Now showing items 1-20 of 583

 • Rekuperace kinetické energie motorových vozidel 

  Hajer, Václav
  Práce pojednává o možnostech rekuperace kinetické energie u motorových vozidel. Je zde rozdělení jednotlivých systémů a popsána jejich funkce. V druhé části práce jsou uvedeny příklady aplikace systémů v různých oblastech ...
 • Paliva pro spalovací motory 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá základními vlastnostmi paliv pro spalovací motory. Především jejich vlivem na termickou účinnost. Dále je zde uvedeno rozdělení paliv a jejich porovnání z hlediska ekologického, ekonomického a ...
 • Alternativní paliva pro pístové spalovací motory 

  Vopařil, Jan
  Tato práce se zabývá souhrnem alternativních paliv pro pístové spalovací motory, uvádí jejich charakteristcké vlastnosti určující další možné využití v budoucnosti.
 • Výroba stlačeného vzduchu v TRW Dačice, analýza ztrát a návrh opatření vedoucí k omezení ztrát. 

  Kolman, Bohuslav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vzniku a detekce ztrát stlačeného vzduchu se zaměřením na ztráty vzniklé nevhodným a zbytečným použitím stlačeného vzduchu ve firmě TRW Dačice. Navržená opatření jsou primárně určena k ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Birhanzl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy ...
 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Halata, Maxmilián
  Práce pojednává o možnostech využití Národního kalkulačního nástroje energetické náročnosti budov ve smyslu vyhlášky č. 148/2007 Sb. při posouzení energetické náročnosti konkrétního rodinného domu. Na základě vyhodnocení ...
 • Aplikace matematických softwarů při řešení úloh kinematiky a dynamiky 

  Zemánek, Tomáš
  Účelem práce je ukázat na možnosti využití speciálních matematických softwarů pro numerické řešení těch příkladů mechaniky těles, kde analytické řešení je obtížné, popř. jej nelze nalézt. Úlohy jsou z kinematiky a dynamiky, ...
 • Automatizace ve výrobních provozech 

  Merenda, Jiří
  Tato práce poskytuje přehled o problematice zabývající se tématem automatizace ve výrobních provozech. Pří řešení dané problematiky vycházím z teoretických základů získaných z dostupných literárních zdrojů, věnujících se ...
 • Problematika síry a křemíku v bioplynu 

  Holub, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popis složení bioplynu (BP) a v něm obsažených nežádoucích složek, mezi než patří především sloučeniny síry a křemíku. V úvodní kapitole je uvedena definice bioplynu, princip jeho ...
 • Keramické materiály s pěnovou strukturou 

  Šenk, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu keramických materiálů s pěnovou strukturou vhodnou pro nosičové, katalytické a biologické aplikace. Bude studována příprava pěnových keramických substrátů na bázi oxidů Al, Zr a ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Sedlák, Pavel
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Rozebírány jsou jednotlivé druhy obnovitelných energií. A to zejména energie větru, energie vody, energie slunce a biomasa. V každé ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Turková, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dosažení kvality produktů v různých oblastech průmyslové výroby České Republiky, důraz je kladen na zpracování odpadů, od výroby přes užití až po odstranění výrobků při dodržování ...
 • Moderní metody výroby čelního ozubení. 

  Kopečný, Libor
  Rozdělení a porovnání moderních metod výroby čelního ozubení. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku a popis ozubených kol.Dále jsou uvedeny druhy ozubení a soukolí.Hlavní část textu je zaměřena na jednotlivé způsoby ...
 • Stanovení efektivních materiálových charakteristik kompozitů na bázi polymerů 

  Máša, Bohuslav
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením efektivních elastických materiálových charakteristik částicemi zpevněného kompozitu s polymerní matricí. První část práce je věnována stanovení elastických vlastností na základě ...
 • Řízení nekmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním 

  Plíšek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodných metod pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů, je-li řízena nekmitavá regulovaná soustava s dopravním zpožděním, popisem těchto metod, aplikací jich na návrh ...
 • Poháněná válečková trať 

  Seďa, Marek
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem poháněné válečkové tratě délky 15 m, která bude dopravovat odlitek daných rozměrů z jednoho místa na druhé. Práce je zaměřena na výpočet hlavních rozměrů, pevnostní kontrolu a ...
 • Elektrický podvěsný kladkostroj 

  Hruška, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je elektrický podvěsný kladkostroj, určený pro nosnost 1500kg. Je vypracována technická zpráva obsahující výpočet a návrh elektrických pohonů zdvihu a pojezdu kladkostroje včetně kontroly ...
 • Od tornáda k vodní turbíně 

  Jízdný, Martin
  Předložená bakalářská práce se zabývá vírovým pohybem a obsahuje dvě hlavní části. První část popisuje především principy vzniku a vývoje vírového pohybu v přírodě a v technické praxi. V obou těchto oblastech lze nalézt ...
 • Sportovní vozy Porsche - od historie až po současnost 

  Krytinář, Lukáš
  Tato bakalářská práce se v první části chronologicky zabývá nejzajímavějšími modely vozů světoznámé německé automobilové značky Porsche. Důraz byl kladen především na vznik a vývoj modelů v počátcích vývoje společnosti a ...
 • Návrh a realizace výukového modelu "ABS" 

  Čípek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací výukového modelu, na kterém je možné realizovat princip činnosti systému ABS u brzdové soustavy motorového vozidla. Na základě několika návrhů konstrukčního řešení je ...