Show simple item record

Effect of ESP on distribution and chemical composition of particles from biomass combustion

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorPreisler, Lukášcs
dc.date.accessioned2022-06-14T07:54:13Z
dc.date.available2022-06-14T07:54:13Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPREISLER, L. Vliv elektrostatického odlučovače na distribuci a chemické složení částic při spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139321cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205189
dc.description.abstractPřechod na spalování biomasy znamená produkci nezanedbatelného množství částic, které vypouštěním do ovzduší negativně ovlivňuje lidské zdraví. Znalost velikosti a složení částic je zásadní pro možné odlučování ze spalin technologií elektrostatického odlučování. Tato technologie je vyvinuta a využívána ve velkých energetických celcích, ale v lokálních topeništích toto opatření na snižování množství částic běžné není. V této práci jsou popsány způsoby vzniku jemných částic a jejich velikostní distribuce a složení. Dále jsou uvedeny metody analýzy velikostní distribuce a složení těchto částic. Vliv elektrostatického odlučovače na velikostní distribuci a složení je diskutován na základě rešeršních poznatků. V experimentální části byly odebrány vzorky jemných částic ze spalin kouřovodu kotle na dřevní pelety, ve kterém je zařazený experimentální elektrostatický odlučovač. Z provozních důvodů nebyl elektrostatický odlučovač při odběru vzorků spuštěný, jelikož na vnitřním povrchu velké části kouřovodu spaliny kondenzovaly. Vzorky byly odebrány na začátku kouřovodu, kde spaliny nekondenzovaly, a na jeho konci. Odebrané vzorky částic na filtru podstoupily analýzu na elektronovém mikroskopu.cs
dc.description.abstractBiomass combustion causes a significant number of particles that, released into the atmosphere, negatively affect human health. Knowledge of the size and composition of the particles is essential for possible flue gas separation by electrostatic precipitation technology. This technology is developed and used in large power plants, but the electrostatic precipitation in domestic boilers is rare. This work describes the methods of fine particle formation and their size distribution and composition. Measurement methods of chemical composition and the size distribution are provided. According to a review, the effect of electrostatic precipitator on size distribution and chemical composition is discussed. In the experimental part, fine particles were sampled from the flue gas of a domestic wood pellet boiler containing an experimental electrostatic precipitator. Due to operational reasons, the electrostatic precipitator did not run during sampling. Flue gas condensed on the inner surface of the flue. The particles were sampled on filters at the beginning and the end of the flue. The filter was analyzed on an electron microscope.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJemné částicecs
dc.subjectSEM/EDXcs
dc.subjectspalinycs
dc.subjectvelikostní distribucecs
dc.subjectelektrostatické odlučovánícs
dc.subjectFine particlesen
dc.subjectSEM/EDXen
dc.subjectflue gasen
dc.subjectsize distributionen
dc.subjectelectrostatic precipitationen
dc.titleVliv elektrostatického odlučovače na distribuci a chemické složení částic při spalování biomasycs
dc.title.alternativeEffect of ESP on distribution and chemical composition of particles from biomass combustionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-19:34:51cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139321en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:54:13en
sync.item.modts2022.06.14 08:14:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKöbölová, Klaudiecs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval podstatné výsledky své bakalářské práce. Následovalo přečtení posudků vedoucí a oponentky. Oponentka měla k práci několik poznámek a dotazů, na které student odpověděl. Poté se do diskuze zapojili i ostatní členové komise. V této diskuzi prokázal student velmi dobrý přehled v řešené problematice. Poznámky a otázky z diskuze: prof. Kučerík: Mohou se v popílku vyskytovat i uhličitany? doc. Komendová: Získal jste i nějaké další výsledky než ty, které jste prezentoval? Zaznamnával jste i koncentrace vybraných plynů při experimentech? doc. Zlámalová: Byl součástí Vaší práce i návrh technického řešení elektrostatického odlučovače? Jak nákladná by byla výroba a provoz tohoto odlučovače? Ing. Mergl: Jak jsou na tom s emisí pevných částic kondenzační kotle? Lze využít i zde Váš odlučovač?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record