Show simple item record

Stress and strain analysis of different total knee endoprostheses on tibia bone tissue performance

dc.contributor.advisorMarcián, Petrcs
dc.contributor.authorBoháč, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:22Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:22Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationBOHÁČ, P. Deformační a napěťová analýza vlivu různých totálních kolenních endoprotéz na kostní tkáň tibie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206186
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou vlivu různých totálních endoprotéz kolenního kloubu na periprostetickou kostní tkáň tibie. V první části práce je popsána problémová situace a provedená rešeršní studie související s danou problematikou. V druhé části práce jsou popsány základní znalosti vhodné pro pochopení řešené problematiky. V třetí části práce je podrobně popsán postup tvorby výpočtových modelů, jenž by měl využitou metodiku učinit reprodukovatelnou i pro případné další studie. V další části práce jsou analyzovány a prezentovány výsledky z výpočtového modelování s využitím metody konečných prvků. Na základě Frostovy hypotézy jsou pak zhodnoceny a porovnány vlivy různých totálních endoprotéz kolenního kloubu na periprostetickou kostní tkáň tibie při určeném maximálním zatížení působícím v cyklu chůze. V závěru práce jsou zmíněny možné důsledky této analýzy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the stress-strain analysis of the influence of various total knee endoprosthesis on the periprosthetic bone tissue of the tibia. The first part of the thesis describes the problem situation and the research study related to the issue. The second part of the thesis describes the basic knowledge suitable for understanding the issues addressed. The third part of the thesis describes in detail the process of creating computational models, which should make the used methodology reproducible for possible further studies. The next part of the work analyses and presents the results of computational modelling using the finite element method. Based on the Frost hypothesis, the effects of various total knee endoprosthesis on the periprosthetic tibial bone tissue at a specified maximum load appearing in the walking cycle are evaluated and compared. At the end of the thesis, the possible consequences of this analysis are mentioned.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttotální artroplastika kolenního kloubucs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectcelopolyethylénová tibiální komponentacs
dc.subjectmetal-backed tibiální komponentacs
dc.subjecttotal knee arthroplastyen
dc.subjectcomputational modellingen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectall -polyethylene tibial componenten
dc.subjectmetal-backed tibial componenten
dc.titleDeformační a napěťová analýza vlivu různých totálních kolenních endoprotéz na kostní tkáň tibiecs
dc.title.alternativeStress and strain analysis of different total knee endoprostheses on tibia bone tissue performanceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-15:04:32cs
thesis.disciplineBiomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140127en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:22en
sync.item.modts2022.06.16 08:14:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBorák, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji diplomovou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s diplomovou prací: Na horní komponentě máte předepsány nulové posuvy, není tato podmínka příliš omezující? Nevíte, proč se jako etalon volí muž? Z jakého hlediska se hodnotí napjatost, jaké mezní stavy se uvažují? Uvažuje se namáhání na otěr? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInženýrská mechanika a biomechanikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record