Now showing items 1-20 of 106

 • Aktivní látky v solární kosmetice 

  Jochimová, Eva
  Aktivní látky v solární kosmetice jsou dány množstvím a charakterem UV-filtrů, které absorbují paprsky v UVA nebo v UVB oblasti. Ve Spojených státech amerických jsou považovány za léčiva, avšak u nás jsou legislativně ...
 • Analogy tavených sýrů 

  Brabcová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sýrových analogů se zaměřením na tavené sýrové analogy. Cílem bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na suroviny vhodné pro výrobu sýrových analogů a jejich vliv na fyzikálně ...
 • Analýza prvků v potravních doplňcích 

  Motlová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice potravních doplňků, minerálních prvků a jejich stanovení v doplňcích stravy. Cílem práce bylo vypracování literární rešerše zaměřené na potravní doplňky, minerální prvky v nich ...
 • Analýza rizik pracovního prostředí ve výukových chemických laboratořích 

  Křištof, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik a na dodržení zákonných předpisů pro práci ve výukových laboratoří Fakulty chemické VUT v Brně. K posouzení byl využit vlastní úsudek založený na práci v daných praktikách, pro ...
 • Aplikace baktérie Agrobacterium tumefaciens 

  Kováčová, Viera
  Táto práca sa zaoberá biotechnologickými aplikáciami baktérie Agrobacterium tumefaciens, ktorá je schopná sprostredkovávať genetickú transformáciu nie len rastlín. Medzi hlavné body projektu patrí popis základných vlastností ...
 • Bezová šťáva, vlastnosti a možnosti jejího využití 

  Forejtarová, Darina
  Předmětem této bakalářské práce je bezová šťáva, její charakterizace a možnosti jejího využití. V úvodu teoretické části je popsán bez černý, jeho odrůdy a chemické složení. Jsou zde zmíněny možnosti zpracování bezu černého, ...
 • Bezsádrovcové cementy s retardovaným tuhnutím přísadou plastifikátorů a alkalické složky. 

  Sedlařík, Tomáš
  Tato práce se zabývá přípravou bezsádrovcových cementů s retardovaným tuhnutím. Popisuje jejich přípravu alkalickou aktivací a to s přísadou superplastifikátorů, ale i bez superplastifikátorů. Cílem práce je ukázat možnou ...
 • Biologicky významné látky v cereálních produktech 

  Vondráčková, Hedvika
  Předložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, ...
 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie 

  Přichystal, Lukáš
  Tato práce se zabývá využíváním biomasy jako nositele energie a způsobu jejího získání. Jsou popsány v současnosti nejpoužívanější metody přeměny biomasy na různé formy energie, od spalování po anaerobní digesci. Dále tato ...
 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Číhalová, Martina
  Rešeršní zpracování průběhu aerobní biotransformace aromatických polynitrolátek a metod detekce a analytického stanovení transformačních meziproduktů.
 • Chemické výpočty Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Košová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce jsou e-learning, prostředky k jeho tvorbě, tvorba samotná, práce se základními prvky tvořícími e-learning a zhodnocení kvality e-learningu na FCH VUT a Masarykově univerzitě v Brně. Praktickým ...
 • Choroby a vady vína 

  Rychová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy ...
 • Degradace biomateriálů v modelovém fyziologickém prostředí 

  Mikulíková, Zuzana
  Cílem předložené práce je studium degradace vybraných modifikovaných bílkovinných materiálů a optimalizace metod použitelných pro sledování změn koncentrace proteinů ve vzorcích podléhajících proteolytické degradaci. V ...
 • Difúze měďnatých iontů v huminovém gelu 

  Kalina, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo ověření, zda má na difúzi vliv objem výchozího roztoku měďnatých iontů a délka trubiček plněných ...
 • Energetické využití biomasy v kraji Vysočina, posouzení vlivů na životní prostředí 

  Havelková, Ludmila
  Práce je zaměřena na analýzu využití biomasy v Kraji vysočina. Práce analyzuje potencionální a reálné možnosti regionu v návaznosti na územně energetickou koncepci rozvoje kraje.
 • Huminové látky jako koloidní transportní systém rostlinných živin 

  Hudlíková, Iva
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o huminových látkách jako majoritní části organického uhlíku v půdě při transportu živin ke kořenovému systému rostlin. Literární rešerže je zaměřena na huminové látky, sorpční schopnost ...
 • Identifikace baktérií mléčného kvašení v kysaných mléčných výrobcích s využitím amplifikačních metod 

  Jurečková, Nela
  Cílem bakalářské práce je izolovat genomovou DNA ze 7 mléčných výrobků (jogurty/ jogurtové mléko) v takové kvalitě, aby bylo možné ji použít pro PCR. K izolaci DNA byly použity magnetického částice (P(HEMA-co¬-GMA)). DNA ...
 • Identifikace baktérií mléčného kvašení v probiotických preparátech (tabletách) s využitím amplifikačních metod 

  Balogová, Petra
  Laktobacily hrají důležitou roli ve fermentačních procesech již po tisíciletí. Byly prostudovány jejich probiotické vlastnosti a dnes jsou používány při výrobě fermentovaných potravinových výrobků a doplňků stravy včetně ...
 • Jednoduchá detekční souprava průmyslových škodlivin 

  Lysý, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení používaných detekčních souprav a prostředků se zaměřením na průmyslové škodliviny. Součástí práce je i zhodnocení úniků škodlivin do prostředí za uplynulých 10 let. Výstupem práce ...
 • Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí 

  Finsterlová, Hana
  Tato práce se zabývá osudem rtuti v životním prostředí. Shrnuje informace o vlastnostech rtuti a jejích sloučeninách, o výskytu rtuti v atmosféře, vodě, půdě a sedimentech. Pojednává o jednotlivých vstupech rtuti do životního ...