Now showing items 1-20 of 111

 • Adaptace aparatury pro časově rozlišenou optickou spktroskopii 

  Koutný, Jan
  Předmětem bakalářské práce je sestavení aparatury pro měření transientní absorpce zábleskovou fotolýzou a otestování její funkčnosti pomocí detekce absorpce tripletních stavů benzofenonu. Teoretická část je věnována základům ...
 • Analytické metody využívané při sledování kontaminace životního prostředí v souvislosti s těžbou uranových rud 

  Bílek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá zkušebními postupy, které se používají při sledování kontaminace životního prostředí po těžbě uranové rudy v oblasti uranového dolu v Dolní Rožínce. Zabývá se stanovením radioaktivních prvků ...
 • Antibakteriální gely a jejich účinnost 

  Horáček, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení účinnosti antibakteriálních a dezinfekčních gelů na ruce, které jsou vhodným doplňkem osobní hygieny a dalším faktorem prevence proti různým onemocněním, přenášených prostřednictvím ...
 • Aromatický profil sýrových analogů 

  Součková, Šárka
  Tato bakalářská práce řeší problematiku tavených sýrových analogů. Co to vlastně jsou sýrové analogy, jejich chemické složení a vlastnosti. Cílem bylo proměřit několik vzorků sýrových analogů s přídavkem různých druhů ...
 • Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi 

  Lattenberg, Pavel
  Tato práce se zabývá zkoumáním možností přípravy umělých pískovců na geopolymerní bázi a způsoby dosažení přírodního vzhledu a dobrých mechanických vlastností. Teoretická část je věnována současnému stavu v oblasti poznání ...
 • Barierové vrstvy na bázi SiOx 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace tenkých vrstev vytvořených pomocí takových metod, jako je vakuové napařování, vakuové napařování v plazmatu a plazmochemická depozice z plynné fáze. Výchozími materiály pro ...
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů 

  Chodurová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů. Vzhledem k tomu, že nejvíc pracovních úrazů u nás se odehrává v souvislosti s dopravními prostředky, není překvapující, že bezpečnost ...
 • Cereální suroviny, výrobky a jejich význam 

  Hamrlová, Romana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem cereálních surovin, výrobků a jejich významem. Hlavním tématem práce jsou tzv. snídaňové cereálie. Teoretická část je zaměřena na popis obilného zrna, chemického složení obilovin ...
 • Charakterizace a syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů 

  Kašpárek, Vít
  V první části se práce zaměřuje na teoretické základy metod používaných pro charakterizaci nově připravených sloučenin, zejména rentgenovou strukturní analýzu, infračervenou spektrometrii, Ramanovu spektrometrii a nukleární ...
 • Charakterizace methylovaných huminových kyselin 

  Solná, Irena
  Hlavní náplní této bakalářské práce bylo vhodně charakterizovat vlastnosti methylovaných huminových kyselin. Byla provedena rešerše o modifikacích kyselých funkčních skupin huminových látek a byly vybrány vhodné experimentální ...
 • Charakterizace odpadních rýžových substrátů a možnosti jejich využití mikroorganismy 

  Kapar, Jiří
  Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat vybrané cereální substráty a na základě výsledků skupinových parametrů určit nejvhodnější substrát pro využití modelovými průmyslovými mikroorganismy. Analýza celkových polyfenolů, ...
 • Charakterizace plazmatu pro vytváření tenkých organokřemíkových vrstev z hexamethyldisiloxanu 

  Blahová, Lucie
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu pro tvorbu tenkých vrstev na bázi organokřemičitanů. Jako prekurzor pro plazmovou depozici byl použit hexamethyldisiloxan za přítomnosti kyslíku a diagnostika byla ...
 • Chrom a jeho specie ve složkách životního prostředí, zejména v akvatickém ekosystému 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru je zaměřena na osud chromu v životním prostředí. Jsou zde shrnuty základní poznatky o vlastnostech chromu a jeho sloučenin, o zdrojích, vstupech, výskytu a přeměnách nejvýznamnějších ...
 • Ekologická produkce hroznů a výroba vína 

  Kalábová, Jana
  Teorie bakalářské práce je zaměřena na technologické postupy výroby vína a v současnosti velmi vyspělou produkci vín. Popisuje principy ekologického zemědělství a způsob ekologického pěstování vinné révy. V dalším bodě ...
 • Elektronové strukturní vzorce Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Nováková, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku elektronových strukturních vzorců pomocí e-learningu. Studijní materiál je vytvořen aplikací Macromedia Flash a je určen převážně pro studenty prvního ročníku Fakulty chemické ...
 • Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie 

  Hrabal, Michal
  Práce se zabývá studiem přenosu náboje mezi materiály potenciálně vhodnými pro konstrukci organických solárních článků. Přenos náboje je studován pomocí zhášení fluorescence. V teoretické části je provedena rešerše a shrnuty ...
 • Environmentální aspekty pyrotechnických složí 

  Mešková, Michala
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem pyrotechnických složí a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Je zde vysvětlena podstata a skladba používaných pyrotechnických složí. Při hoření těchto složí se do ovzduší ...
 • Historie a současnost chemických zbraní 

  Virglerová, Kateřina
  Ve své první části se tato bakalářská práce zabývá historií chemických zbraní od dávného starověku až po jejich současný stav. V další části práce seznamuje s mezinárodní Úmluvou o zákazu chemických zbraní (1993), a to ...
 • Hodnocení ekotoxicity chemických látek s využitím řasových testů 

  Osinová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití řasových testů při hodnocení ekotoxicity chemických látek. První část práce se podrobně zabývá studiem řas a metodikou řasového testu. Druhá část posuzuje vhodnost využití různých ...
 • Hormony a jejich přítomnost ve složkách životního prostředí 

  Sučková, Tereza
  Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat problematiku výskytu hormonů v životním prostředí a podat přehled o dostupných metodách jejich stanovení. Práce obsahuje přehled hlavních skupin hormonů rozdělených dle jejich ...