Recent Submissions

 • Voda v urbanizovaném prostředí Svratecký náhon ve městě Brně 

  Pavlovský, Tomáš
  V disertační práci je popsán jednak historický vývoj vodních toků na území města Brna se zaměřením na umělý kanál Svratecký náhon, jednak na základě dostupných mapových podkladů, zachovalých obrazových materiálů a ...
 • Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města 

  Čermáková, Eva
  Disertační práce rozebírá úlohu kulturních, společenských a sportovních akcí a festivalů v otevřených veřejných prostorech jakožto nástrojů politiky rozvoje a strategie měst; použití těchto «nástrojů» pro revalorizaci ...
 • Rekonstrukce hliněných staveb v regionu Haná 

  Karasová, Alena
  Práce se zabývá problematikou stavitelství z nepálené hlíny na území ČR. Na základě průzkumů nepálené hlíny je proveden přehled současného stavu nepálené hlíny v obci i v samotném objektu. Rekonstrukce tradičního venkovského ...
 • Proměny světla a skla v sakrálním prostoru 

  Kareš, Martin
  Rozmanitost dnešních kostelů a jejich zřetelné zakotvení v tradici nebo naopak jedinečnost jejich forem vyvolává otázky, potřebu ohlédnout se a potřebu reflexe. Tato disertační práce se zaměřuje na fenomén sakrálního ...
 • Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje 

  Maštálka, Martin
  Cílem práce bylo zanalyzovat dostupné indikátory a dostupná data využitelná pro udržitelné územní plánování. Na základě těchto analýz byly následně navrženy územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. Základní ...
 • Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni 

  Kučerová, Zita
  Cílem práce bylo najít odpověď na otázky, zda lze monitorovat sociální soudržnost (kohezi) obce a čím tuto kohezi, která je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje, měřit. Byl proveden rozbor přístupů a měření ...