Recent Submissions

 • Zlepšení výroby aeronautické součásti 

  Laforce, Francois
  Jelikož výrobci letecké techniky směřují k výrobě letadel s nízkou spotřebou, jednotlivé dílce se stávají více složitými pro výrobu. Kvalita a produktivita se stávají čím dál tím více kritickými faktory pro tyto výrobce ...
 • Zvýšení produktivity a kvality vybraných vyráběných dílů 

  Siclon, Léonard
  Předmětem této diplomové práce bylo zvýšení produktivity a kvality soustružnických operací při obrábění součásti MK04, vyráběné z ocelového výkovku 50CV4. Diplomová práce byla řešena ve společnosti Poclain Hydraulics s ...
 • Obrobitelnost litiny s lupínkovým grafitem pro brzdové díly firmy RENAULT 

  Ceyte, Benoit
  Tato diplomová práce se zabývá expertním projektem prováděným v automobilové společnosti Alpha. Tato automobilová společnost vlastní několik výrobních jednotek po celém světě, které se zabývají projekční činností, obráběním, ...
 • Návrh algoritmu redukce síly na řídící ploše letadla 

  Szásziová, Lenka
  Digitální Fly-by-Wire systém je novým přístupem k řídícímu systému letadla, na jehož základě firma Honeywell - HTS CZ začala výzkumný projekt s názvem “Next Generation Distributed Fly-by-Wire System” a tato práce je jeho ...
 • Uzlovací stroj pro střeva, návrh zařízení a jeho automatického řízení 

  Šimeček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou prototypového zařízení do potravinářského průmyslu, které slouží k uzlování párkových střev. Tento uzel se vyrábí na nejedlém párkovém střevě, ze kterého se řásní roubík. ...
 • Analýza konstrukčních uzlů diskového podmítače 

  Smola, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je analyzovat zatěžující síly, které působí na rám diskového podmítače při reálném provozu. Navrhnout a sestavit měřící soustavu pro měření reálného zatížení. Na základě měření provést strukturální ...
 • Výroba součásti vysokorychlostním stříháním 

  Válka, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby kontaktu z bronzového pásu CuSn4 pomocí vysokorychlostního stříhání. První část teoretického rozboru je zaměřena na problematiku technologie stříhání. Druhá část rozboru ...
 • Přední náprava vysokovýkonného sportovního vozu 

  Hrudík, Jan
  Tato diplomová práce byla psána při studentské zahraniční stáži, pod záštitou Evropské Unie – program „ERASMUS Student Mobility for Placement“. Stáž byla absolvována mezi prosincem 2010 a květnem 2011 ve společnosti ...
 • Citlivostní analýza proudění lopatkami VNT mechanismu 

  Čech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivů jednotlivých parametrů profilu lopatky a úhlu natočení lopatky VNT mechanismu turbodmychadla na velikost aerodynamické síly působící na lopatku a na polohu neutrální osy lopatky. ...
 • Návrh a optimalizace prostoru hydrostatické kapsy 

  Minář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukční optimalizací hydrostatických saní portálového obráběcího centra řady FRU výrobce TOS Kuřim. V první části je provedena studie současného nasazení hydrostatického vedení v oblasti ...
 • Analýza rizik kontejnerových nůžek řady CNS-K 

  Poul, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti strojního zařízení a to kontejnerových nůžek z produkce společnosti Žďas a.s. Žďár nad Sázavou. Po počátečním seznámením se strojem, vytvoření příslušného blokového schématu a ...
 • Návrh horizontální výměnné hlavy - VA1 –C 

  Vyplašil, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem přímé, horizontální výměnné hlavy VA1-C, určené pro automatické upínání na 80kW vřeteníky z produkce TOS Kuřim. V diplomové práci je uvedena rešerše výměnných vřetenových hlav, výpočet ...
 • Návrh manipulátoru pro automatizovanou montáž tlumivek pro automobilový průmysl 

  Mráz, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro automatizovanou montáž tlumivek pro automobilový průmysl. Nejdříve je provedena analýza současného výrobního stavu. Dále je v práci proveden návrh mechanické, elektrické ...
 • Analýza dynamiky rotoru asynchhronního generátoru spojeného pevnou spojkou s hřídelí vodní turbíny 

  Blažek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dynamiky rotoru asynchronního generátoru spojeného pomocí pevné spojky s hřídelí vodní turbíny. Cílem práce bylo určit vliv spojení generátoru s vodní turbínou pomocí pevné spojky ...
 • Konstrukce osového řešení vřeteníku, převodovky a hlavního pohonu 

  Starý, Radek
  Předmětem diplomové práce je konstrukce osového řešení vřeteníku, převodovky a hlavního pohonu. Jedná se o vřeteník použitý na těžké řadě portálových strojů z produkce firmy TOS Kuřim. Diplomová práce bsahuje součastné ...
 • Návrh posuvové skříně osy X 

  Imrich, David
  Předmětem této diplomové práce je návrh konstrukce posuvové skříně osy x portálového obráběcího centra FRP 300 z produkce TOS Kuřim-OS, a.s. Práce zahrnuje rešerši v oblasti použití pastorku a hřebene pro posuvové soustavy ...
 • Analýza kostry synchronního generátoru 

  Marada, Ondřej
  Práce se zaměřuje na ověření funkčnosti synchronního generátoru malé vodní elektrárny v případě změny pracovní polohy stroje. Funkčnost se posoudí na základě vyšetření deformací a napjatosti kostry generátoru pro stávající ...
 • Rekuperace energie u HPV 

  Bittner, Ivo
  Diplomová práce se zabývá komplexním studiem a návrhem rekuperační soustavy silničního vozidla poháněného lidskou silou. Obsahuje přehled různých typů rekuperačních prostředků, jejich vlastnosti, výhody, nevýhody a ...
 • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23, Commuter 

  Gabrlík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 v kategorii Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů ...
 • Studium vlastností povrchových plazmonových polaritonů na magnetických materiálech 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem povrchových plazmonových polaritonu na nanostrukturách Au/Co/Au. Nanostruktury byly poipraveny pomocí elektronové litografie a fokusovaného iontového svazku. Pro detekci ...

View more