akciového indexu S&P 500. Tvorba portfolia vychází z osvědčených matematicko-ekonomických metod, ...
 • Aplikace okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice v inženýrství 

  Zapoměl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stanovením tvaru průhybové čáry u okrajových úloh z pružnosti pevnosti. Existuje několik metod řešení okrajových úloh. Tato práce se věnuje metodě Greenovy funkce. Poskytuje základní přehled ...
 • Arduino/RPi meteostanice 

  Rolný, Jakub
  Obsahem práce je navrhnutí a tvorba vnitřní a venkovní meteostanice, která je schopna pomocí senzorů snímat požadované veličiny. Naměřená data venkovní meteostanice, která je napájena pomocí solárního panelu a baterie, ...