Recent Submissions

 • Automatizace a kvalita. 

  Hebler, Violeta
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kvality v produkci a možnostmi ovlivnění jakosti výrobku. Popisuje průběh a způsoby kontroly výrobního procesu. Dále práce pojednává o přínosech automatizace měření a praktického ...
 • Historie automatizace v Čechách 

  Ondrášek, Martin
  Zvonkohry byly jedny z prvních aplikací automatických zařízení. Tato práce se převážně zabývám popisem zvonkohry umístěné ve věži Pražské Lorety, dokumentujícího historické počátky automatizace u nás.
 • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

  Špunar, Martin
  Tato bakalářská práce udává přehled a porovnání jednotlivých mobilních zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů s výkonem od 50 t/hod z hlediska uspořádání jednotlivých agregátů stroje, způsobů pohonu ...
 • Statistické vyhodnocení výkonových charakteristik UL a VLA letadel 

  Machala, Martin
  V bakalářské práci jsou popsány a představeny aktuálně vyráběná letadla kategorií UL a VLA. Celkem 65 typů. Je zde uvedeno statistické vyhodnocení výkonových a geometrických charakteristik matematickou metodou korelace.
 • Obnovitelná energie a úspory energie 

  Veselský, Josef
  Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování ...
 • Technologie výroby tělesa radiátoru 

  Kintrová, Eva
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 Strojírenská technologie předkládá návrh na technologii výroby tělesa radiátory. Součástí práce je charakteristika technologie ohýbání a přípravků pro ohýbání ...
 • Výroba závitových děr v podélných tenkostěnných profilech (třískové obrábění versus tváření na principu třecího tepla). 

  Poláčková, Naděžda
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby závitových děr v podélných tenkostěnných profilech. Jsou posuzovány dvě technologie pro výrobu vnitřních ...
 • Přehled vstřikovacích systémů traktorových motorů 

  Poláček, Milan
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu vstřikovacích systémů osazených na současně vyráběných traktorech. První část přehledu se zabývá jednotlivými koncepcemi vstřikování paliva u traktorových motorů a popisem částí ...
 • Kotle na biomasu středních výkonů české a zahraniční výroby 

  Habán, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je zaměřit se na biomasu, jako na jednu ze složek obnovitelných zdrojů energie, určenou k výrobě tepelné energie spalováním. Úvod práce mapuje současný stav využití biomasy v České republice. ...
 • Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie 

  Kürthy, Marián
  Práca sa zaoberá technológiou palivových článkov, princípom palivových článkov a ich rozdelením. Taktiež je predstavená možnosť využitia zemného plynu ako paliva pre palivové články. V záverečnej časti práce sú uvedené dve ...
 • CIP sanitační stanice - studený blok pivovaru 

  Venclů, Jan
  Tato práce se v první části zabývá teorií sanitace, zvláště různými vlivy ovlivňujícími její výsledek, a popisem čištění pomocí sanitačních stanic. Druhá část práce je zaměřena na praktický návrh CIP sanitační stanice, ...
 • Zařízení pro rotační lití plastů 

  Augste, Jan
  Bakalářská práce se dle zadání zabývá návrhem zařízení pro výrobu technologií rotačního lití plastů. V zadání bylo jednoznačně určeno, že zařízení bude použito k výrobě nádrží o známých rozměrech. Vzhledem k tomu, že se ...
 • Návrh výroby stupňovité řemenice. 

  Svoboda, Lukáš
  Práce je tvořená souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu výroby stupňovité řemenice. Práce obsahuje kompletní návrh výroby, jak pro sériovou výrobu, tak pro kusovou výrobu náhradních dílů, včetně ...
 • Využití odpadního tepla spalin žíhací pece pro ohřev teplé užitkové vody 

  Korytár, Zbyněk
  Obsah bakalářské práce pojednává o možnostech využití odpadního tepla spalin žíhací pece pro ohřev teplé užitkové vody. V kapitolách jsou popsány jednotlivé druhotné energetické zdroje, výměníky tepla, jejich rozdělení, ...
 • Fotovoltaické systémy, jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Floková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá procesem získávání elektrické energie ze slunečního záření. V úvodu je poukázáno na význam výroby energie z obnovitelných zdrojů a na tendence ve vývoji fotovoltaických systémů. Vlastní práce ...
 • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

  Merta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...
 • Možnosti využití geotermální energie 

  Kohut, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s možnostmi praktického využití geotermální energie. Geotermální energie pochází z nitra naší planety. Jako taková se ...
 • Využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. 

  Mucha, Roman
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. První část popisuje základní pojmy v oblasti vysokorychlostních ...
 • Využití solární energie pro ohřev bazénu 

  Vitula, Michal
  Využití solární energie pro ohřev bazénu V této bakalářské práci budu řešit problematiku solárního systému pro ohřev vody v bazénu. Pro ohřev je použit jednookruhový systém s přímým ohřevem bazénové vody. Výpočet je zaměřen ...
 • Využití energie větru s akumulací 

  Mészáros, Gabriel
  Tato práce v úvodu pojednává o větrných elektrárnách, jejími hlavními části a jiich rozdelením podle konstrukce a výkonu. Jsou popsány technologie sloužící k uchovávání energie, protože podmínky pro výrobu energie z větru ...

View more