Recent Submissions

 • Studium průniku „musk“ sloučenin do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů 

  Zouhar, Libor
  Práce byla zaměřena na stanovení musk sloučenin v různých složkách životního prostředí. Syntetické musk sloučeniny jsou organické látky běžně používané jako vonné složky detergentů, parfémů, kosmetiky a ostatních produktů ...
 • Příprava modelových korozních vrstev na železe a jejich plazmochemická redukce. 

  Sázavská, Věra
  Plazmochemická redukce korozních vrstev na kovech využívá redukčních účinků radiofrekvenčního vodíkového nízkotlakého plazmatu při ošetřování kovových archeologických nálezů. Vlivem plazmochemické redukce se inkrustační ...
 • Interakce plazmatu s kapalnou fází 

  Němcová, Lucie
  Disertační práce se zabývá detailním studiem vlastností různých elektrických výbojů generovaných ve vodných roztocích. Tyto výboje se staly v posledním desetiletí velmi populárním tématem, a to zejména díky mnoha praktickým ...
 • Studium sterilizačních účinků dielektrického bariérového výboje 

  Slámová, Jitka
  Předmětem dizertační práce bylo studium sterilizačních účinků dielektrického bariérového výboje pracujícího za atmosférického tlaku. Jako modelové mikroorganismy byly při studiu použity plíseň Aspergillus niger, grampozitivní ...
 • Latexem modifikované cementové kompozity 

  Kunc, Michal
  Předmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami ...
 • Mechanické vlastnosti mikrostrukturních komponent anorganických materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Disertační práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností anorganických materiálů. Cílem je nalezení jednotlivých fází ve zkoumaném materiálu a hlavně lokalizace (mechanicky) nejslabšího místa, jeho ovlivnění ...
 • Studium podmínek vzniku a eliminace akrylamidu vznikajícího při tepelném zpracování potravin. 

  Marková, Lucie
  Akrylamid (AA), pravděpodobný lidský karcinogen, vzniká jako nežádoucí kontaminant reakcí redukujících sacharidů s asparaginem v potravinách rostlinného původu při jejich tepelném opracování nad 120 °C. AA je nejčastěji ...
 • Proteomické studie ječmene související s výrobou piva 

  Benkovská, Dagmar
  Tato práce se zabývá proteomickými studiemi ječmene v souvislosti s výrobou piva. Ječmen patří mezi nejvýznamnější plodiny na světě a je využíván hlavně pro sladovnické účely, nejčastěji pro pivovarnictví. Studium proteinů ...
 • Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace 

  Šedivý, Zbyněk
  Disertační práce se zabývá mechanickou odezvou vrstevnatých kompozitů pro stomatologické aplikace. Různé skladby vrstev a různé částicové a vláknové kompozity jsou studovány v tříbodovém ohybu za pokojové teploty. Tyto ...
 • Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu 

  Běláková, Sylvie
  Vypracovaná disertační práce se zabývá problematikou mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (deoxynivalenol, zearalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin), ...
 • Aktivátory mletí 

  Kozdas, Ondřej
  Aktivátory mletí jsou povrchově aktivní látky, které separují částice mleté látky a zabraňují jejich reaglomeraci při mlecím procesu.
 • Reologie v technologii anorganických materiálů 

  Wirthová, Michaela
  Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). ...
 • Prekoncentrace stopových prvků na modifikovaných sorbentech a jejich stanovení ve vodách 

  Holubová, Zuzana
  Práce byla zaměřena na prekoncentrační techniky pro stanovení 9Be, 51V, 59Co, 60Ni, 89Y, 111Cd, 208Pb, 232Th a 238U na modifikovaných pevných sorbentech ve spojení s finálním stanovením na hmotnostním spektrometru s indukčně ...
 • Polymerní kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi 

  Bábík, Adam
  Polymerní kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi jsou materiály, u kterých je kladen důraz na specifické chemické a mechanické vlastnosti s ohledem na jejich širokou míru uplatnění. Jejich hlavními výhodami jsou vysoká ...
 • Interakce hyaluronanu a amfifilních molekul 

  Venerová, Tereza
  Tato práce je zaměřena na interakce hyaluronanu (Hya) a amfifilních molekul. Pomocí metody fluorescenční sondy bylo provedeno mapování interakcí různých tenzidů s hyaluronanem. Pro bližší zkoumání byl vybrán cetyltrimetylamonium ...