Recent Submissions

 • Analýza tepelných procesů rozvaděče pro vysoké napětí 

  Malina, Antonín
  Práce se zabývá modelováním šíření tepla v rozvaděči, k čemuž byl využit program Ansys. Rozvaděč musí splňovat mnohé zkoušky a jednou z nich je zkouška oteplení. Ta byla provedena společností ABB a cílem této práce je ...
 • Vývoj lineárního posuvu pro UHV STM/AFM 

  Pavelec, Jiří
  Diplomová práce popisuje vývoj lineárního posuvu. Vývoj směřuje přes jednodušší prototypy až k aplikaci více lineárních posuvů jako tříosého manipulátoru vzorku v rastrovacím tunelovacím mikroskopu / mikroskopu atomárních ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového závodního motoru přeplňováním 

  Dolák, Jindřich
  Diplomová práce pojednává o problematice přeplňování závodních motorů. Cílem práce je vytvořit návrhový výpočet pro volbu vhodného turbodmychadla pro daný motor. V tomto případě jednoválcový motor do vozu Formule Student. ...
 • Přestavba experimentálního vozidla Formula Faster 

  Zarambukas, Michalis
  Hlavním úkolem této diplomové práce je přestavba hnacího agregátu u experimentálního vozidla Formule Faster. Jedná se o změnu stávajícího hnacího agregátu Ford Kent 1600cc za agregát Škoda 1,4 MPI. Následujícím úkolem je ...
 • Elektrotransportní vlastnosti nanostruktur připravených metodou FIB 

  Ostřížek, Petr
  Tato práce se zabývá tvrobou nanostruktur a měřením jejich elektrotransportních vlastností. Pro tvorbu nanostruktur byly použity dvě základní metody - elektronová litografie spojená s naprašováním a fokusovaný iontový ...
 • Experimentální vozidlo pro testování pohonných jednotek 

  Dubský, Jiří
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukci vozidlového rámu experimentálního vozidla. Prvotně pak navrhnout samotnou koncepci a uspořádání pohonné jednotky. Po návrhu konstrukce rámu následuje vytvoření výpočtového ...
 • Programový systém pro řešení úloh dynamického programování 

  Zetka, Petr
  Diplomová práce se zabývá tvorbou programového systému pro řešení úloh dynamického programování na počítači. V teoretické části práce je popsáno dynamické programování jako nástroj pro optimalizaci víceetapových rozhodovacích ...
 • Návrh nabídkového diagramu řady čerpadel 

  Šály, Peter
  Diplomová práca opisuje ako v teoretickej, tak aj praktickej časti postup pri vytváraní interaktívneho počítačového softvéru pre spoločnosť ISH&MSA Čerpadla a.s. Ide o ponukový diagram rady odstredivých čerpadiel, ktorý ...
 • Optimalizace konstrukce ramene nápravy 

  Gašpar, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací ramene zavěšení z hlediska tuhosti vedení kola a hmotnosti.
 • Optimalizace povrchové úpravy elektrických přístrojů 

  Suchomel, Petr
  Rozbor současného stavu v oboru problematiky povrchových úprav se zaměřením na využití v elektrických přístrojích a ohledem na kvalitu, trvanlivost i cenu povrchové úpravy. Přehled povrchových úprav využívaných v dané ...
 • Návrh algoritmu redukce síly na řídící ploše letadla 

  Szásziová, Lenka
  Digitální Fly-by-Wire systém je novým přístupem k řídícímu systému letadla, na jehož základě firma Honeywell - HTS CZ začala výzkumný projekt s názvem “Next Generation Distributed Fly-by-Wire System” a tato práce je jeho ...
 • Zvýšení sací schopnosti hasičské stříkačky 

  Archalous, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá zkrácením doby nasávání vody do oběžného kola odstředivého čerpadla při použití v hasičském sportu. Toto nasávání je prováděno pomocí ejektoru, který je poháněn plyny ze spalovacího motoru ...
 • Využití profesionálního softwaru HTRI při návrhu výměníku tepla 

  Šimeček, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo seznámení se s komerčním programem HTRI, který je určen k návrhu a kontrole zařízení na výměnu tepla. S jeho pomocí pak byly navrženy a / nebo zkontrolovány celkem čtyři druhy výměníků tepla a ...
 • Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel 

  Havel, Marian
  Tato práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu pístů a elementů vstřikovacích čerpadel v závislosti na zlepšení jakosti finálních výrobků. Dnešní technologie využívající převážně jednoúčelové stroje, u kterých ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Konstrukce manipulátoru s PKS pro velmi malé součásti 

  Coufal, Jiří
  Diplomová práce má seznámit čtenáře s problematikou manipulátorů zakládajících se na bázi paralelních kinematických struktur, včetně postupu konstrukce zvoleného mechanismu. Úvodní rešeršní část upřesňuje vybrané pojmy ...
 • Využití netradičních materiálů ve stavbě svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je nahrazení součásti z tradičních materiálu materiálem netradičním. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování ...
 • Řízení čtyřkolového mobilního robotu 

  Deďo, Michal
  Úlohou diplomovej práce je navrhnúť a realizovať riadenie štvorkolesového mobilného robota, ktorý má byť v budúcnosti používaný v oblasti mapovania a lokalizácie. Konkrétne pôjde o návrh riadenia pohonov pomocou mirokontroléru ...
 • Návrh ojnice vznětového leteckého motoru 

  Maršálek, Ondřej
  Tato práce se zabývá komplexním návrhem ojnice dvoudobého vznětového motoru s ohledem na minimalizaci její hmotnosti. Celkem jsou zde navrženy tři varianty, pro které jsou realizovány pevnostní analýzy a stanoveny součinitele ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Kubo, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem přídavných účinků na zadané tuhé těleso od proudu ideální kapaliny. Jsou zde odvozeny rovnice pro výpočet účinků při translačním, nebo torzním kmitání a následný výpočet složek jejich ...

View more