Now showing items 1-20 of 512

 • Zvýšení produktivity a kvality vybraných vyráběných dílů 

  Siclon, Léonard
  Předmětem této diplomové práce bylo zvýšení produktivity a kvality soustružnických operací při obrábění součásti MK04, vyráběné z ocelového výkovku 50CV4. Diplomová práce byla řešena ve společnosti Poclain Hydraulics s ...
 • Konstrukce osového řešení vřeteníku, převodovky a hlavního pohonu 

  Starý, Radek
  Předmětem diplomové práce je konstrukce osového řešení vřeteníku, převodovky a hlavního pohonu. Jedná se o vřeteník použitý na těžké řadě portálových strojů z produkce firmy TOS Kuřim. Diplomová práce bsahuje součastné ...
 • Mapování geometrických chyb v pracovním prostoru obráběcího stroje 

  Knobloch, Josef
  Diplomová práce má za cíl navrhnout metodu zjišťování geometrické přesnosti obráběcích strojů s pomocí laser trackeru. V práci je navrhnut postup měření a jsou vyhotoveny programy v jazyku Matlab pro zpracování. Metoda ...
 • Zlepšení výroby aeronautické součásti 

  Laforce, Francois
  Jelikož výrobci letecké techniky směřují k výrobě letadel s nízkou spotřebou, jednotlivé dílce se stávají více složitými pro výrobu. Kvalita a produktivita se stávají čím dál tím více kritickými faktory pro tyto výrobce ...
 • Návrh a optimalizace prostoru hydrostatické kapsy 

  Minář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukční optimalizací hydrostatických saní portálového obráběcího centra řady FRU výrobce TOS Kuřim. V první části je provedena studie současného nasazení hydrostatického vedení v oblasti ...
 • Návrh horizontální výměnné hlavy - VA1 –C 

  Vyplašil, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem přímé, horizontální výměnné hlavy VA1-C, určené pro automatické upínání na 80kW vřeteníky z produkce TOS Kuřim. V diplomové práci je uvedena rešerše výměnných vřetenových hlav, výpočet ...
 • Zefektivnění výroby rotačních součástí na soustružnických automatech 

  Bauer, Vít
  Zefektivnění výroby polotovarů utahovacích hrotů na dlouhotočných automatech. Rozbor stávajícího stavu. Návrh oblastí vhodných ke zlepšení stavu. Návrh opatření formou změny řezných podmínek, změny geometrie nástroje, nebo ...
 • Obrobitelnost litiny s lupínkovým grafitem pro brzdové díly firmy RENAULT 

  Ceyte, Benoit
  Tato diplomová práce se zabývá expertním projektem prováděným v automobilové společnosti Alpha. Tato automobilová společnost vlastní několik výrobních jednotek po celém světě, které se zabývají projekční činností, obráběním, ...
 • Analýza rizik kontejnerových nůžek řady CNS-K 

  Poul, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti strojního zařízení a to kontejnerových nůžek z produkce společnosti Žďas a.s. Žďár nad Sázavou. Po počátečním seznámením se strojem, vytvoření příslušného blokového schématu a ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Kubo, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem přídavných účinků na zadané tuhé těleso od proudu ideální kapaliny. Jsou zde odvozeny rovnice pro výpočet účinků při translačním, nebo torzním kmitání a následný výpočet složek jejich ...
 • Optimalizace měření ve výrobě 

  Barták, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na průběh měření výrobků v průběhu výroby měřicí laboratoře ve výrobním závodě zásobníků tlaku rail u mezinárodní společnosti BOSCH Diesel s.r.o. Jihlava. Cílem diplomové práce je ověřit nutnost ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Nováková, Veronika
  Cílem této Diplomové práce je analýza současného stavu řízení procesu, identifikace sortimentu produktů ve vybrané organizaci a návrh metodiky plánování procesů s cílem zajistit jejich optimální realizaci. Optimalizací je ...
 • Nekonvenční metoda obrábění vodním paprskem 

  Prax, Ondřej
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možných způsobů řízení a zadávání dat. Na ni navazuje kapitola ...
 • Porovnání vlastností alternativních pelet 

  Jansa, Oldřich
  Diplomová práce se svým obsahem zabývá alternativními peletami a jejich výrobní cestou od suroviny až po expedici konečnému zákazníkovi. Teoretická část obsahuje popisy metod a používaných technologií výroby. Dále práce ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu frézování 

  Kmenta, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá bezdotykovým měřením povrchových teplot a začleňuje ho mezi další metody měření teploty. Pro praktický experiment byla použita termovizní kamera ThermaCAM SC 2000 od společnosti FLIR. Experiment ...
 • Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím 

  Seriš, Richard
  Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník – Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované ...
 • Realizace montážní linky ventilů AdBlue 

  Kozelský, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací montážní linky 2/2 sedlového ventilu pro sektor komerčních vozidel. Návrh je proveden v Autodesk Inventoru. Práce popisuje jednotlivé fáze a cíle projektového řízení. Jedná ...
 • Servomechanické řízení pohybu fotovoltaických panelů 

  Uher, Ondřej
  Práce se zabývá úvodem do problematiky výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a vzájemné poloze panelů a Slunce. Předmětem práce bylo navrhnout zařízení, které zajistí kolmou polohu fotovoltaických panelů vůči ...
 • Návrh HPV 

  Schneider, Adam
  Práce se zabývá vozidly na lidský pohon. Obsahuje jejich historii, rozdělení, příklady, ale především návrh nového netradičního vozidla s unikátní pohonnou soustavou.
 • Návrh postupu výroby součástí pro váleček pásového dopravníku 

  Pavelek, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002), zpracovává technologický návrh postupu výroby lisované součástky čelo z materiálu DD14 tloušťky 4 mm, s množstvím výroby 100 000 ...