Show simple item record

Innovation of production process of the shaft for an auxiliary power unit

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorDubovský, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:19Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:19Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationDUBOVSKÝ, J. Inovace technologického postupu výroby hřídele pomocné energetické jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140110cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205436
dc.description.abstractTato práce předkládá návrh nové technologie výroby hřídelové součásti, která se nachází ve vnitřním ústrojí zařízení pomocné energetické jednotky určené pro vrtulníky. V první časti je provedeno zhodnocení komponentu a vazba jeho konstrukčního provedení v relaci k funkčním nárokům kladených na danou součást v zařízení. Následuje rozbor materiálu součásti a procesních výrobních vlivů. Zejména tepelného zpracování materiálu a prováděného nitridačního procesu hřídele. V návaznosti na posouzení původního stavu výroby jsou navrženy varianty na novou výrobní technologii součásti za využití možností nového strojového parku společnosti. Po zhodnocení navrhovaných technologických řešení je vybraná varianta výrobního postupu ověřena zkušební produkční sérií, jež deklaruje využitelnost navržené technologie pro nasazení v rámci standardního produkčního režimu. Práci uzavírá technicko-ekonomický přehled.cs
dc.description.abstractThis thesis presents a proposal for a new technology for the production of a shaft component, which is located in the internal system of an auxiliary power unit designed for helicopters. In the first part, an evaluation of the component and the relation of its design to the functional requirements placed on the component in the device is carried out. This is followed by an analysis of the component material and process manufacturing influences. In particular, the heat treatment of the material and the nitriding process performed on the shaft. Following the assessment of the original state of production, options for a new production technology of the component are proposed using the capabilities of the new machinery in the company. After the evaluation of the proposed technological solutions, the selected variant of the production process is verified by a test production series, which declares the applicability of the proposed technology for deployment within the standard production mode. The paper concludes with a technical and economic overview.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobrábění hřídelecs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectpomocná energetická jednotkacs
dc.subjectshaft machiningen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectturningen
dc.subjectauxiliary power uniten
dc.titleInovace technologického postupu výroby hřídele pomocné energetické jednotkycs
dc.title.alternativeInnovation of production process of the shaft for an auxiliary power uniten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-13:32:34cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140110en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:19en
sync.item.modts2022.06.15 08:14:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Popište nedestruktivní metody testování povrchové vrstvy. Zodpovězeno 2. Jak vznikají napětí v povrchu při obrábění? Zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record