Recent Submissions

 • Elektronové strukturní vzorce Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Nováková, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku elektronových strukturních vzorců pomocí e-learningu. Studijní materiál je vytvořen aplikací Macromedia Flash a je určen převážně pro studenty prvního ročníku Fakulty chemické ...
 • Zimolez kamčatský - netradiční ovoce v České republice 

  Rybníčková, Eva
  Tato práce se zabývá možnostmi využití plodů zimolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica) v potravinářském průmyslu. V první části jsou popsány vlastnosti této rostliny a metody jejího pěstování. Druhá kapitola se zabývá ...
 • Korozivzdorné oceli 

  Chára, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá korozivzdornými ocelemi. V teoretické části jsou nejprve popsány mechanismy a druhy koroze. Dále se práce zabývá vlastnostmi, rozdělením a výrobou korozivzdorných ocelí a následuje stručný popis ...
 • Význam platiny v životním prostředí 

  Brestovská, Marta
  Tato bakalářská práce, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin platiny ve složkách životního prostředí (voda, půda, ovzduší) a metodami jejich stanovení. V práci je také zmíněno neméně podstatné stanovení platiny v ...
 • Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno 

  Kašpárková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. V teoretické části byla zmapována síť vodovodního potrubí ...
 • Možnosti využití odpadních lipidů a glycerolu k produkci karotenoidů kvasinkami. 

  Kostovová, Iveta
  Cílem předložené bakalářské práce bylo využití lipidických odpadů a odpadního glycerolu jako zdrojů uhlíku při kultivaci karotenogenních kvasinek. Celkem bylo ke kultivaci použito šest kmenů kvasinek: Rhodotorula glutinis, ...
 • Charakterizace odpadních rýžových substrátů a možnosti jejich využití mikroorganismy 

  Kapar, Jiří
  Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat vybrané cereální substráty a na základě výsledků skupinových parametrů určit nejvhodnější substrát pro využití modelovými průmyslovými mikroorganismy. Analýza celkových polyfenolů, ...
 • Reologie v technologii anorganických pojiv 

  Kosár, Petr
  Bakalářská práce se zabývá studiem reologického chování cementových past. V úvodní části je stručně popsáno složení portlandského cementu. Dále následuje detailní popis vzájemné interakce cementu s vodou a princip působení ...
 • Možnosti přípravy románských cementů modifikací vápencových odkalů 

  Petr, Jiří
  Je zřejmé, že pojivové systémy na bázi portlandského slínku budou hrát v průmyslu stavebních hmot i nadále hlavní roli. Důvodem je zejména jejich vysoká kvalita, standardizovanost a cenová dostupnost. Zároveň je však citelná ...
 • Studium senzorických vlastností organických polovodivých látek 

  Saska, Pavel
  Látky na bázi diketopyrrolopyrrolu jsou organické pigmenty, které mají charakter polovodičů. Jejich analogy s pyridylovou boční skupinou jsou díky své citlivosti na vodík potenciálně využitelné jako vodíkové senzory. Cílem ...
 • Vliv přídavku mletého vápence na vlastnosti cemento-struskových pojivových systémů 

  Bílek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá vlivem přídavku mletého vápence na vlastnosti cemento-struskových pojivových systémů. Byl zkoumán a vzájemně porovnáván vývoj pevností v tlaku a v tahu za ohybu u binárních a ternárních systémů (past), ...
 • Zástupce drobného ovoce - angrešt a jeho nutriční charakteristiky 

  Mohelský, Tomáš
  Tato práce se zabývá méně známým druhem ovoce, a to Srstkou angreštem (Ribes uva crispa). V teoretické části jsou popsány botanické charakteristiky Srstky Angreštu: popis rostliny, rozmnožování a formy rostlin. Dále jsou ...
 • Vliv derivátů pyrrolidonu na alkydové a polyuretanové povlaky 

  Klímová, Edita
  Cílem bakalářské práce bylo doplnit údaje o odolnosti povlaků vytvořených nátěrovými hmotami na bázi alkydových a polyuretanových pryskyřic. V teoretické části byly shromážděny a utříděny relevantní informace z oblasti ...
 • Sukralosa - nově povolené sladidlo v České republice 

  Chlebcová, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá témou náhradného sladidla sukralózy. Pozornosť je venovaná spôsobu výroby, použitiu, jej vlastnostiam ako je sladkosť, chutnosť a vplyvu na ľudské zdravie, toxicite. V potravinárskom priemysle ...
 • Organické solární články na bázi nízkomolekulárních materiálů 

  Omasta, Lukáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na charakterizáciu vlastností nových organických materiálov vhodných na použitie v solárnych článkoch. V teoretickej časti je rešerše na tému organické solárne články spolu s popisom ...
 • Barierové vrstvy na bázi SiOx 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace tenkých vrstev vytvořených pomocí takových metod, jako je vakuové napařování, vakuové napařování v plazmatu a plazmochemická depozice z plynné fáze. Výchozími materiály pro ...
 • Kinetika krystalizace kopolymerů PP 

  Krajčik, Ladislav
  V této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu ...
 • Stanovení obsahu enzymu Rubisco v listech 

  Hlaváček, Viliam
  Cieľom bakalárskej práce bola optimalizácia podmienok pre stanovenie obsahu enzýmu Rubisco metódou SDS-PAGE a stanovenie vhodného postupu extrakcie proteínov z rastlinného pletiva. Taktiež bolo stanovené aj rozmedzie ...
 • Systém měření a regulace parametrů polymerace ethenu 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem práce bylo sestavit zařízení umožňující automatizované měření kinetických charakteristik katalytických systémů použitých při roztokové polymeraci ethenu. Teoretická část práce podává základní přehled o chemických ...
 • Vysokopevnostní macrodefect-free kompozity pro žáruvzdorné aplikace 

  Ryšková, Martina
  Obsahem bakalářské práce je studium odolnosti vůči žáru macro-defect-free (MDF) kompozitu založeného na bázi kalcium-aluminátového cementu a organického polymeru polyvinylalkoholu. Macrodefect-free kompozity jsou významné ...

View more