Poslední příspěvky

 • Automatizace a kvalita. 

  Hebler, Violeta
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kvality v produkci a možnostmi ovlivnění jakosti výrobku. Popisuje průběh a způsoby kontroly výrobního procesu. Dále práce pojednává o přínosech automatizace měření a praktického ...
 • Historie automatizace v Čechách 

  Ondrášek, Martin
  Zvonkohry byly jedny z prvních aplikací automatických zařízení. Tato práce se převážně zabývám popisem zvonkohry umístěné ve věži Pražské Lorety, dokumentujícího historické počátky automatizace u nás.
 • Technologie výroby tělesa radiátoru 

  Kintrová, Eva
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 Strojírenská technologie předkládá návrh na technologii výroby tělesa radiátory. Součástí práce je charakteristika technologie ohýbání a přípravků pro ohýbání ...
 • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

  Špunar, Martin
  Tato bakalářská práce udává přehled a porovnání jednotlivých mobilních zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů s výkonem od 50 t/hod z hlediska uspořádání jednotlivých agregátů stroje, způsobů pohonu ...
 • Výroba závitových děr v podélných tenkostěnných profilech (třískové obrábění versus tváření na principu třecího tepla). 

  Poláčková, Naděžda
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby závitových děr v podélných tenkostěnných profilech. Jsou posuzovány dvě technologie pro výrobu vnitřních ...
 • Statistické vyhodnocení výkonových charakteristik UL a VLA letadel 

  Machala, Martin
  V bakalářské práci jsou popsány a představeny aktuálně vyráběná letadla kategorií UL a VLA. Celkem 65 typů. Je zde uvedeno statistické vyhodnocení výkonových a geometrických charakteristik matematickou metodou korelace.
 • Návrh výroby stupňovité řemenice. 

  Svoboda, Lukáš
  Práce je tvořená souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu výroby stupňovité řemenice. Práce obsahuje kompletní návrh výroby, jak pro sériovou výrobu, tak pro kusovou výrobu náhradních dílů, včetně ...
 • Zařízení pro rotační lití plastů 

  Augste, Jan
  Bakalářská práce se dle zadání zabývá návrhem zařízení pro výrobu technologií rotačního lití plastů. V zadání bylo jednoznačně určeno, že zařízení bude použito k výrobě nádrží o známých rozměrech. Vzhledem k tomu, že se ...
 • Využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. 

  Mucha, Roman
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti využití vysokorychlostní záznamové techniky pro sledování změn v mazacím filmu. První část popisuje základní pojmy v oblasti vysokorychlostních ...
 • Vliv sklonu a orientace na využití solárních kolektorů pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

  Sklenár, Ondrej
  Vplyv sklonu a orientácie na využitie solárnych kolektorov pre vykurovanie a ohrev TÚV v rodinnom dome. V tejto bakalárskej práci sa zaoberám problematikou a návrhom solárneho systému pre výrobu teplej úžitkovej vody. Pre ...
 • Technické odbavení letadel na letišti Brno – Tuřany 

  Šumpela, David
  Bakalářská práce “Technické odbavení letadel na letišti Brno-Tuřany“ pojednává o procesech odbavování letadel na brněnském letišti, se zaměřením na zajištění bezproblémového a včasného odbavení zavazadel a zboží v zázemí ...
 • Fyzika metamateriálů 

  Láska, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována elektrodynamice metamateriálů, které mají současně zápornou permitivitu a permeabilitu. Je ukázáno, že takové prostředí je popsáno záporným indexem lomu, což má výrazné důsledky v oblasti ...
 • Kluzáky v současném letectví 

  Schoř, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává v úvodu o stručné historii kluzáku. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních principů letu bezmotorového letadla včetně způsobu, jak může bezmotorový kluzák stoupat. Jsou zde také ...
 • Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet 

  Holcapfl, Zdeněk
  Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh přesuvny europalet, pro kolmý dopravní uzel mezi řetězovým dopravníkem a válečkovou tratí. Přesuvna umožňuje zvedat europaletu s břemenem do hmotnosti 1200 kg. Vertikální ...
 • Využití odpadního tepla ze spalovny nebezpečného odpadu 

  Štefánek, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o využívání odpadů, je zaměřena na využívání a zpracování nebezpečného odpadu. Provozní data nám byli poskytnuty spalovnou Ekotermex. Z poskytnutých parametrů se výpočtem zjistí množství ...
 • Tepelná čerpadla s možností chlazení 

  Potočník, Petr
  Bakalářská práce zahrnuje základní rozdělení tepelných čerpadel, přičemž se specializuje na tepelná čerpadla s možností chlazení. Blíže určuje výhodnější typy tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení. Přibližuje jejich ...
 • Pásový dopravník pro dopravu stavební drti 

  Němec, Jan
  Cílem této bakalářské práce na téma pásový dopravník je navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavební drti na osovou vzdálenost 48 m s převýšením 6 m.Požadovaný výkon je 170t/hoh. Tato práce ...
 • Software pro řízení manipulátoru rychlostních sond 

  Balusek, Radim
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit řídící software pro manipulátor se třemi stupni volnosti, který slouží pro měření teplotního pole a jeho činnost ověřit na modelu. Řízení manipulátoru je navrženo v programu NI ...
 • Využití metod Rapid Prototyping při vývoji nového výrobku 

  Rozinek, Josef
  Cílem této bakalářské práce je popsat využití metod Rapid Prototypingu při vývoji nového výrobku. Nejprve jsou popsány principy využívané zařízeními pro Rapid Prototyping s přehledem vybraných výrobců konkrétních zařízení. ...
 • Napjatostní a pevnostní analýza rámu jízdního kola a stanovení poddajnosti ve vybraných místech konstrukce. 

  Prášil, Jiří
  Cílem této práce bylo provést napěťově deformační analýzu konstrukce rámu jízdního kola za přístupů prosté pružnosti. Musel jsem nejdříve toto úlohu převést z prostorové úlohy na rovinnou a dále zjednodušit tak, aby splňovala ...

Zobrazit další