Now showing items 1-20 of 111

 • Antibakteriální gely a jejich účinnost 

  Horáček, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení účinnosti antibakteriálních a dezinfekčních gelů na ruce, které jsou vhodným doplňkem osobní hygieny a dalším faktorem prevence proti různým onemocněním, přenášených prostřednictvím ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Kaňová, Kateřina
  Tato práce je zaměřena na stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část podává přehled o vlastnostech, výskytu, dalších odrůdách a obsahových látkách bezu černého a jeho využití ...
 • Zhodnocení kvality vod ze studní regionu Vysočina 

  Remerová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení kvality vod ze studní, které se nacházejí v regionu Vysočina. Práce pojednává o druzích vod, podrobněji o vodě podzemní. Dále jsou zde popsány kontaminanty ve vodách s důrazem na ...
 • Studium degradačních vlivů na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Tulková, Tereza
  Bakalářská práce se věnuje problematice degradace fotovoltaických článků a modulů. K posouzení degradace v průběhu provozu byla využita data z fotovoltaického systému realizovanému na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity ...
 • Vliv pesticidů na mikroflóru vinné révy 

  Damborský, Pavel
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru shrnuje informace o vlivu pesticidů na mikroflóru vinné révy. V úvodu je popsána obecná charakteristika pesticidů, jejich klasifikace, toxicita a stručný přehled. Dále popisuje ...
 • Identifikace a charakterizace vybraných druhů bakterií mléčného kvašení 

  Trojánek, Zdeněk
  Mezi významné zástupce bakterií mléčného kvašení patří gram-pozitivní bakterie rodu Bifidobacterium. Jsou běžnou součástí střevní mikroflóry, kde pomáhají udržovat rovnováhu a zabraňují kolonizaci trávícího traktu patogenními ...
 • Supersulfátové cementy 

  Mohelská, Lucie
  Práce studuje možnosti využití druhotných surovin produkovaných energetickým průmyslem. Konkrétně se věnuje možnostem přípravy supersulfátových cementů s obsahem odpadních surovin. Jako základního systému pro simulaci bylo ...
 • Možnosti uplatnění slévárenských písků v geopolymerních systémech 

  Kopecký, Filip
  Vzhledem ke vzrůstající výrobě litin, oceli a jiných kovových materiálů vyráběných ve slévárnách roste i produkce použitých slévárenských písků. Slévárenské písky, které zbudou po doformování a není možné je vrátit zpět ...
 • Problematika terorismu a její souvislosti 

  Králik, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou terorismu z pohledu vymezení terorismu, jeho historického vývoje, možných příčin, projevů a důsledků ve vztahu k bezpečnostnímu prostředí. V závěru práce se zaměřuji na problematiku forem ...
 • Historie a současnost chemických zbraní 

  Virglerová, Kateřina
  Ve své první části se tato bakalářská práce zabývá historií chemických zbraní od dávného starověku až po jejich současný stav. V další části práce seznamuje s mezinárodní Úmluvou o zákazu chemických zbraní (1993), a to ...
 • Posuzování nebezpečnosti nebezpečných chemických průmyslových toxických látek 

  Poláček, Tomáš
  Práce pojednává o celkovém působení nebezpečí nebezpečných chemických průmyslových toxických látkách na lidský organismu, popisuje fyzikálně-chemické vlastnosti daných látek, jejich toxikologické vlastnosti a nebezpečí pro ...
 • Připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace 

  Lichevníková, Nikola
  Tato práce je zaměřena na připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Schopnost zvládnout tyto událostí by mělo být pro všechny obyvatele a obce jednou ze základních priorit. V této práci je zhodnocen ...
 • Probiotické bakterie ve farmaceutických přípravcích 

  Suranová, Mária
  Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré, ak sú podávané v adekvátnych množstvách, majú priaznivé účinky na zdravie hostiteľa. Používajú sa najmä ako súčasť špecifických mliečnych výrobkov a tiež ako doplnky stravy vo forme ...
 • Vliv obsahu funkčních skupin na difúzi kovových iontů v huminových gelech 

  Smitalová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelech s různým obsahem modifikovaných huminových kyselin. Cílem práce bylo zjistit, zda bude docházet k imobilizaci měďnatých iontů ve směsných gelech ...
 • Síla vazby kovových iontů v huminových gelech 

  Potočková, Jana
  Tato práce se zabývá studiem síly vazby mědi v huminových gelech. Během studia byly použity dvě metody extrakce, kontinuální a frakční. Během frakční extrakce probíhá vyluhování mědi v jednotlivých činidlech, zatímco během ...
 • Stanovení obsahu huminových kyselin v roztocích chronopotenciometricky 

  Viktorinová, Jana
  Huminové kyseliny patří do skupiny huminových látek, což jsou látky přírodního původu vyskytující se v půdách, rašelinách sedimentech a mladých uhlí. Tyto látky jsou směsí sloučenin různých molekulových hmotností a struktury. ...
 • Charakterizace methylovaných huminových kyselin 

  Solná, Irena
  Hlavní náplní této bakalářské práce bylo vhodně charakterizovat vlastnosti methylovaných huminových kyselin. Byla provedena rešerše o modifikacích kyselých funkčních skupin huminových látek a byly vybrány vhodné experimentální ...
 • Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno 

  Kašpárková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. V teoretické části byla zmapována síť vodovodního potrubí ...
 • Charakterizace plazmatu pro vytváření tenkých organokřemíkových vrstev z hexamethyldisiloxanu 

  Blahová, Lucie
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu pro tvorbu tenkých vrstev na bázi organokřemičitanů. Jako prekurzor pro plazmovou depozici byl použit hexamethyldisiloxan za přítomnosti kyslíku a diagnostika byla ...