Recent Submissions

 • Podpora managementu rizik v agilním vývoji produktu 

  Vafek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá oblastí projektového managementu v agilním vývoji produktu dle standardu PMI (Project Management Institute) na základě metodických příruček. V rámci agilního vývoje je zde brán důraz rovněž na ...
 • Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem 

  Šindlerová, Vanesa
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálními riziky vyplývajících z nakládání s textilním odpadem. V úvodu popisuje kontext problematiky textilu a mapuje současnou situaci nakládání s textilním odpadem. Hlavní cíl práce ...
 • Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí konkrétního průmyslového podniku 

  Hájková, Alena
  Předkládaná diplomová práce se zabývá riziky výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí průmyslového podniku zaměřeného na automotive. V úvodní části práce je analyzován současný stav poznání vymezující ...
 • Modelování rizik v inženýrských aplikacích 

  Konečný, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na modelování rizik v inženýrské aplikaci. Využity jsou poznatky získané ze statistických metod operačního výzkumu, konkrétně regresní analýzy. Analyzovány jsou elektrické veličiny, měřené na ...
 • Optimalizační modely rizik v energetice 

  Studený, Vojtěch
  Tato diplomová práce řeší modelování výroby elektřiny ze střešních fotovoltaických elektráren. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem vstupní parametry ovlivňují návratnost a zjistit optimální podmínky pro dosažení ...
 • Využití umělé inteligence pro snižování rizika v podniku 

  Smija, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou a následným vyhodnocením vybraných modelů užitkových vozidel od jednotlivých výrobců, s využitím metod umělé inteligence. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na základy rizikologie, fuzzy logiku ...
 • Analýza technických rizik 

  Sekanina, Jiří
  Tato diplomová práce s názvem Analýza technických rizik je zaměřena na harmonizovanou metodu FMEA. Teoretická část je věnována pokročilému plánování kvality, nástrojům kvality a detailnímu popisu všech sedmi kroků nové ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Sekáč, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením rizika dodavatelů s využitím teorie fuzzy logiky. Analýza a vyhodnocení rizik dodavatelů bylo zpracováno pro společnost PROBYT REAL s.r.o., která hledá dodavatele stavebních ...
 • Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod 

  Genčurová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu jednotlivých finančních ukazatelů společnosti MARLENKA international s.r.o. pomocí metod finanční analýzy a statistických metod. Finanční situace společnosti je vyhodnocena na ...
 • Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích 

  Strouhal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rizikovostí kryptoměn s ohledem na ostatní investiční příležitosti, jako jsou například fondy. Cílem práce je nabídnout jednoduchý ukazatel rizika a výnosu, aby bylo možné kryptoměny zařadit do ...
 • Management rizik v organizaci 

  Kochová, Adriána
  Diplomová práca sa zameriava na všeobecný proces riadenia rizík vo vybranej spoločnosti Appelis.com, a.s., odštěpný závod. Ako prvé je definovaná základná rešerš z danej tematiky, ako je napríklad riziko, rizikové prístupy ...
 • Hodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady 

  Repka, Matej
  Diplomová práca sa zoberá hodnotením rizík spojených so stavebným a demolačným odpadom. Jedná sa hlavne o riziká spojené s ochranou životného prostredia, bezpečnosti a ochranou zdravia pracovníkov nakladajúcich so stavebným ...
 • Externality v dopravním sektoru, možnosti jejich řešení a související rizika 

  Magaudo, Salvatore
  Cílem diplomové práce je vysvětlení pojmu externality v dopravě a zhodnocení současného stavu dopravní situace ve městě Brně se zaměřením na lokalitu Tomkovo náměstí, kde probíhá výstavba další části velkého městského ...
 • Řízení rizik projektu 

  Koláčný, Jiří
 • Využití modelování a simulace při analýze provozních rizik výrobních linek 

  Wolker, Jakub
  Diplomová práce se věnuje využití modelování a simulace při analýze provozních rizik. Budou uvedeny návrhy pro metodiku k vytváření modelu digitálního dvojčete výrobních linek nových i stávajících, následné ověření metodiky ...
 • Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky 

  Žáček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice pomocí fuzzy logiky pro konkrétní společnost. Pomocí vytvořených rozhodovacích modelů bude moci společnost efektivně a rychle vyhodnotit, která investice přináší nejvyšší ...
 • Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dodavatelů pomocí fuzzy logiky pro vybranou společnost. Vytvořený model bude sloužit k efektivnímu a rychlejšímu rozhodování o výběru nejvhodnějšího dodavatele pro dané zakázky. Na ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Spáčilová, Natálie
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení rizik ve vybraném podnikatelském subjektu. Předmětem zkoumání jsou rizika vybraného subjektu. Objektem zkoumání je firma Master Fitness, jejíž hlavní činností je poskytování ...
 • Analýza vzniku blokovacích stop v závislosti na zpomalení vozidla 

  Svoboda, Lukáš
  Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části, práce uvede čtenáře do dané problematiky a seznámí ho se základy fyziky působící v přímočarém neboli translačním pohybu vozidla a během jeho brzdění, ...
 • Vybrané jízdní manévry motocyklistů 

  Kriegsmann, Luděk
  Celá diplomová práce je koncipována na dvě části. První část je zaměřena na teoretický popis konstrukce motocyklů. Zejména se teoretická část zabývá popisem typů motocyklů, typů rámů, typů odpružení a popisem brzdových ...

View more