Recent Submissions

 • Možnosti energetického využití biomasy - výroba bioplynu 

  Beck, Michal
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit metodu výroby energie z biomasy použitím anaerobní fermentace a produkce bioplynu. Práce popisuje celý tento proces jak teoreticky, tak i na reálném příkladu z praxe. V poslední ...
 • Kotle na biomasu středních výkonů české a zahraniční výroby 

  Habán, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je zaměřit se na biomasu, jako na jednu ze složek obnovitelných zdrojů energie, určenou k výrobě tepelné energie spalováním. Úvod práce mapuje současný stav využití biomasy v České republice. ...
 • Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu 

  Táfl, Josef
  Cílem bakalářské práce je vytvořit rozdělení kotlů používaných v průmyslu, zejména kotlů pro výrobu tepelné a elektrické energie, dále detailněji popsat hlavní části, ze kterých se kotel sestavuje. Dalším úkolem této práce ...
 • Obnovitelná energie a úspory energie 

  Veselský, Josef
  Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování ...
 • Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí mravenčích systémů. V teoretické části je úvod do problematiky plánování cesty mobilních robotů a přiblížení mravenčích systémů coby nástroje pro optimalizaci a plánování ...
 • Simulátor Hertzova kontaktu 

  Marek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací konstrukce simulátoru Hertzova kontaktu na základě komerčně prodávaných zařízení. Simulátor bude sloužit jako výuková pomůcka při výuce kontaktní mechaniky. V práci je ...
 • Komfortní klimatizační systémy a jejich použití 

  Trávníček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů určujících stav vnitřního prostředí budov, kde člověk pobývá. Dále je uvedeno rešeršní rozdělení, porovnání a použití jednotlivých komfortních klimatizačních systémů. Některé ...
 • Využití odpadního tepla spalin žíhací pece pro ohřev teplé užitkové vody 

  Korytár, Zbyněk
  Obsah bakalářské práce pojednává o možnostech využití odpadního tepla spalin žíhací pece pro ohřev teplé užitkové vody. V kapitolách jsou popsány jednotlivé druhotné energetické zdroje, výměníky tepla, jejich rozdělení, ...
 • Přehled vstřikovacích systémů traktorových motorů 

  Poláček, Milan
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu vstřikovacích systémů osazených na současně vyráběných traktorech. První část přehledu se zabývá jednotlivými koncepcemi vstřikování paliva u traktorových motorů a popisem částí ...
 • Peltierův článek pro chlazení malých výkonů 

  Brázdil, Marian
  Předkládaná práce obsahuje podrobný popis Peltierova článku, jeho princip a praktickou realizaci termoelektrického chlazení s Peltierovými články. Experimentální část práce se zabývá chlazením procesoru stolního počítače. ...
 • Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie 

  Kürthy, Marián
  Práca sa zaoberá technológiou palivových článkov, princípom palivových článkov a ich rozdelením. Taktiež je predstavená možnosť využitia zemného plynu ako paliva pre palivové články. V záverečnej časti práce sú uvedené dve ...
 • CIP sanitační stanice - studený blok pivovaru 

  Venclů, Jan
  Tato práce se v první části zabývá teorií sanitace, zvláště různými vlivy ovlivňujícími její výsledek, a popisem čištění pomocí sanitačních stanic. Druhá část práce je zaměřena na praktický návrh CIP sanitační stanice, ...
 • Využití energie větru s akumulací 

  Mészáros, Gabriel
  Tato práce v úvodu pojednává o větrných elektrárnách, jejími hlavními části a jiich rozdelením podle konstrukce a výkonu. Jsou popsány technologie sloužící k uchovávání energie, protože podmínky pro výrobu energie z větru ...
 • Fotovoltaické systémy, jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Floková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá procesem získávání elektrické energie ze slunečního záření. V úvodu je poukázáno na význam výroby energie z obnovitelných zdrojů a na tendence ve vývoji fotovoltaických systémů. Vlastní práce ...
 • Využití solární energie pro ohřev bazénu 

  Vitula, Michal
  Využití solární energie pro ohřev bazénu V této bakalářské práci budu řešit problematiku solárního systému pro ohřev vody v bazénu. Pro ohřev je použit jednookruhový systém s přímým ohřevem bazénové vody. Výpočet je zaměřen ...
 • Možnosti využití obnovitelných zdrojů pro krytí energetických potřeb RD 

  Šamalík, Jakub
  V této bakalářské práci jsou představeny možné způsoby krytí energetických potřeb rodinného domu obnovitelnými zdroji energie. Práce je rozdělena do kapitol, které popisují způsoby výroby tepelné a elektrické energie. Důraz ...
 • Možnosti využití geotermální energie 

  Kohut, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s možnostmi praktického využití geotermální energie. Geotermální energie pochází z nitra naší planety. Jako taková se ...
 • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

  Merta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...
 • Počítačová simulace procesů 

  Čech, Michal
  Tato práce se zabývá počítačovou simulací procesů, která v dnešní době napomáhá v oblasti procesního inženýrství. Úvodní část se věnuje metodice modelování a simulace a dále pak hmotnostním a energetickým bilancím. Poté ...
 • Univerzální zařízení pro lepení hadic 

  Mičkal, Ondřej
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh mechanismu automatického zařízení na lepení malé sestavy koncovka -hadička – koncovka. Zařízení je určeno pro práci v čistých prostorech firmy, zabývající se výrobou potřeb pro ...

View more