Recent Submissions

 • Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h 

  Popelka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za ...
 • Konstrukce kompresní části Brayssonova motoru 

  Hodás, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom kompresnej časti Brayssonovho motoru, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie. Úvodná časť sa obecne venuje problematike Brayssonovho cyklu a stručne zhŕňa poznatky o ...
 • Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů. 

  Konečný, Michal
  Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním ...
 • Optimalizace přímého pohonu posuvové osy pomocí hltiče vibrací 

  Hradil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací třech metod omezení rezonancí kritických frekvencí a popisem jejich vlivu na rychlostní smyčku řízení lineárního motoru. K tlumení kmitání pokusného standu byl použit jak elektromagnetický ...
 • Zlepšení výroby aeronautické součásti 

  Laforce, Francois
  Jelikož výrobci letecké techniky směřují k výrobě letadel s nízkou spotřebou, jednotlivé dílce se stávají více složitými pro výrobu. Kvalita a produktivita se stávají čím dál tím více kritickými faktory pro tyto výrobce ...
 • Zvýšení produktivity a kvality vybraných vyráběných dílů 

  Siclon, Léonard
  Předmětem této diplomové práce bylo zvýšení produktivity a kvality soustružnických operací při obrábění součásti MK04, vyráběné z ocelového výkovku 50CV4. Diplomová práce byla řešena ve společnosti Poclain Hydraulics s ...
 • Obrobitelnost litiny s lupínkovým grafitem pro brzdové díly firmy RENAULT 

  Ceyte, Benoit
  Tato diplomová práce se zabývá expertním projektem prováděným v automobilové společnosti Alpha. Tato automobilová společnost vlastní několik výrobních jednotek po celém světě, které se zabývají projekční činností, obráběním, ...
 • Návrh algoritmu redukce síly na řídící ploše letadla 

  Szásziová, Lenka
  Digitální Fly-by-Wire systém je novým přístupem k řídícímu systému letadla, na jehož základě firma Honeywell - HTS CZ začala výzkumný projekt s názvem “Next Generation Distributed Fly-by-Wire System” a tato práce je jeho ...
 • Analýza konstrukčních uzlů diskového podmítače 

  Smola, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je analyzovat zatěžující síly, které působí na rám diskového podmítače při reálném provozu. Navrhnout a sestavit měřící soustavu pro měření reálného zatížení. Na základě měření provést strukturální ...
 • Uzlovací stroj pro střeva, návrh zařízení a jeho automatického řízení 

  Šimeček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou prototypového zařízení do potravinářského průmyslu, které slouží k uzlování párkových střev. Tento uzel se vyrábí na nejedlém párkovém střevě, ze kterého se řásní roubík. ...
 • Výroba součásti vysokorychlostním stříháním 

  Válka, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby kontaktu z bronzového pásu CuSn4 pomocí vysokorychlostního stříhání. První část teoretického rozboru je zaměřena na problematiku technologie stříhání. Druhá část rozboru ...
 • Přední náprava vysokovýkonného sportovního vozu 

  Hrudík, Jan
  Tato diplomová práce byla psána při studentské zahraniční stáži, pod záštitou Evropské Unie – program „ERASMUS Student Mobility for Placement“. Stáž byla absolvována mezi prosincem 2010 a květnem 2011 ve společnosti ...
 • Citlivostní analýza proudění lopatkami VNT mechanismu 

  Čech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivů jednotlivých parametrů profilu lopatky a úhlu natočení lopatky VNT mechanismu turbodmychadla na velikost aerodynamické síly působící na lopatku a na polohu neutrální osy lopatky. ...
 • Návrh a optimalizace prostoru hydrostatické kapsy 

  Minář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukční optimalizací hydrostatických saní portálového obráběcího centra řady FRU výrobce TOS Kuřim. V první části je provedena studie současného nasazení hydrostatického vedení v oblasti ...
 • Analýza rizik kontejnerových nůžek řady CNS-K 

  Poul, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti strojního zařízení a to kontejnerových nůžek z produkce společnosti Žďas a.s. Žďár nad Sázavou. Po počátečním seznámením se strojem, vytvoření příslušného blokového schématu a ...
 • Návrh horizontální výměnné hlavy - VA1 –C 

  Vyplašil, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem přímé, horizontální výměnné hlavy VA1-C, určené pro automatické upínání na 80kW vřeteníky z produkce TOS Kuřim. V diplomové práci je uvedena rešerše výměnných vřetenových hlav, výpočet ...
 • Návrh manipulátoru pro automatizovanou montáž tlumivek pro automobilový průmysl 

  Mráz, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro automatizovanou montáž tlumivek pro automobilový průmysl. Nejdříve je provedena analýza současného výrobního stavu. Dále je v práci proveden návrh mechanické, elektrické ...
 • Analýza dynamiky rotoru asynchhronního generátoru spojeného pevnou spojkou s hřídelí vodní turbíny 

  Blažek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dynamiky rotoru asynchronního generátoru spojeného pomocí pevné spojky s hřídelí vodní turbíny. Cílem práce bylo určit vliv spojení generátoru s vodní turbínou pomocí pevné spojky ...
 • Konstrukce osového řešení vřeteníku, převodovky a hlavního pohonu 

  Starý, Radek
  Předmětem diplomové práce je konstrukce osového řešení vřeteníku, převodovky a hlavního pohonu. Jedná se o vřeteník použitý na těžké řadě portálových strojů z produkce firmy TOS Kuřim. Diplomová práce bsahuje součastné ...
 • Návrh posuvové skříně osy X 

  Imrich, David
  Předmětem této diplomové práce je návrh konstrukce posuvové skříně osy x portálového obráběcího centra FRP 300 z produkce TOS Kuřim-OS, a.s. Práce zahrnuje rešerši v oblasti použití pastorku a hřebene pro posuvové soustavy ...

View more