Show simple item record

Hydrogel carriers of microbial cultures for contact sampling of biocidic surfaces

dc.contributor.advisorDzik, Petrcs
dc.contributor.authorAntálek, Adamcs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:55:45Z
dc.date.available2022-06-21T06:55:45Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationANTÁLEK, A. Hydrogelové nosiče mikrobiálních kultur pro kontaktní vzorkování povrchů s biocidními vlastnostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206980
dc.description.abstractTáto bakalárska práca je zameraná na vývoj a optimalizáciu materiálu pre biologické vzorkovanie aktívnych povrchov s biocídnymi vlastnosťami. Cieľom bola modifikácia polyvinylalkoholu o metakrylové skupiny, stanoviť stupeň konverzie pripraveného polyméru, optimalizácia prípravy hydrogélov. Ďalej bolo cieľom preskúmať vplyv kopolymeračných prímesí metakrylátu sodného a polyetylénglykolu dimetakrylátu na botnacie a mechanické vlastnosti hydrogélov. Bolo zistené, že 20% obj. obsah polyetyleńglykolu dimetakrylátu najvýznamnejšie zvyšuje rýchlosť botnania v počiatočnej fáze absorpcie vody. Hydrogély tejto kompozície a hydrogély pozostávajúce len z čistého metakrylovaného polyvinylalkoholu, aj napriek predpokladu, po nabotnaní do rovnováhy zvyšujú mechanickú odolnosť. Hydrogély kompozície s obsahom oboch kopolymérnych prímesí absorbujú vodu v rovnovážnom stave v najvyššej miere zo skúmaných kompozícií.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the development and optimization of material for biological sampling of active surfaces with biocidal properties. The aim was to modify polyvinyl alcohol with methacrylic groups, to determine the degree of conversion of the prepared polymer, to optimize the preparation of hydrogels. Furthermore, the aim was to investigate the effect of copolymerization aditives of sodium methacrylate and polyethylene glycol dimethacrylate on the swelling and mechanical properties of hydrogels. It was found that 20% vol. the content of polyethylene glycol dimethacrylate most significantly increases the swelling rate in the initial phase of water absorption. The hydrogels of this composition and the hydrogels consisting only of pure methacrylated polyvinyl alcohol, despite the assumption, increase the mechanical resistance after swelling to equilibrium. The hydrogels of the composition containing both copolymer aditives absorb water at equilibrium to the highest extent of the investigated compositions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHydrogélové nosičecs
dc.subjectpolyvinylalkoholcs
dc.subjectmodifikáciacs
dc.subjectsieťovaniecs
dc.subjectfotoiniciáciacs
dc.subjectHydrogel carriersen
dc.subjectpolyvinyl alcoholen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectcross-linkingen
dc.subjectphotoinitiationen
dc.titleHydrogelové nosiče mikrobiálních kultur pro kontaktní vzorkování povrchů s biocidními vlastnostmics
dc.title.alternativeHydrogel carriers of microbial cultures for contact sampling of biocidic surfacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-23-10:58:38cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid138950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:54:50en
sync.item.modts2022.06.24 08:13:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKrálová, Marcelacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Kozáková: Můžete vysvětlit změny v absorpčních spektrech? Márová: Na co by měl výsledný hydrogel sloužit? Víte, jak velké jsou testované bakterie a jaký mají tvar? Vala: Jsou výsledné rychlosti botnání dostatečné pro danou aplikaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record