Recent Submissions

 • Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů 

  Flimelová, Miroslava
  Bakalářská práce „Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů“ shrnuje poznatky z oblasti nanotechnologií, nanočástic a nanochemie. Cílem práce je literární rešerše této problematiky, používání nanočástic a možná ...
 • Plísně a obytné budovy 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na plísně v obytných budovách. Na jejich výskyt a podmínky pro jejich růst a rozmnožování. Definuje jejich rozdělení, morfologii, metabolizmus a způsob rozmnožování. Popisuje nejvýznamnější ...
 • Porovnání citlivosti Bacillus subtilis a Clostridium difficile vůči vybraným chemickým látkám 

  Šlitrová, Barbora
  Sporicidní aktivita dezinfekčních přípravků se dle normy ČSN EN 13704 zkouší na sporách kmene Bacillus subtilis. V posledních letech se začal šířit hypervirulentní kmen Clostridium difficile PCR ribotyp 027. Do prosince ...
 • Analýza prvků v potravních doplňcích 

  Motlová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice potravních doplňků, minerálních prvků a jejich stanovení v doplňcích stravy. Cílem práce bylo vypracování literární rešerše zaměřené na potravní doplňky, minerální prvky v nich ...
 • Koloběh vybraných kovových prvků v životním prostředí 

  Šebková, Michaela
  Tato bakalářská práce sleduje skupinu vybraných kovů (nikl, zinek, měď, kadmium a olovo) ve složkách životního prostředí. Zabývá se přirozenými a antropogenními vstupy kovů do atmosféry, vody a půdy a jejich transportem ...
 • Vliv podmínek uchovávání na obsah biologicky aktivních složek v plodech jablek 

  Ferdová, Jitka
  V předložené bakalářské práci jsou popsány antioxidanty vyskytující se ve stravě a jejich účinky na lidský organismus. Dále jsou shrnuty činitele znehodnocování plodů jablek v průběhu skladování a možnosti ochrany proti ...
 • Studium fázových přeměn v huminových látkách 

  Grebíková, Lucie
  Práce je zaměřena na zmapování možností využití teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie při studiu fázových přeměn v huminových látkách, především huminových kyselinách (HA). Studovány budou jak huminové ...
 • Aplikace baktérie Agrobacterium tumefaciens 

  Kováčová, Viera
  Táto práca sa zaoberá biotechnologickými aplikáciami baktérie Agrobacterium tumefaciens, ktorá je schopná sprostredkovávať genetickú transformáciu nie len rastlín. Medzi hlavné body projektu patrí popis základných vlastností ...
 • Vývoj a optimalizace stabilní receptury opalovacího prostředku 

  Němečková, Lenka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vývoje a optimalizace stabilní receptury opalovacího prostředku s ochranným faktorem SPF 15, jehož výrobcem je firma Altermed Olomouc. V teoretické části jsou definovány ...
 • Degradace biomateriálů v modelovém fyziologickém prostředí 

  Mikulíková, Zuzana
  Cílem předložené práce je studium degradace vybraných modifikovaných bílkovinných materiálů a optimalizace metod použitelných pro sledování změn koncentrace proteinů ve vzorcích podléhajících proteolytické degradaci. V ...
 • Termofilní mikroorganismy 

  Sůkalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním termofilních druhů mezi mikroorganismy, charakteristikou významných rodů, ve kterých tyto organismy nacházíme a podrobným popisem vybraných druhů. Je popsán vznik termálního ...
 • Potravní doplňky k podpoře snižování nadváhy 

  Krabáč, Lubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití náhradních sladidel k redukci nadváhy a k léčbě cukrovky 2. typu. V experimentální části byl ověřen minimální vliv nízkoenergetického sladidla Extra-Linie od společnosti ...
 • Stanovení vybraných xenobiotik v bioindikátorech rostlinného původu 

  Čechová, Eliška
  Monitoring životního prostředí je základním aspektem hodnocení stavu životního prostředí. Provádí se analýzy vody, vzduchu, půdy a bioindikátorů. Tato práce se zaměřuje na vybrané bioindikátory rostlinného původu, jehličí ...
 • Identifikace baktérií mléčného kvašení v probiotických preparátech (tabletách) s využitím amplifikačních metod 

  Balogová, Petra
  Laktobacily hrají důležitou roli ve fermentačních procesech již po tisíciletí. Byly prostudovány jejich probiotické vlastnosti a dnes jsou používány při výrobě fermentovaných potravinových výrobků a doplňků stravy včetně ...
 • Odstraňování různých druhů fytoplanktonu flotací rozpuštěným vzduchem 

  Sukopová, Martina
  V práci byla hodnocena účinnost flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) při odstraňování různých druhů fytoplanktonu. Jako naprostou nezbytnou se v procesu úpravy vody ukázala aglomerační fáze, neboli koagulace a flokulace. Ta ...
 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie 

  Přichystal, Lukáš
  Tato práce se zabývá využíváním biomasy jako nositele energie a způsobu jejího získání. Jsou popsány v současnosti nejpoužívanější metody přeměny biomasy na různé formy energie, od spalování po anaerobní digesci. Dále tato ...
 • Změny jakosti pitné vody v distribuční síti úpravny vody Štítary 

  Hubená, Renáta
  V obecné části práce jsou soustředěny informace o technologii úpravy vody a jejích změnách v úpravně vody Štítary. V experimentální části jsou prezentovány zpracované údaje o jakosti pitné vody v distribuční síti úpravny ...
 • Tvorba mléčných koprecipitátů pomocí přídavku kyseliny mléčné 

  Králová, Petra
  Tato práce pojednává o výrobě mléčných koprecipitátů přídavkem kyseliny mléčné. Cílem bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled používaných metod při srážení mléka a jejich používání v mlékárenském ...
 • Studium tepelných vlastností materiálů pro laminaci solárních článků 

  Dohnalová, Lenka
  Předmětem této práce bylo studium tepelných vlastností materiálů pro laminaci solárních článků. Cílem mojí práce bylo změřit a charakterizovat základní tepelné vlastnosti objemových materiálů a fólií, které se používají ...
 • Typy a vlastnosti "metal-free" katalyzátorů pro živé polymerace biomateriálů 

  Repka, Martin
  Syntéza biokompatibilních a biodegradabilních polyesterů, použitelných převážně v medicíně, využívá pro polymeraci za otevření kruhu katalyzátory na bázi kovu (např. Sn, Al atd.), které se mohou po implantaci deponovat v ...

View more