Show simple item record

Improving the water regime of the agricultural landscape using restoration and ecological stability territorial systems.

dc.contributor.advisorHyánková, Evacs
dc.contributor.authorPochylá, Nikolacs
dc.date.accessioned2022-06-20T02:55:51Z
dc.date.available2022-06-20T02:55:51Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPOCHYLÁ, N. Zlepšení vodního režimu zemědělské krajiny s využitím revitalizací a prvků ÚSES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other144426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206616
dc.description.abstractCílem této práce je vyhodnocení hydromorfologické kvality vybraného vodního toku, návrh revitalizačních opatření pro zlepšení současného stavu a zapojení tohoto toku do územního systému ekologické stability (ÚSES). V rámci hodnocení hydromorfologické kvality tohoto toku bylo provedeno terénní mapování a následné vyhodnocení podle metodiky HEM 2014. V nejhůře hodnocených úsecích byl proveden ideový návrh revitalizačních opatření s plánovanou dosadbou vegetace, aby tyto úseky splňovaly prostorové a funkční požadavky ÚSES. V poslední části práce je provedeno vyhodnocení navržených opatření dle metodiky HEM 2014.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to evaluate the hydromorphological quality of the selected watercourse, to propose revitalization measures to improve the current state and to integrate this watercourse into the territorial system of ecological stability (ÚSES). In the framework of the evaluation of the hydromorphological quality of this stream, a field mapping and subsequent evaluation according to the HEM 2014 methodology was carried out. In the worst evaluated sections, a conceptual design of revitalization measures with planned replanting of vegetation was carried out in order to make these sections meet the spatial and functional requirements of the ÚSES. In the last part of the work, an evaluation of the proposed measures according to the HEM 2014 methodology is carried out.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHydroekologický monitoring Hydromorfologická kvalita Vodní tok Revitalizace ÚSEScs
dc.subjectHydroecological monitoring Hydromorphological quality Watercourse Revitalisation ÚSESen
dc.titleZlepšení vodního režimu zemědělské krajiny s využitím revitalizací a prvků ÚSEScs
dc.title.alternativeImproving the water regime of the agricultural landscape using restoration and ecological stability territorial systems.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-09:40:26cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid144426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.20 04:55:51en
sync.item.modts2022.06.20 04:14:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeZedník, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Zedník - tajemník, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Nikola Pochylá nejprve komisi představila osnovu své bakalářské práce včetně metodiky HEM 2014. Podrobně popsala problematiku návrhu ÚSES. Následně se zaměřila na objasnění revitalizací vodních toků. V návrhové části byl představen návrh revitalizace bezejmenného pravostranného přítoku Březnice včetně předcházejícího hodnocení dle metodiky HEM. Závěrem studentka uvedla výsledky opětovného hodnocení po navržené revitalizaci úseků 1-3. Dále studentka reagovala na připomínky a dotazy oponenta Ing. Ondřeje Zedníka: Z jakého důvodu byl řešený tok, který má již hodnocení v 2. nejlepší kategorii? Skutečně se jedná o cyklostezku, která prochází řešeným územím? Nedojde vybudováním lávky k omezení dostupnosti zemědělských ploch? Počítáte s údržbou tůní? Studentka na dotazy oponenta odpověděla bez zaváhání. Následovaly dotazy členů komise vztažené k bakalářské práci: doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. Jak budou vodou dotovány navržené tůně? Dotace bude zajištěna srážkovou vodou. Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. Upřednostňoval bych návrh zaměřený více na technickou stránku celé lokality. Úpravou hloubky toku nedojde k snížení kulminační vlny. Proč je tok posazený do svahu a nevyužíváte údolnici? Studentka představila výškové řešení navržené úpravy a stávající charakter území, který předurčil její návrh. Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. Jaké byly použity pro zpracování práce mapové podklady? Použity byly digitální modely terénu a řešení v programu HEC-RAS.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record