Recent Submissions

 • Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno 

  Kašpárková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. V teoretické části byla zmapována síť vodovodního potrubí ...
 • Možnosti přípravy románských cementů modifikací vápencových odkalů 

  Petr, Jiří
  Je zřejmé, že pojivové systémy na bázi portlandského slínku budou hrát v průmyslu stavebních hmot i nadále hlavní roli. Důvodem je zejména jejich vysoká kvalita, standardizovanost a cenová dostupnost. Zároveň je však citelná ...
 • Studium senzorických vlastností organických polovodivých látek 

  Saska, Pavel
  Látky na bázi diketopyrrolopyrrolu jsou organické pigmenty, které mají charakter polovodičů. Jejich analogy s pyridylovou boční skupinou jsou díky své citlivosti na vodík potenciálně využitelné jako vodíkové senzory. Cílem ...
 • Zimolez kamčatský - netradiční ovoce v České republice 

  Rybníčková, Eva
  Tato práce se zabývá možnostmi využití plodů zimolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica) v potravinářském průmyslu. V první části jsou popsány vlastnosti této rostliny a metody jejího pěstování. Druhá kapitola se zabývá ...
 • Korozivzdorné oceli 

  Chára, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá korozivzdornými ocelemi. V teoretické části jsou nejprve popsány mechanismy a druhy koroze. Dále se práce zabývá vlastnostmi, rozdělením a výrobou korozivzdorných ocelí a následuje stručný popis ...
 • Reologie v technologii anorganických pojiv 

  Kosár, Petr
  Bakalářská práce se zabývá studiem reologického chování cementových past. V úvodní části je stručně popsáno složení portlandského cementu. Dále následuje detailní popis vzájemné interakce cementu s vodou a princip působení ...
 • Význam platiny v životním prostředí 

  Brestovská, Marta
  Tato bakalářská práce, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin platiny ve složkách životního prostředí (voda, půda, ovzduší) a metodami jejich stanovení. V práci je také zmíněno neméně podstatné stanovení platiny v ...
 • Charakterizace odpadních rýžových substrátů a možnosti jejich využití mikroorganismy 

  Kapar, Jiří
  Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat vybrané cereální substráty a na základě výsledků skupinových parametrů určit nejvhodnější substrát pro využití modelovými průmyslovými mikroorganismy. Analýza celkových polyfenolů, ...
 • Možnosti využití odpadních lipidů a glycerolu k produkci karotenoidů kvasinkami. 

  Kostovová, Iveta
  Cílem předložené bakalářské práce bylo využití lipidických odpadů a odpadního glycerolu jako zdrojů uhlíku při kultivaci karotenogenních kvasinek. Celkem bylo ke kultivaci použito šest kmenů kvasinek: Rhodotorula glutinis, ...
 • Elektronové strukturní vzorce Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Nováková, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku elektronových strukturních vzorců pomocí e-learningu. Studijní materiál je vytvořen aplikací Macromedia Flash a je určen převážně pro studenty prvního ročníku Fakulty chemické ...
 • Vliv přídavku mletého vápence na vlastnosti cemento-struskových pojivových systémů 

  Bílek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá vlivem přídavku mletého vápence na vlastnosti cemento-struskových pojivových systémů. Byl zkoumán a vzájemně porovnáván vývoj pevností v tlaku a v tahu za ohybu u binárních a ternárních systémů (past), ...
 • Sukralosa - nově povolené sladidlo v České republice 

  Chlebcová, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá témou náhradného sladidla sukralózy. Pozornosť je venovaná spôsobu výroby, použitiu, jej vlastnostiam ako je sladkosť, chutnosť a vplyvu na ľudské zdravie, toxicite. V potravinárskom priemysle ...
 • Kinetika krystalizace kopolymerů PP 

  Krajčik, Ladislav
  V této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu ...
 • Systém měření a regulace parametrů polymerace ethenu 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem práce bylo sestavit zařízení umožňující automatizované měření kinetických charakteristik katalytických systémů použitých při roztokové polymeraci ethenu. Teoretická část práce podává základní přehled o chemických ...
 • Příprava a charakterizace betonů na bázi směsného geopolymerního pojiva 

  Bulejko, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou betonů na bázi alkalicky aktivovaných pojivových systémů (geopolymerů). Jako základní aluminosilikátové složky pro přípravu alkalicky aktivovaného pojiva bylo použito jemně mleté ...
 • Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi 

  Lattenberg, Pavel
  Tato práce se zabývá zkoumáním možností přípravy umělých pískovců na geopolymerní bázi a způsoby dosažení přírodního vzhledu a dobrých mechanických vlastností. Teoretická část je věnována současnému stavu v oblasti poznání ...
 • Vysokopevnostní macrodefect-free kompozity pro žáruvzdorné aplikace 

  Ryšková, Martina
  Obsahem bakalářské práce je studium odolnosti vůči žáru macro-defect-free (MDF) kompozitu založeného na bázi kalcium-aluminátového cementu a organického polymeru polyvinylalkoholu. Macrodefect-free kompozity jsou významné ...
 • Stanovení obsahu enzymu Rubisco v listech 

  Hlaváček, Viliam
  Cieľom bakalárskej práce bola optimalizácia podmienok pre stanovenie obsahu enzýmu Rubisco metódou SDS-PAGE a stanovenie vhodného postupu extrakcie proteínov z rastlinného pletiva. Taktiež bolo stanovené aj rozmedzie ...
 • Zástupce drobného ovoce - angrešt a jeho nutriční charakteristiky 

  Mohelský, Tomáš
  Tato práce se zabývá méně známým druhem ovoce, a to Srstkou angreštem (Ribes uva crispa). V teoretické části jsou popsány botanické charakteristiky Srstky Angreštu: popis rostliny, rozmnožování a formy rostlin. Dále jsou ...
 • Vliv derivátů pyrrolidonu na alkydové a polyuretanové povlaky 

  Klímová, Edita
  Cílem bakalářské práce bylo doplnit údaje o odolnosti povlaků vytvořených nátěrovými hmotami na bázi alkydových a polyuretanových pryskyřic. V teoretické části byly shromážděny a utříděny relevantní informace z oblasti ...

View more