Now showing items 1-20 of 397

 • 3D měření pomocí řádkových kamer 

  Vít, Luboš
  Práce se zabývá problematikou 3D měření pomocí řádkových kamer. Jelikož je v dnešní době kladen velký důraz na kvalitu a automatizaci výroby, jsou řádkové kamery vhodným zařízením poskytujícím přesnost pro kontrolu výroby ...
 • 3D tištěná dielektrická rezonátorová anténa 

  Lungu, Masauso
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou válcové dielektrické rezonátorové antény pracující na kmitočtové pásmu ISM 5,8GHz. V této práci jsou popsány různé metody buzení antény. V CST Microwave Studio byly navrženy ...
 • 3D tištěná mikropásková flíčková anténa 

  Medek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nehomogenních substrátů mikrovlnných flíčkových antén. Cílem práce bylo najít takové rozložení permitivity substrátu lineárně polarizované flíčkové antény, kterým by bylo možné ...
 • 5G síť – jak změní naše životy? 

  Ondriska, Josef
  Tato bakalářská práce popisuje koncept páté generace bezdrátových systémů a diskutuje její hlavní přínosy i rizika. Práce uvádí stručný přehled vývoje mobilních komunikačních sítí. Popisuje funkci každé generace a uvádí ...
 • Akustická detekce špačků pomocí umělé inteligence 

  Zezula, Benjamin
  Plašení špačků na vinicích za účelem ochránění úrody je při použití dostupných prostředků velmi nákladné nebo se stává postupem času neúčinné. V této práci je popsán návrh a vývoj akustického detekčního modulu, který předá ...
 • Analogový studiový kompresor s přeladitelným pásmovým filtrem 

  Ledvina, Matej
  Práca sa zaoberá návrhom kompresoru dynamiky spojeného s laditeľným pásmovým filtrom. Zhotovené zariadenie má disponovať väčším rozsahom použitia ako štandardný dynamický kompresor a zároveň byť schopné zastúpiť špeciálne ...
 • Analyzátor bezdrátového komunikačního spoje 

  Dostálek, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat analyzátor bezdrátového komunikačního spoje v mobilní robotice, využívající protokol IPv4 a rozhraní Ethernet a z naměřených dat vytvořit správně zvolené a vyjádřené ...
 • Analyzátor webové aplikace 

  Vašíček, Tomáš
  Tato práce se věnuje oblasti identifikace technologií webových aplikací. Hlavním cílem této práce je vyvinout softwarový nástroj pro základní analýzu webových aplikací, jehož cílem je identifikace operačního systému, ...
 • Analýza akutního vlivu srdeční resynchronizační terapie na elektrokardiogram 

  Holík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá nefarmakologickou léčbou symptomatického srdečního selhávání, konkrétně srdeční resynchronizační terapií. Úvodní rešerše rozvádí téma jako celek a připravuje autora i čtenáře na navazující ...
 • Analýza chování řidičů a jejich stylu řízení 

  Novik, Svatoslav
  Bezpečnost při řízení je jedním z nejdůležitějších témat, kterému je třeba věnovat pozornost. Za tímto účelem jsou implementovány nejrůznější asistenční systémy, které se zaměřují především na analýzu řízení a ovládání ...
 • Analýza časově-frekvenčních charakteristik signálů 

  Vitouš, Jiří
  Tato práce se zabývá časově-frekvenční analýzou diskrétních signálů. Cílem práce je porovnat hlavní známé metody pro odhad spektro/škálogramu. Hlavní důraz je kladen na problematiku spojenou s kompromisem mezi časovým a ...
 • Analýza dat pro kvantitativní MR relaxometrii 

  Páralová, Hana
  Tato práce se zabývá implementací algoritmu pro analýzu dat pro kvantitativní relaxometrii magnetické rezonance. Magnetická rezonance (MR) je neinvazivní zobrazovací technika využívající magnetických vlastností atomových ...
 • Analýza elektrického stroje odolného proti poruchám 

  Němec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá stroji odolnými vůči poruchám. V první kapitole byly popsány základní principy zvětšení poruchové tolerance. Následně byly představeny stroje, které těchto principů využívají. V druhé kapitole ...
 • Analýza elektrických parametrů kapalného elektrolytu pomocí impedanční spektroskopie 

  Brabenec, Josef
  Bakalářská práce se zabývá impedanční spektroskopií elektrochemických systémů, zejména kapalných elektrolytů. Metoda impedanční spektroskopie se hojně využívá k popisu elektrochemických článků, baterií a elektrolytů z ...
 • Analýza impedančních vlastností kobylky u strunných nástrojů 

  Němec, Petr
  Je známým faktem, že kobylky akustických nástrojů tvoří důležitý prvek v „akustickém obvodu“ těl těchto nástrojů. Jejich funkce zastává akustický filtr, který má vliv především v pásmu 2 – 6 kHz a vyšších frekvencích. ...
 • Analýza kinematiky diferenciálního robotu 

  Šafránek, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou kinematiky diferenciálního robotu. V první kapitole projdeme teorii ke kinematice. V následující kapitole vypočítáme přímou a inverzní úlohu kinematiky, které následně implementujeme v simulátoru. ...
 • Analýza kinetických parametrů kresby 

  Šilerová, Tereza
  Práce se věnuje analýze kinetických parametrů obkreslovacích testů, které se využívají v psychodiagnostice. Pro naměření dat byl využit tablet a stylus, jež slouží jako náhrada papíru a tužky, které se v dnešní době používají ...
 • Analýza klinických dat v rámci kochleární implantace 

  Staňková, Helena
  Kochleární implantáty kompenzují různé poruchy slyšení postlingválně i prelingválně neslyšících jedinců. Klinická vyšetření zahrnující radiologická, anatomická a audiologická měření poskytují informace vedoucí ke kochleární ...
 • Analýza kmitočtových a časových vlastností filtrů neceločíselného řádu 

  Cieslar, Šimon
  Bakalářská práce se věnuje analýzy kmitočtových a časových vlastností filtrů neceločíselného ( + )-řádu. Uvedené filtry umožňují využití nižšího řádu, oproti nejbližšímu vyššímu celočíselnému řádu ( +1). Například by měl ...
 • Analýza kryptografických operací na různých architekturách procesoru 

  Kubík, Hynek
  Bakalářská práce analyzuje kryptografické operace a algoritmy na různých architektůrách serverových procesorů. Práce ve své teoretické části se zabývá rozborem jednotlivý kryp- tografických algoritmů, architektůrama ...